DECRET 166/2008, de 26 d'agost, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

Fecha de Entrada en Vigor29 de Agosto de 2008
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET 166/2008, de 26 d'agost, de reestructuració parcial del Departament de Justícia. El Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, va adequar l'estructura orgànica del Departament a les noves necessitats de l'Administració de justícia i del sistema penitenciari i va organitzar el Departament per a l'exercici de les seves funcions en la Secretaria General, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. Aquest Decret va constituir un pas essencial en l'adequació organitzativa del Departament de Justícia als nous reptes plantejats i va mantenir, transitòriament, les unitats amb rang de subdirecció general i inferiors, adscrites provisionalment a les unitats directives creades. Pel Decret 149/2007, de 10 de juliol, es va reestructurar l'organització territorial del Departament de Justícia, i pel Decret 171/2007, de 31 de juliol, es va reestructurar el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General. Mitjançant el Decret 197/2007, de 10 de setembre, d'estructuració de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, i amb la finalitat de garantir la prestació d'un servei públic de la justícia pròxim a la ciutadania, àgil, de qualitat i eficient, prioritzant l'aplicació de les disposicions de l'Estatut en matèria de justícia, la posada en marxa del nou model organitzatiu a l'oficina judicial i l'impuls de la justí cia de pau i de proximitat, es va establir l'estructura orgànica de l'esmentada unitat directiva. Amb el Decret que ara s'aprova es completa, doncs, la reestructuració iniciada pel Decret 12/2007, de 16 de gener. Pel que fa a la Secretaria General del Departament, que té les funcions i les competències que li són pròpies i li són assignades d'acord amb la normativa vigent, i assumeix les altres que li són delegades pel conseller o per la consellera de Justícia, manté, essencialment, l'estructura fixada al Decret 12/2007, de 16 de gener. Així, en depenen la Direcció General de Gestió d'Infraestructures, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, la Direcció de Serveis, l'Assessoria Jurídica, el Gabinet Tècnic, i les gerències i els serveis territorials; se suprimeixen l'Àrea d'Auditoria de Gestió i la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicació; i l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions passa a dependre directament de la Secretaria General. Finalment, mantenen l'adscripció al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General el Programa per a la posada en funcionament de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. L'assumpció per part de la Generalitat de noves competències en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles, i de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions fa necessari reforçar l'estructura de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques mitjançant la creació d'una Subdirecció General d'Entitats Jurídiques. D'altra banda, l'increment significatiu de nous centres i equipaments, dependents del Departament de Justícia, que s'han de posar en funcionament en un futur immediat i a mig termini, comporta l'adequació de l'estructura orgànica de la Direcció General de Gestió d'Infraestructures, per tal de donar una resposta eficaç i eficient als reptes que en aquesta matèria es programen i preveuen. Ara bé, aquestes noves infraestructures programades en el Pla de Govern, afecten i afectaran també a altres òrgans i àrees dels serveis centrals del Departament, als àmbits de recursos humans, gestió econòmica, equipament d'immobles, sistemes informàtics i de telecomunicació i altres, per tant, fa que aquesta reestructuració s'estengui a la resta de l'estructura orgànica de la Secretaria General. El Gabinet Tècnic es configura com una unitat compacta amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament institucional del Departament en els àmbits de la programació i recerca de mecanismes per a la presa de decisions, la planificació estratègica i operativa i l'avaluació, la millora i certificació interna i externa de la qualitat. Mitjançant les seves unitats organitzatives participa en l'establiment de les polítiques institucionals necessàries, així com en el disseny, la implantació i el seguiment de procediments i d'instruments per al seu desenvolupament. Per tant, s'integren dins del Gabinet Tècnic, les competències de l'Àrea d'Auditoria de Gestió i de l'Àrea de Projectes de Desenvolupament Organitzatiu. Quant a l'àmbit dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil, element fonamental de l'execució penal en un estat social i democràtic de dret, que vol fer de la pena instrument de reinserció i que aposta per obrir el sistema penitenciari a la participació social, es reforcen les capacitats que han de permetre un creixement significatiu de les mesures penals alternatives per a persones adultes. L'assoliment d'aquest objectiu va aconsellar situar, al Decret 12/2007, de 16 de gener, sota una mateixa Direcció General els serveis de justícia juvenil, basats fonamentalment en mesures a la comunitat, amb les mesures alternatives per a les persones infractores adultes. Pel que fa a l'estructura de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, en depenen la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari, la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics, el Servei d'Assessorament Jurídic i el Servei d'Inspecció, així mateix, es manté l'adscripció al Departament de Justícia mitjançant aquesta Secretaria del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Així mateix, es pretén, mitjançant aquest Decret, racionalitzar l'estructura de les subdireccions generals i dels òrgans subordinats que van quedar transitòriament adscrits a les dues direccions generals tal com preveu la disposició transitòria, apartat 3, del Decret 12/2007, de 16 de gener. Així, la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics, ara dependent de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari, passa a dependre de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. Per tot això, i de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Secretaria General Secció 1 Funcions i estructura Article 1 Secretari o secretària general El secretari o secretària general, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació del conseller o consellera. Així mateix, li correspon supervisar i fer el seguiment de les polítiques públiques en matèria d'infraestructures competència del Departament i de dret i d'entitats jurídiques. Article 2 Estructura de la Secretaria General 2.1 De la Secretaria General depenen els òrgans i l'àrea següents: a) La Direcció General de Gestió d'Infraestructures. b) La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. c) La Direcció de Serveis. d) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. e) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer. f) El Gabinet Tècnic. 2.2 Les gerències territorials de Barcelona Ciutat, de Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, de Barcelona Nord i de Barcelona Sud i els serveis territorials a la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran del Departament de Justícia, depenen orgànicament de la Secretaria General i tenen les funcions, l'estructura, l'assimilació orgànica i la dependència funcional que preveu el Decret 149/2007, de 10 de juliol. 2.3 El Programa per a la posada en funcionament de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat s'adscriu a la Secretaria General en els termes que estableix el Decret 382/2006, de 17 d'octubre. 2.4 El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, s'adscriu al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General i té l'estructura orgànica que estableix el Decret 171/2007, de 31 de juliol. Secció 2 Direcció General de Gestió d'Infraestructures Article 3 Direcció General de Gestió d'Infraestructures 3.1 A la Direcció General de Gestió d'Infraestructures li corresponen les funcions següents: a) Dirigir la planificació d'infraestructures del Departament de Justícia. b) Articular les inversions en programes d'actuació a curt termini. c) Dirigir, coordinar i impulsar les actuacions que calguin per a l'execució d'aquestes infraestructures. d) Gestionar el patrimoni, sense perjudici de les funcions que corresponguin a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 3.2 De la Direcció General de Gestió d'Infraestructures depenen: a) L'Àrea de Patrimoni i Serveis. b) L'Àrea d'Obres. Article 4 Àrea de Patrimoni i Serveis A l'Àrea de Patrimoni i Serveis, assimilada orgànicament a subdirecció general, li corresponen les funcions següents: a) Impulsar, supervisar i gestionar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles. b) Informar i controlar els expedients patrimonials i la gestió del risc. c) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles i les normes per al seu ús correcte. d) Informar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR