DECRET 119/1999, de 19 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de tractaments superficials i tèrmics.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

119/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de tractaments superficials i tèrmics.

El Reial decret 2420/1994, de 16 de desembre, ha establert el títol de tècnic en tractaments superficials i tèrmics i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha desplegat determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu; alguns d’aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l’establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s’estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i han de respondre al requisit d’integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en tractaments superficials i tèrmics regulat pel Reial decret 2420/1994, de 16 de desembre, pel qual s’aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex d’aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 3.1 de l’annex.

2.4 Els continguts del currículum s’estructuren en els crèdits que s’estableixen a l’apartat 3.2 de l’annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l’avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s’estableixen a l’apartat 3.3 de l’annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s’estructuren els mòduls professionals de l’ensenyament corresponent al títol de tècnic en tractaments superficials i tèrmics s’estableix a l’apartat 3.4 de l’annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s’expressen a l’apartat 4 de l’annex.

Article 5

Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s’indiquen a l’apartat 5 de l’annex.

Article 6

Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l’annex.

Disposicions addicionals

—1 El professorat de l’especialitat d’organització i projectes de fabricació mecànica del cos de professors d’ensenyament secundari podrà impartir les matèries de mecànica, tecnologia industrial I i tecnologia industrial II del batxillerat.

—2 El conseller d’Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d’alumnat.

—3 El conseller d’Ensenyament pot autoritzar la realització d’experimentacions sobre aquest currículum d’acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 d’abril de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d’Ensenyament

Annex

Currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en tractaments superficials i tèrmics

—1 Identificació del títol.

1.1 Denominació: tractaments superficials i tèrmics.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1.400 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l’1 al 9).

1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 10).

—2 Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d’aquest tècnic realitzar les distintes operacions en els processos de tractaments tèrmics i superficials, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, l’engegada i l’aturada dels equips i les instal·lacions; responsabilitzar-se del manteniment de primer nivell dels equips i les instal·lacions, i obtenir la producció en les condicions de qualitat, seguretat i terminis establerts.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Preparar i realitzar tractaments superficials en productes metàl·lics, plàstics i materials compostos:

 1. Elaborar els fulls d’instruccions dels tractaments superficials, partint del plànol de la peça, aplicar-hi normes i especificacions de fabricació i aconseguir la qualitat requerida, en les condicions de seguretat adequades.

 2. Realitzar la preparació superficial de peces metàl·liques, plàstiques i de materials compostos, segons les especificacions tècniques, en les condicions de seguretat i de temps adequades.

 3. Preparar els equips i les instal·lacions necessaris per realitzar tractaments superficials, i aplicar-hi el procés establert, en les condicions de seguretat i de temps adequades.

 4. Preparar mescles i dissolucions utilitzades com a banys, pintures o altres compostos químics, per realitzar el tractament segons les especificacions tècniques, i aconseguir la qualitat establerta, en condicions de seguretat.

 5. Realitzar els croquis de l’utillatge necessari per a la subjecció de peces, garantir-ne la factibilitat, optimar-ne el procés i complir els objectius de cost establerts.

 6. Realitzar el procés de tractament galvànic i químic, segons la documentació tècnica, i aconseguir la qualitat requerida, en condicions de seguretat.

 7. Supervisar i controlar el procés d’acabament orgànic sobre superfícies (imprimació, envernissament, esmaltada, lacatge, pintura), segons la documentació tècnica, i aconseguir la qualitat requerida, en condicions de seguretat.

 8. Organitzar i controlar el treball de l’equip d’operaris al seu càrrec, partint de l’ordre de fabricació, i instruir-los, si escau.

 9. Crear, mantenir i intensificar relacions de treball en l’àmbit de producció, resolent els conflictes interpersonals que es presentin, i participar en la posada en pràctica de procediments de reclamació i disciplinaris.

 10. Actuar segons el pla de seguretat i higiene de l’empresa, duent a terme tant accions preventives com correctives i d’emergència, aplicar-hi les mesures establertes i complir les normes i la legislació vigent.

  b) Preparar i realitzar tractaments tèrmics en productes metàl·lics:

 11. Elaborar els fulls d’instruccions dels tractaments tèrmics que s’han de realitzar, partint del plànol de la peça; interpretar la documentació del cicle tèrmic, la fitxa de control del tractament i la fitxa de fabricació del lot de peces que s’han de tractar, aplicar-hi la normativa i aconseguir la qualitat requerida, en les condicions de seguretat adequades.

 12. Preparar les peces metàl·liques per procedir al tractament tèrmic, i aplicar-hi les normes i les especificacions tècniques, en les condicions de seguretat i temps adequades.

 13. Preparar els equips i les instal·lacions per procedir al tractament tèrmic, aplicar-hi el procés establert, en condicions de seguretat i temps adequades, i realitzar el manteniment de primer nivell dels equips i les instal·lacions de la seva àrea, segons el manual de manteniment, garantir-ne la funcionalitat i comunicar les anomalies que no pot resoldre en el temps i la forma adequats.

 14. Supervisar, controlar i, si escau, realitzar el procés de tractament tèrmic, segons la documentació tècnica, i aconseguir la qualitat requerida, en condicions de seguretat.

 15. Organitzar i controlar el treball de l’equip d’operaris al seu càrrec, partint de l’ordre de fabricació, i instruir-los, si escau.

 16. Crear, mantenir i intensificar relacions de treball en l’àmbit de producció, resolent els conflictes interpersonals que es presentin, i participar en la posada en pràctica de procediments de reclamació i disciplinaris.

 17. Actuar segons el pla de seguretat i higiene de l’empresa, duent a terme tant accions preventives com correctives i d’emergència, aplicar-hi les mesures establertes i complir les normes i la legislació vigent.

  c) Preparar i programar equips i instal·lacions de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR