Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2017

AutorAntoni Nadal i Soler
CargoProfessor de llenguatge administratiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Páginas205-214
CRÒNICA LEGISLATIVA DE LES ILLES BALEARS
Primer semestre de 2017
Antoni Nadal i Soler*
Resum
El text recull les resolucions del Butlletí Ocial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Ocial del Parlament de les
Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el
primer semestre de 2017.
Paraules clau: Illes Balears, funció pública, moratòria lingüística en el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut),
proves d’accés a la universitat.
LEGISLATIVE REPORTS ON BALEARIC ISLANDS
Abstract
The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language publis-
hed in the Ofcial Gazette of the Balearic Islands and in the Ofcial Gazette of the Balearic Islands Parliament during
the rst half of the year (between January and June 2017).
Keywords: Balearic Islands; civil service; linguistic moratorium at the Balearic Health Service (Ib-Salut); university
entrance examination.
En el primer semestre de l’any 2017, l’activitat del Parlament de les Illes Balears en matèria lingüística
va ser escassa. S’hi va admetre a tràmit el Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears, la
proposta de revisió del Mandat marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears i la Proposició de llei de modicació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les
Illes Balears, que contenen regulacions referides a l’ús lingüístic. D’altra banda, van suscitar controvèrsia,
ns i tot dins el mateix Govern de les Illes Balears –govern de pacte del PSOE, Més per Mallorca i Més per
Menorca, fruit d’un acord d’aquests partits amb Podem i Gent per Formentera–, la moratòria de dos anys
en l’exigència del coneixement de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat per
ocupar places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), atès que el mateix
Projecte ja preveu excepcions perquè en cap cas la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca
de professionals competents, i la modicació en sentit regressiu de l’ús de la llengua catalana en els enunciats
i els protocols de les proves d’accés a la universitat (ns a la convocatòria de juny de 2017, els enunciats
i els protocols dels exàmens s’havien presentat sempre només en llengua catalana). En la convocatòria de
juny de 2017, hi va haver 469 examinands, de 12.324, que van demanar la versió traduïda al castellà en
qüestió. En l’àmbit de l’Administració local, es continua constatant la disparitat de criteris respecte dels
coneixements lingüístics per a l’obtenció del permís local de conductor/a. El Govern ha continuat desplegant
la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en
l’àmbit de la funció pública.
* Antoni Nadal i Soler, professor de llenguatge administratiu de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Citació recomanada: Nadal i Soler, Antoni. «Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2017». Revista de Llengua
i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017, p. 205-2014. DOI: 10.2436/rld.i68.2017.3015.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 206
Ajuts, premis i subvencions
Bases reguladores per concedir subvencions a les empreses del terme municipal de Pollença que utilitzin el
català com a llengua habitual (3.000 €).
BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017
Convocatòria i bases del Premi de Literatura Infantil des Mercadal i Fornells 2017, de l’Ajuntament des
Mercadal en llengua catalana (1.000 € i edició de l’obra guanyadora).
BOIB núm. 18, d’11 de febrer de 2017
Convocatòria de subvencions de l’Institut d’Estudis Baleàrics per donar suport a la projecció exterior de les
arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2017. Entre els projectes que se subvencionen s’inclouen les
despeses derivades dels assajos per a una actuació en una altra llengua.
BOIB núm. 19, de 14 de febrer de 2017
Acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2017 pel qual es concedeix la Medalla de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 a la cantant Maria del Mar Bonet per la seva reivindicació i
defensa de la llengua i cultura catalanes, i la contribució a la projecció de la llengua catalana i la seva identitat
cultural arreu del món.
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017
Acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2017 pel qual, amb caràcter excepcional i de concessió
directa, s’atorga la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 al lingüista
dialectòleg Joan Veny.
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017
Convocatòria del Consell Insular de Menorca del XV Premi Francesc de Borja Moll de Creació de Contes i
Rondalles, any 2017, en llengua catalana (400 €).
BOIB núm. 23, de 23 de febrer de 2017
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen els premis
extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017. La prova consta de quatre
exercicis: a) un comentari de text literari en llengua catalana o llengua castellana, b) un comentari de text de
caire històric en llengua catalana o llengua castellana, c) una matèria troncal de modalitat de segon curs de
batxillerat i d) una anàlisi de text en llengua estrangera. Els alumnes no poden triar la mateixa llengua per
fer els exercicis a) i b).
BOIB núm. 31, de 14 de març de 2017
Convocatòria d’ajudes de minimis de suport del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana
per a l’any 2017 (12.000 €).
BOIB núm. 31, de 14 de març de 2017
Convocatòria de l’Ajuntament d’Alaró del Premi de Narrativa Breu Joan Rosselló de Son Fortesa en llengua
catalana (1.000 €).
BOIB núm. 32, de 16 de març de 2017
Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència de 24 de març de 2017 per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l’exterior per al 2017. L’objecte d’aquesta
convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de les
Illes Balears per al 2017, perquè puguin dur a terme les seves nalitats de manteniment dels lligams amb les
Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua (75.000 €).
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 207
BOIB núm. 41, de 6 d’abril de 2017
Resolució de l’interventor general de 4 d’abril de 2017 per la qual s’ordena publicar la informació que consta
en la base de dades de de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions
i d’ajudes públiques del primer trimestre del 2017. Inclou les actuacions de foment de l’ús de la llengua
catalana.
BOIB núm. 42, de 8 d’abril de 2017
Edicte del Consell Insular de Mallorca sobre l’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis 2017 per a la
producció editorial i fonogràca en llengua catalana (300.000 €).
BOIB núm. 48, de 22 d’abril de 2017
Modicació del Pla estratègic de subvencions de cultura 2016-2019 de l’Ajuntament de Palma. Inclou el
suport als projectes de promoció de la llengua catalana en els diversos àmbits de la vida ciutadana.
BOIB núm. 52, de 2 de maig de 2017
Convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política
Lingüística de l’Ajuntament de Palma 2017. Inclou els projectes de promoció de la llengua catalana en els
diversos àmbits de la vida ciutadana (30.000 €).
BOIB núm. 53, de 4 de maig de 2017
Decret de la Presidència del Consell Insular d’Eivissa de 25 d’abril de 2017 pel qual s’aproven les bases que
han de regir la convocatòria de beques de formació i perfeccionament a les ocines d’informació turística
del Consell Insular d’Eivissa (4.000 € i 8.000 €, respectivament). Cal acreditar el domini de dues llengües
estrangeres a més de les dues llengües coocials de les Illes Balears. Es considera llengua estrangera
obligatòria l’anglès. Es considera segona llengua obligatòria l’alemany, el francès o l’italià. Es valorarà el
coneixement d’una tercera o quarta llengua estrangera.
BOIB núm. 59, de 16 de maig de 2017
Aprovació pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca de la concessió
d’una subvenció nominativa de 16.000 € a favor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana per a
l’any 2017.
BOIB núm. 69, de 6 de juny de 2017
Modicació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2017. Afecta el
programa de normalització lingüística.
BOIB núm. 69, de 6 juny de 2017
Bases de la convocatòria de l’Ajuntament de Calvià de subvencions per a la normalització lingüística en la
retolació dels establiments comercials, hotelers i de restauració i en les cartes dels restaurants (8.000 €).
BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per
a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de cooperació territorial per a l’aprenentatge
de llengües estrangeres (215.450 €).
BOIB núm. 76, de 22 de juny de 2017
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 208
Consell de Govern
Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments
de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. L’objecte d’aquest Decret és establir l’exigència
d’un determinat nivell de coneixement de la llengua catalana com a requisit per poder ocupar els llocs
de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en
l’àmbit territorial de les Illes Balears. El nivell de coneixement de la llengua catalana que s’exigeix amb
caràcter general és el nivell B2, sens perjudici que les entitats locals puguin exigir el requisit del coneixement
de la llengua catalana corresponent al certicat de nivell C1 per a qualsevol forma de provisió de llocs de
treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional quan
estigui previst en la relació de llocs de treball o ho acordi l’òrgan competent (correcció d’errades en el BOIB
núm. 12, de 28 de gener de 2017).
BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017
Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Aquest Decret té per objecte regular les previsions contingudes en la Llei 3/2007, amb
la nova redacció de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de
l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, quant als processos selectius d’accés i de mobilitat del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant el que
disposa aquest Decret, el personal funcionari d’altres administracions que participa en un procediment de
provisió de llocs de treball de l’Administració autonòmica que tinguin establerta aquesta possibilitat en la
relació de llocs de treball (el personal estatutari i laboral del Servei de Salut de les Illes Balears i el personal
docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), si no pot acreditar el
nivell mínim exigit de coneixements de llengua catalana corresponent al lloc de treball al qual opta, queda
obligat a assolir-lo i a acreditar-lo en un termini de dos anys, comptadors a partir de la data d’ocupació del
lloc de treball.
BOIB núm. 36, de 25 de març de 2017
Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2017 pel qual es modica el Pla estratègic de subvencions de
les Illes Balears per a l’exercici de 2017. Introdueix dues noves línies de subvenció: a) una línia per nançar
ajuts destinats a l’alumnat i al professorat de les Illes Balears per a l’aprenentatge de llengües estrangeres,
d’acord amb el Programa de cooperació territorial per a l’aprenentatge de llengües estrangeres del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport. Aquest programa preveu, entre altres actuacions, l’acompanyament escolar
en llengua estrangera per a l’alumnat d’educació primària de centres sostinguts amb fons públics que no
ofereixen modalitats d’ensenyament amb un terç o més de l’horari en llengua estrangera. El programa
possibilita, també, estades formatives a l’estranger per al professorat que imparteix matèries no lingüístiques
en llengua estrangera, i b) una línia d’ajuts per a dinamitzadors lingüístics, amb la nalitat de donar suport
als centres que vulguin millorar la normalització lingüística mitjançant la col·laboració d’un dinamitzador
lingüístic i cultural que s’encarregui de treballar l’expressió oral i la millora de les actituds lingüístiques vers
la llengua catalana, dins i fora de l’aula.
BOIB núm. 51, de 29 d’abril de 2017
Ensenyament
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2017 per la qual es regula la realització de
l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris
de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria. En el
curs 2016-2017 s’han avaluat dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua
catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.
BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2017
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 209
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions
que estableixen les pautes i criteris d’actuació per dur a terme les proves d’accés a la universitat. Pel que fa
a les llengües per a la realització dels exàmens, els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les
matèries de llengua castellana i literatura II, llengua catalana i literatura II i primera llengua estrangera II de
la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU), així com de llengua castellana, llengua catalana
i llengua estrangera de les proves per als més grans de 25 i 45 anys, es redactaran exclusivament en la llengua
corresponent, i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l’examen. Pel que fa als enunciats
i protocols de la resta dels exàmens, aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que
s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen
de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana. Per respondre els exàmens es pot utilitzar
indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües coocials de les Illes Balears, tret dels casos
a què fa referència l’apartat 12.1 de l’annex.
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de
2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional
del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. La part comuna de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior valora la capacitat de raonament i d’expressió escrita. Les matèries de
referència són llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera (anglès).
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de
2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional
del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. Una de les parts de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà és la de comunicació. Valora la competència en comunicació lingüística. Les
matèries de referència són llengua castellana i llengua catalana.
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017
Resolució del director general de Planicació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es
convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària
puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments
esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. Les matèries de referència
de la part comuna de la prova són llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera (anglès o francès).
BOIB núm. 49, de 25 d’abril de 2017
Resolució del director general de Planicació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es
convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària
puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius
de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. Una de les tres parts en què
s’estructura la prova és la de comunicació. Valora la competència en comunicació lingüística. Les matèries
de referència són llengua castellana i llengua catalana.
BOIB núm. 50, de 27 d’abril de 2017
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions
per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de nal d’etapa dels
alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de
centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Les proves d’avaluació
nal d’educació primària s’agrupen en tres àmbits: competència en comunicació lingüística, competència
matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. La competència en comunicació lingüística
com a referents la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa. L’avaluació nal d’educació
secundària obligatòria valora el grau d’adquisició de la competència matemàtica, de la competència en
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 210
comunicació lingüística i de la competència social i cívica. La competència lingüística té com a referents la
llengua catalana i literatura, la llengua castellana i literatura i la primera llengua estrangera (anglès).
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura
i el funcionament de l’ampliació de l’Escola Ocial d’Idiomes d’Eivissa al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
BOIB núm. 62, de 20 de maig de 2017
Licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió
lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017, per a alumnes de nivell no universitari de centres educatius
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
BOIB núm. 68, de 3 de juny de 2017
Resolució del director general de Planicació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual s’aproven
les instruccions per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per al curs
2016-2017. Els alumnes que han suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran el títol,
en la convocatòria ordinària o extraordinària, sempre que les matèries suspeses no siguin simultàniament
llengua catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana i literatura i matemàtiques, i que 2/3 parts de
l’equip docent consideri que l’alumne/a ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències
corresponents.
BOIB núm. 71, de 10 de juny de 2017
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual es publica la relació de
convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de
l’any 2017 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de
l’any 2016 i un subscrit el primer quadrimestre de 2015 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Inclou el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
Balears i el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de l’Ambaixada de França a Espanya per a l’establiment
d’una sessió anual dels exàmens del diploma d’estudis de llengua francesa (DELF) escolar a la xarxa escolar
de les Illes Balears, d’1 de febrer de 2017.
BOIB núm. 72, de 13 de juny de 2017
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modica el Decret 24/2015,
de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest
Decret ve motivat, entre altres causes, pel nomenament de la senyora Francesca Tur Riera com a consellera
de Cultura, Participació i Esports, nova denominació de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
(abans Conselleria de Participació, Transparència i Cultura). La Direcció General de Política Lingüística,
adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports exerceix les seves competències en els àmbits
materials següents: normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; certicació
dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant
l’organització i la gestió de proves, i reconeixement de certicats equivalents, i homologació dels estudis de
llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certicats ocials de coneixements de llengua catalana.
BOIB núm. 42, de 8 d’abril de 2017
Resolució del director general de Cultura de 8 de març de 2017 per la qual se sotmet a informació pública
l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut
de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, Mitjà Propi (ILLENC), amb els quals s’extingirà el consorci
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 211
Institut d’Estudis Baleàrics, que té com a ns generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització
lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior.
BOIB núm. 31, de 14 de març de 2017
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 13 de març de 2017 per la qual es convoquen
les proves de maig de 2017 per obtenir els certicats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge
administratiu que expedeix la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports (correcció d’errates en el
BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017).
BOIB núm. 32, de 16 de març de 2017
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 10 de maig de 2017 per la qual es fa pública
la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener de 2017 per obtenir els
certicats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports (correcció d’errates en el BOIB núm. 63, de 23 de maig de 2017).
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017
Institut d’Estudis Baleàrics
Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) de 18 de gener de 2017 per la qual es publiquen
els convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el tercer quadrimestre de l’any 2016: Conveni
de col·laboració entre l’IEB, el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per dur a terme actuacions
didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana
d’Eivissa i cobrir-ne les despeses de funcionament durant l’any 2016, signat el 12 de setembre de 2016;
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme actuacions didàctiques
de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana Francesc
de Borja Moll durant l’any 2016, signat el 10 d’octubre de 2016; Conveni de col·laboració entre l’IEB i
l’Ajuntament de Bunyola per organitzar un curs del nivell A2 i un del nivell C1 de llengua catalana dins
la convocatòria de febrer-maig de 2017, signat el 14 de novembre de 2016; Conveni de col·laboració entre
l’IEB i l’Ajuntament d’Eivissa per organitzar un curs del nivell A1, un del nivell A2, un del nivell B1, un
del nivell B2 i un del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria d’octubre de 2016-gener de 2017,
signat el 24 de novembre de 2016; Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament d’Inca per organitzar
un curs del nivell B2 de llengua catalana dins la convocatòria d’octubre de 2016-gener de 2017, i un curs
del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria de febrer-maig de 2017, signat el 15 de novembre de
2016; Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar un curs del nivell B2
i un del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria d’octubre de 2016-gener de 2017, i un curs del
nivell B1, un del nivell B2 i un del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria de febrer-maig de 2017,
signat el 17 de novembre de 2016, i Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany per organitzar un curs del nivell B1 i un del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria
d’octubre de 2016-gener de 2017, signat el 15 de desembre de 2016.
BOIB núm. 16, de 7 de febrer de 2017
Escola Balear d’Administració Pública
Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 13 de març de 2017 per
la qual es xa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP
per a la convocatòria de l’any 2017.
BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 212
Consells insulars
El Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 19 de desembre de 2016, va
aprovar denitivament el Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Menorca.
BOIB núm. 5, de 12 de gener de 2017
El Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 19 de desembre de 2016, va
acordar modicar el Catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Menorca en el sentit que guri com a
requisit el coneixement de llengua catalana per a tots els llocs de feina de l’Administració insular, en el nivell
adequat a les tasques que s’han de desenvolupar en cada lloc de feina en concret (correcció d’errates en el
BOIB núm. 42, de 8 d’abril de 2017).
BOIB núm. 9, de 21 de gener de 2017
Resolució de la consellera executiva del Departament d’Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular
de Menorca de 18 de gener de 2017 per la qual es convoquen les proves per a l’habilitació de guia turístic
en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca, i d’ampliació d’idiomes, amb indicació del procediment i de la
documentació necessaris per poder-hi participar. Les proves d’habilitació de guia consten, entre d’altres, dels
blocs temàtics anglès i segona llengua estrangera de la qual es pretén obtenir l’habilitació (i una altra o unes
altres si és el cas) i llengua catalana i llengua castellana.
BOIB núm. 10, de 24 de gener de 2017
Bases reguladores de les convocatòries i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís
local de conductor, març 2017 i abril 2017, del Consell Insular de Formentera. Les persones que optin al
permís de conductor local han de tenir qualsevol certicat, títol o diploma acreditatiu de coneixements
bàsics de la llengua catalana. En cas que no el tinguin, han de superar una prova de llengua catalana. Les
persones aspirants que siguin estrangeres de països de parla no castellana, a més dels documents anteriors,
han d’aportar una fotocòpia del diploma superior de llengua castellana-espanyol com a llengua estrangera o
del certicat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ocials d’idiomes i, en el cas que
no el tinguin, han de superar una prova especíca d’aquests coneixements convocada pel Consell.
BOIB núm. 20, de 16 de febrer de 2017
Publicació del Conveni entre el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera, l’Ajuntament
d’Eivissa, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la col·laboració en la posada en
funcionament de la campanya «Històries del català» a les illes d’Eivissa i Formentera, any 2016. Aquesta
campanya consisteix en sessions fotogràques i en enregistraments de vídeo de persones no catalanoparlants
que expliquen, entre altres fets, per què van aprendre aquest idioma, quins entrebancs trobaren en el seu
aprenentatge i, en denitiva, la seva experiència en conèixer la llengua catalana.
BOIB núm. 39, d’1 d’abril de 2017
Informació pública relativa a l’Acord de 28 d’abril de 2017 d’aprovació inicial de la modicació de la
Relació de llocs de treball del Consell Insular de Formentera sobre l’exigència del nivell de coneixement
de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en aquest Consell Insular i de modicació de
la Relació de llocs de treball esmentada pel que fa a la forma de provisió denitiva del lloc de treball de
Secretaria d’aquest Consell Insular i de modicació de l’annex de personal del Pressupost general vigent per
a l’any 2017.
BOIB núm. 57, d’11 de maig de 2017
Resolució del vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de 5
de maig de 2017 relativa a les modicacions a realitzar en les normes de selecció de projectes per al Catàleg
d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM). Segons aquesta modicació, «la llengua
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 213
catalana ha de ser la llengua d’ús normal en les activitats culturals i, en tot cas, sempre n’ha de ser la llengua
vehicular. La documentació informativa que acompanyi les activitats, si és el cas, ha de ser també en català,
o almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de
les altres que s’hi puguin emprar.».
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017
Ajuntaments
Resolució de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa de 6 de febrer de 2017 per la qual
s’aproven les bases reguladores de la convocatòria i proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal
de conductor/a d’autotaxi. Cal estar en possessió d’un certicat, títol o diploma acreditatiu de coneixements
bàsics de la llengua catalana (en cas contrari, s’ha de superar una prova oral de llengua catalana) i d’un
certicat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de llengua anglesa (en cas contrari, s’ha de
superar una prova oral de llengua anglesa). Les persones estrangeres de països de parla no castellana han
d’aportar una fotocòpia del diploma superior de la llengua castellana-espanyol com a llengua estrangera o
del certicat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ocials d’idiomes.
BOIB núm. 20, de 16 de febrer de 2017
Aprovació per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de les bases per a la convocatòria de les proves per
a la obtenció del permís local de conduir per a l’any 2017. Cal tenir un certicat, títol o diploma acreditatiu
de coneixements bàsics de la llengua catalana (en cas de no tenir-lo s’ha de superar una prova de llengua
catalana) i un certicat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua anglesa (en cas de no
tenir-lo s’ha de superar una prova de llengua anglesa). Els aspirants que siguin estrangers de països de parla
no hispana, a més dels documents anteriors, han d’aportar una fotocòpia del diploma superior de llengua
castellana-espanyol com a llengua estrangera, o del certicat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit
per les escoles ocials d’idiomes.
BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017
Aprovació de les convocatòries i bases per obtenir el permís municipal d’autotaxi 2017 de l’Ajuntament de
Santa Margalida. Els conductors han de conèixer les llengües catalana i castellana en un nivell sucient per
atendre les indicacions necessàries per al compliment del servei.
BOIB núm. 67, d’1 de juny de 2017
Resolució de l’Ajuntament de Calvià de 5 de juny de 2017 de licitació del contracte de Servei tècnic
especialitzat en llegua catalana per reforçar el Servei Lingüístic municipal (realització de tasques de correcció,
revisió i traducció de textos en llengua catalana).
BOIB núm. 70, de 8 de juny de 2017
Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut)
Projecte de decret d’exigència del coneixement de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de
mobilitat per ocupar places de personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears
El personal estatutari amb plaça en un altre Servei de Salut o Administració de l’Estat espanyol que
participi en un procediment de provisió o de mobilitat de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes
Balears i el personal estatutari que es vegi obligat a participar en un concurs de trasllats, perquè es troba en
situació de reingrés provisional, si amb anterioritat ocupava una placa en un altre servei de salut està obligat
a assolir i acreditar, en un termini de dos anys, comptadors a partir de la data en què ocupin la plaça en el
Servei de Salut de les Illes Balears, el nivell mínim de coneixement de català que es detalla en aquest Decret.
BOIB núm. 23, de 23 de febrer de 2017
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 214
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modicació de la Relació de llocs de treball de
personal funcionari i de personal laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. L’Acord adapta
els nivells de català dels llocs de treball al que disposa el Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del
coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar
llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
BOIB núm. 69, de 6 de juny de 2017

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR