DECRET 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, defineix la formació professional integrada per dos subsistemes, el que es desplega dins del sistema educatiu i que regula la mateixa Llei 1/1990 i la formació professional ocupacional. La Llei possibilita que les comunitats autònomes amb competències assumides adeqüin aquests estudis a les característiques sòcio-econòmiques establint el currículum dels ensenyaments professionals.

L'ordenació general del sistema educatiu que configura la Llei esmentada s'ha completat mitjançant el Reial decret 676/1993, pel qual s'estableixen les directrius generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments mínims de formació professional específica.

A partir d'aquesta normativa bàsica i tenint en compte els resultats del procés d'experimentació de la reforma educativa a Catalunya, el present Decret estableix els principis que haurà de seguir el desenvolupament curricular dels ensenyaments de formació professional.

La configuració general i el desplegament dels ensenyaments de formació professional atorga als centres educatius un paper força actiu. Els correspon d'establir les programacions d'acord amb l'entorn sòcio-econòmic i, d'altra banda, han de col·laborar estretament amb els centres de treball en la realització de la fase de formació pràctica, la qual, en la nova ordenació és obligatòria i es troba inclosa al currículum concret.

La diversitat i amplitud del teixit econòmic i social de Catalunya i la tradició dels ensenyaments professionals permet realitzar aportacions a la pràctica totalitat dels diferents tipus d'ensenyaments professionals per tal de contribuir a l'actualització del Catàleg de títols d'abast estatal. Aquestes aportacions han de partir de les necessitats que es detectin a Catalunya i ha de plantejar-se els referents europeus que existeixen.

Una de les possibles contribucions a l'actualització dels títols professionals rau en la possibilitat d'experimentar, en aquells àmbits on no hi hagi una regulació estatal, determinades ofertes formatives que responguin a les demandes del moment i siguin viables. El marc per realitzar les esmentades experimentacions es troba regulat a la Llei 7/1986 del Parlament de Catalunya, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions.

El disseny d'un nou sistema de formació professional pretén i necessita la interrelació amb les activitats empresarials i fa convenient i necessari que es prevegin fórmules de desenvolupament de les possibilitats formatives dels centres de treball.

El nou sistema educatiu preveu l'existència dels programes de garantia social, els quals, ultra les seves finalitats generals, tenen un contingut preeminentment professionalitzador. Aquests programes seran objecte de regulació en la normativa corresponent.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1 La formació professional: finalitat, components, ordenació i objectius.

Article 1

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als alumnes la formació necessària per:

  1. Adquirir la competència professional característica de cada títol.

  2. Comprendre l'organització i característiques del sector corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i habilitats necessaris per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

  3. Adquirir, si s'escau, la competència lingüística professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l'àmbit de treball.

  4. Adquirir la sensibilitat per desenvolupar les activitats professionals respectant el medi ambient.

  5. Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

  6. Possibilitar la mobilitat laboral dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.

Article 2

Es fomentaran les actuacions generals que promoguin els ensenyaments professionals i afavoreixin el coneixement i l'interès de l'alumnat en totes les especialitats de formació professional. Es desplegaran les actuacions específiques que possibilitin l'orientació i la informació de l'alumnat.

Article 3

3.1 Els ensenyaments de formació professional inclouran la formació professional de base i la formació professional específica. 3.2 La formació professional de base, inclosa a l'educació secundària obligatòria i en el batxillerat, estarà constituïda per un conjunt de coneixements, habilitats, actituds i destreses comuns a un nombre ampli de tècniques o perfils professionals, que contribueixen a garantir una formació polivalent i preparen per cursar la formació professional específica. 3.3 La formació professional específica estarà constituïda pel conjunt de coneixements, habilitats, actituds i destreses particularment vinculats a la competència professional característica de cada títol, que culminen la preparació per a l'exercici professional. 3.4 Els ensenyaments de formació professional específica s'ordenaran en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, que condueixen a l'obtenció de títols professionals.

Article 4

Els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR