DECRET 131/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres de formigó.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 131/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres de formigó. El Reial decret 2213/1993, de 17 de desembre, ha establert el títol de tècnic en obres de formigó i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims. El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu; alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu. De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent. D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional. El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents. L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu. En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en obres de formigó regulat pel Reial decret 2213/1993, de 17 de desembre, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims. Article 2 2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret. 2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex. 2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex. 2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex. 2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació. 2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex. Article 3 La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic en obres de formigó s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex. Article 4 Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex. Article 5 Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex. Article 6 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l'annex. Disposicions addicionals --1 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat. --2 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. Disposició final Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 9 de juny de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Josep Xavier Hernández i Moreno Conseller d'Ensenyament Annex --1 Identificació del títol 1.1 Denominació: obres de formigó. 1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà. 1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.600 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13). 1.3.2 Formació en centres de treball: 400 hores (crèdit 12). --2 Perfil professional 2.1 Competència general. És competència general d'aquest tècnic organitzar i fer els treballs d'encofratge, estintolament, estrebat i armadura, posada en obra del formigó i conduccions lineals sense pressió en les condicions de seguretat i qualitat establertes. Comprovar i disposar els mitjans de seguretat de l'obra. 2.2 Competències professionals. Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar el professional són: a) Organitzar els treballs d'obres de formigó: 1. Materialitzar convenientment els replantejaments d'obra, col·laborant, si cal, amb l'encarregat dels replantejaments fonamentals, i marcar els treballs diaris corresponents. 2. Condicionar els talls d'obra i els tallers de ferralla i encofratge, i organitzar-ne la ubicació, la senyalització i els llocs de provisió d'acord amb el pla de seguretat d'obra, per tal de facilitar la feina i optimar els espais i els recorreguts. 3. Adaptar, establir o modificar a la magnitud i a la marxa general de l'obra, la producció d'encofrats, ferralla i formigonades, i adequar el ritme dels treballs i la provisió de materials i productes semielaborats a la marxa general de l'obra. 4. Distribuir les càrregues de treball, informar de les feines que cal fer i instruir sobre els riscos inherents i la seva prevenció cada dia els ferrallistes, encofradors i formigonadors. 5. Controlar, mitjançant els comunicats diaris d'obra, la producció assolida pels equips i els tallers, resumir-la i contrastar-la amb les previsions i comunicar-ho al responsable del seguiment del pla de treball de l'obra. 6. Fer, al seu nivell, els assaigs d'obra o proves de càrrega i obtenir i custodiar les mostres dels materials i les provetes de formigó, d'acord amb el pla de qualitat. 7. Valorar adequadament feines subcontractades, a partir del contingut del projecte, i fer els amidaments i les cubicacions que siguin necessaris. 8. Controlar la disposició de motlles i armadures, coordinar l'operació de formigonar i organitzar la disposició de les mesures necessàries per fer-ne la cura, sol·licitar la supervisió o autorització que calgui i resoldre o comunicar els problemes que es presentin. b) Encofrar, estintolar i estrebar: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris i fent les operacions de fi de jornada. 2. Construir i col·locar encofrats, amb optimació dels recursos i en condicions de seguretat. 3. Unir encofrats prefabricats, seguint les instruccions del fabricant, en condicions de seguretat. 4. Estintolar encofrats i elements d'obra, amb prou rigidesa i estabilitat en condicions de seguretat. 5. Desencofrar, netejar, recuperar i emmagatzemar encofrats de la manera establerta i en el temps previst, i possibilitar-ne la reutilització, en condicions de seguretat. 6. Construir, unir i col·locar estrebats, que suportin eficaçment els terrenys, en condicions de seguretat. 7. Desestintolar, netejar i emmagatzemar estintolaments o estrebats sense comprometre l'estabilitat, i possibilitar-ne la reutilització, en condicions de seguretat. c) Elaborar i col·locar armadures: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessàries i fent les operacions de fi de jornada. 2. Construir armadures al taller o a l'obra, manipulant l'acer, segons la normativa, en condicions de seguretat. 3. Armar peces al taller o a l'obra, col·locant les armadures, segons la normativa, en condicions de seguretat. 4. Obtenir peces d'alta resistència, amb operacions de tesar armadures, segons la normativa, en condicions de seguretat. d) Posar en obra el formigó: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris i fent les operacions de fi de jornada. 2. Abocar i compactar el formigó, omplint els motlles, segons la normativa, en condicions de seguretat. 3. Fer els assaigs d'obra, i fer les provetes per als assaigs de laboratori, prenent mostres de formigó, segons el pla de qualitat, en condicions de seguretat. 4. Fer les operacions finals de formigonada, anivellant, acabant i curant les superfícies, segons les especificacions, en condicions de seguretat. e) Construir elements estructurals amb prefabricats: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessàries i fent les operacions de fi de jornada. 2. Replantejar els elements prefabricats, i obtenir-ne la distribució, segons les especificacions tècniques, en condicions de seguretat. 3. Repartir els elements, i presentar-los i col·locar-los en l'emplaçament, segons les especificacions tècniques, en condicions de seguretat. 4. Fixar els elements entre ells mateixos o a l'estructura, i obtenir les condicions demanades, respecte a la rigidesa i suport, en condicions de seguretat. 5...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR