DECRET 354/2004, de 27 de juliol, de modificació de l'estructura de la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència de la Generalitat
Rango de LeyDecret

DECRET 354/2004, de 27 de juliol, de modificaciÛ de l'estructura de la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, en el seu article 71, va crear dins el Departament de Benestar i FamÌlia la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques, la qual va assumir les funcions de les direccions generals de Serveis Comunitaris i d'AcciÛ CÌvica, quees varen suprimir.

L'Institut Catal‡ del Voluntariat, organisme autÚnom de car‡cter administratiu adscrit al Departament de Benestar i FamÌlia, ha estat des de la seva creaciÛ l'any 1991 la instituciÛ que ha donat resposta a les actuacions en l'‡mbit del voluntariat. AixÚ no obstant, l'an‡lisi de l'evoluciÛ polÌtica i social que s'ha produÔt en la nostra societat en els darrers anys, amb un important increment en les formes de participaciÛ que han hagut d'acomodar-se a les noves i canviants necessitats socials, ha fet prendre consciËncia al Govern de renovar el plantejament en aquesta matËria, que tÈ com a eixos fonamentals trobar formes d'organitzaciÛ que possibilitin una major participaciÛ de les entitats de voluntariat, aixÌ com l'establiment de sistemes organitzatius que simplifiquin i facin mÈs eficaÁ la gestiÛ administrativa. Aquest plantejament s'ha concretat en la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que estableix a la seva disposiciÛ addicionaltercera la supressiÛ de l'Institut Catal‡ del Voluntariat, creat per la Llei 25/1991, de 13 de desembre, a la vegada que faculta el Govern per articular reglament‡riament un Úrgan de participaciÛ en l'acciÛ de govern de les entitats de voluntariat que actuÔn a Catalunya i en la creaciÛ

d'un Úrgan actiu de l'AdministraciÛ al qual s'encomanin les funcions de suport administratiu a les activitats de voluntariat.

Tenint en compte que les funcions i objectius de l'Institut Catal‡ del Voluntariat, d'acord amb la Llei esmentada, seran exercides pel Departament de Benestar i FamÌlia a travÈs de la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques, es fa necessari adaptar l'organitzaciÛ d'aquesta DirecciÛ General a les previsions legals.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atËs el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR