DECRET 86/2000, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'operacions i manteniment de maquinària de construcció.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

86/2000, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’operacions i manteniment de maquinària de construcció.

El Reial decret 2214/1993, de 17 de desembre, ha establert el títol de tècnic en operacions i manteniment de maquinària de construcció i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual es fixen les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu, alguns d’aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l’establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s’estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i han de respondre al requisit d’integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en operacions i manteniment de maquinària de construcció regulat pel Reial decret 2214/1993, de 17 de desembre, pel qual s’aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex d’aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 3.1 de l’annex.

2.4 Els continguts del currículum s’estructuren en els crèdits que s’estableixen a l’apartat 3.2 de l’annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l’avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s’estableixen a l’apartat 3.3 de l’annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s’estructuren els mòduls professionals de l’ensenyament corresponent al títol de tècnic en operacions i manteniment de maquinària de construcció s’estableix a l’apartat 3.4 de l’annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s’expressen a l’apartat 4 de l’annex.

Article 5

Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s’indiquen a l’apartat 5 de l’annex.

Article 6

Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l’annex.

Disposicions addicionals

—1 La consellera d’Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d’alumnat.

—2 La consellera d’Ensenyament pot autoritzar la realització d’experimentacions sobre aquest currículum d’acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 de febrer de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex

—1 Identificació del títol

1.1 Denominació: operacions i manteniment de maquinària de construcció.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.600 hores (crèdits de l’1 al 10 i el 12).

1.3.2 Formació en centres de treball: 400 hores (crèdit 11).

—2 Perfil professional

2.1 Competència general.

És competència general d’aquest tècnic organitzar i fer els treballs de demolició, moviment de terres, perforacions, execució de ferms i desplaçament de càrregues en les condicions de seguretat i qualitat establertes, es responsabilitzarà del manteniment de primer nivell dels equips, i comprovar i disposar els mitjans de seguretat de l’obra.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar els treballs executats amb maquinària pesant de construcció:

 1. Auxiliar en els replantejaments fonamentals, materialitzar-los convenientment i replantejar els treballs diaris.

 2. Condicionar el lloc i organitzar els senyals, el tancament, l’anul·lació o desviació de les instal·lacions existents i la contenció d’edificacions, terrenys o elements confrontats, d’acord amb el pla de seguretat d’obra, per tal de fer possible la consecució dels treballs.

 3. Adaptar, establir o modificar, segons la dimensió de l’obra, el cicle de producció, segons les necessitats d’execució, desglossar o coordinar els treballs de la maquinària, els recursos humans, els materials i els mitjans auxiliars necessaris.

 4. Distribuir cada dia les càrregues de treball als operadors de la maquinària, documentar-los sobre el cicle de treball proposat i instruir-los sobre els riscs inherents.

 5. Controlar i comunicar cada dia la producció obtinguda pels equips, resumir els comunicats de treball i contrastar-los amb els rendiments esperats, per tal de fer possible el seguiment de la planificació de l’obra.

 6. Obtenir i custodiar mostres de materials i testimonis del terreny i fer, al seu nivell, assaigs d’obra d’acord amb el que especifica el pla de qualitat.

 7. Valorar adequadament els treballs de subcontractació segons les especificacions del projecte i realitzar els amidaments i les cubicacions necessaris.

 8. Dirigir els operadors de maquinària en treballs de risc o precisió especial, i resoldre i comunicar les contingències que es presentin.

  b) Operar i mantenir la maquinària per excavar i demolir:

 9. Preparar eines, equips i mitjans auxiliars, i disposar les mesures i els mitjans de seguretat necessaris.

 10. Fer les operacions de començament i fi de jornada i mantenir la maquinària en règim operatiu.

 11. Fer desmunts, mitjançant equips frontals d’empenta, ajustar-se al cicle de producció establert i aconseguir el perfil especificat en condicions de seguretat.

 12. Excavar, mitjançant equips de retroexcavació, bivalva o draga, optimar els procediments i aconseguir les seccions especificades en condicions de seguretat.

 13. Fer explanacions mitjançant tractors amb fulla d’empenta, distribuir adequadament les terres i aconseguir la rasant especificada en condicions de seguretat.

 14. Rompre terrenys, mitjançant equips escarificadors o martells, optimar els procediments i aconseguir el grau de fragmentació especificat en condicions de seguretat.

 15. Demolir construccions amb mitjans mecànics, respectar les prioritats i aconseguir el grau de fragmentació necessari en condicions de seguretat.

 16. Carregar materials solts, traginar-los a distàncies curtes i descarregar-los adequadament, mitjançant pales carregadores, i ajustar-se al cicle de producció previst en condicions de seguretat.

  c) Operar i mantenir la maquinària per estendre i compactar terres i ferms:

 17. Preparar eines, equips i mitjans auxiliars i disposar les mesures i mitjans de seguretat necessàries.

 18. Fer les operacions de començament i fi de jornada i mantenir la maquinària en règim operatiu.

 19. Estendre terres, mitjançant màquines anivelladores o tractors equipats amb fulles, ajustar-se al cicle de producció previst i aconseguir el nivell exigit, en condicions de seguretat.

 20. Fer les operacions de reg de les tongades d’un rebliment o una estesa de terres, mitjançant cisternes, ajustar-se al cicle de producció establert i aconseguir el grau d’humitat especificat, en condicions de seguretat.

 21. Compactar terres, mitjançant màquines compactadores, ajustar-se al cicle de producció establert i aconseguir la consistència exigida.

 22. Fer operacions de repàs, mitjançant anivelladores, i aconseguir el perfil definitiu, en condicions de seguretat.

 23. Estendre formigó i asfalt, mitjançant màquines estenedores específiques, i aconseguir ferms amb la qualitat exigida, en condicions de seguretat.

 24. Piconar el ferm, mitjançant piconadora estàtica, i aconseguir l’acabat especificat de la capa de trànsit, en condicions de seguretat.

 25. Traginar materials solts a mitja distància, mitjançant tragelles, i distribuir-los adequadament, en condicions de seguretat.

  d) Operar i mantenir la maquinària per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR