Crònica legislativa: Illes Balears

AutorAntoni Nadal
CargoProfessor de llenguatge administratiu
Páginas319-326

Page 319

Ajuts i subvencions

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 19 de gener de 1998, per la qual es convoquen beques d'investigació. Són 76 beques d'investigació, una de les quals és el suport a la investigació sobre la llengua catalana i la realitat socioeducativa de les Illes Balears (amb una dotació d'1.200.000 pessetes cada una) (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears -bocaib- núm. 13, de 27 de gener de 1998).

Convocatòria de subvencions per a edicions bibliogràfiques del 1998, aprovades per la Comissió de Govern del Consll Insular de Menorca el 12 de gener de 1998 (amb una dotació de 2 milions de pessetes, dels quals un mínim de 700.000 pessetes es destinaran a publicacions en català) (bocaib núm. 14, de 29 de gener de 1998).

Ordre de la consellera de Presidència, d'11 de febrer de 1998, per la qual es convoquen els certàmens, mostres i concursos del Programa cultural jove per al 1998. Inclou un certamen de literatura en català en les modalitats d'article, relat i poesia, i una mostra de música per a cançó d'autor (bocaib núm. 28, de 28 de febrer de 1998).

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 19 de març de 1998, mitjançant la qual es convoquen subvencions per donar suport al programa de normalització lingüística del 1998 (docaib núm. 43, de 31 de març de 1998).

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 14 de maig de 1998, per la qual es convoquen beques d'investigació i de formació. Són 46 beques, amb una dotació d'1.200.000 pessetes cada una. Dues són com a suport a la investigació sobre la llengua catalana i la realitat socioeducativa de les Balears (disseny i elaboració d'una base de dades de recerca i desenvolupament) (bocaib núm. 71, de 30 de maig de 1998).

Convocatòria del Consell Insular de Mallorca de subvencions per a la normalització lingüística aJs comerços i restaurants i per a les revistes editades per associacions de veïns de Palma (amb una dotació de 15 milionsPage 320 de pessetes) i per al foment de les revistes en llengua catalana (amb una dotació de 3.500.000 milions de pessetes) (bocaib núm. 77, de 13 de juny de 1998).

Convocatòria del Consell Insular de Mallorca de subvencions per a les edicions de llibres d'iniciativa municipal (6 milions), promogudes per entitats sense ànim de lucre (4 milions), de característiques especials promogudes per empreses editorials i traduccions d'altres llengües al català i a la inversa promogudes per empreses editorials (3,5 milions) (bocajb núm. 77, de 13 de juny de 1998).

Convocatòria del Consell Insular de Mallorca de subvencions per a la producció d'obres teatrals (amb una dotació de dotze milions de pessetes) (bocaib núm. 77, de 13 de juny de 1998).

Conveni del Consell Insular de Mallorca amb la Caixa de Balears «Sa Nostra» (Obra Social Cultural), amb una vigència d'un any, en matèria de cultura i patrimoni històric. Inclou el Circuit teatral, amb una partida de 7 mÜions pel Consell Insular de Mallorca, i de 3 milions per Sa Nostra (bocaib núm. 77, de 13 de juny de 1998).

Convocatòria del suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana del Consell Insular de Mallorca (amb una dotació de 16,5 milions) (bocaib núm. 77, de 13 de juny de 1998).

Administracions públiques

Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària de 6 d'abril de 1998:

Article 3:

1. El català com a llengua pròpia de l'illa de Mallorca ho és també d'aquest Consell.

»2. El català i el castellà, com a llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han d'ésser emprades per l'Administració del Consell segons la forma regulada per la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears i el Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la competència del Consell Insular de Mallorca.» (bocaib núm. 59, de 2 de maig de 1998.)

Mitjans de comunicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament dePage 321 les Illes Balears, en sessió de 14 de maig de 1998, va aprovar la següent Resolució, proposada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ampliació de la programació realitzada i referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i recursos a Ràdio 5:

El Parlament de les Illes Balears acorda de sol·licitar a l'ens públic Radiotelevisió Espanyola:

a) L'ampliació de la franja horària de Ràdio 5, dedicada a la programació realitzada a les Illes Balears i referida a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

»b) L'ús de la llengua catalana a tota la programació realitzada a les Illes Balears.

»c) La dotació de recursos humans i materials adequats a les corresponsalies de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera per tal d'ampliar la seva presència en la programació 'autonòmica' que emet Ràdio 5.» (Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears -bopib- núm. 159, de 29 de maig de 1998).

Funció pública

Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior, de 19 de gener de 1998, per la qual es convoquen els cursos de llengües europees organitzats per l'Institut Balear d'Administració Pública per a l'any 1998 (bocaib núm. 14, de 29 de gener de 1998).

Drets lingüístics dels consumidors i usuaris

Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Article 14. Llengua utilitzada en la informació

1. La informació facilitada al consumidor, a la qual es refereix l'article anterior [béns, productes i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris], haurà de figurar com a mínim en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

»2. Quan es tracti de productes les dades d'etiquetatge dels quals tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les persones, la informació facilitada figurarà com a mínim en la llengua oficial de l'Estat.

»3. No s'exigirà l'establert en l'apartat anterior quan les dades expressades en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma siguin fàcilment intel·ligibles.

»[...] Article 20. Actuacions administratives en matèria d'informació

Page 322

»[...] e) Promoure la utilització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en l'etiquetatge dels productes i en la informació dels serveis.

»[...] Article 35. Desenvolupament del dret a l'educació

»A l'objecte de fer efectiu el dret a l'educació en matèria de consum, el Govern de la Comunitat Autònoma adoptarà les mesures oportunes per: [...] e) Promoure l'edició i difusió de vocabularis especialitzats i d'altres elements que facilitin l'ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en els contractes i, en general, en les activitats comercials i professionals.

»[...] Article 43. Mesures cautelars i preventives

»L'autoritat competent adoptarà les mesures cautelars o preventives que es considerin oportunes en aquells supòsits on hi hagi clars indicis de vulneració dels drets reconeguts als consumidors, i, en tot cas, en els següents supòsits: [...] c) Quan es comercialitzin productes amb manca d'etiquetatge obligatori o aquest figuri en una llengua no oficial en la Comunitat Autònoma.» (bocaib núm. 37, de 17 de març de 1998).

Ensenyament

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 15 de gener de 1998, per la qual es deleguen en el director general d'Ordenació i Innovació les resolucions d'equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per a professorat d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat, formació professional i formació d'adults, i d'exempcions de l'aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears (bocaib núm. 12, de 24 de gener de 1998).

Ordre del president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 23 de gener de 1998, per la qual es modifica l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Es creen les direccions generals d'Educació a Menorca i a Eivissa-Formentera (bocaib núm. 17, de 5 febrer de 1998).

Decrets 12, 13 i 14/1998, de 30 de gener, pels quals es nomenen els directors generals d'Educació d'Eivissa i Formentera, de Menorca i de Mallorca, respectivament (bocaib núm. 18, de 7 de febrer de 1998; correcció d'errors en el bocaib núm. 26, de 24 de febrer de 1998).

El Decret 92/1997, de 4 de juliol, regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, en els centres no universitaris de les Illes Balears, i va derogar l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'agost de 1986 (bocaib núm. 89, de 17 de juliol de 1997). En desplegament d'aquest Decret,Page 323 el conseller d'Educació, Cultura i Esports ha dictat les ordres següents: Ordre de 22 d'abril de 1998, que regula l'aprovació dels projectes editorials en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que han de servir de base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats per l'alumnat de centres docents no universitaris públics i privats (desplega el capítol IV del Decret 92/1997) (bocaib núm. 59, de 2 de maig de 1998). Ordre de 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la Llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a Llengua d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (regula l'elaboració dels projectes lingüístics de centre, en desplegament del capítol II i en aplicació de determinats articles del capítol III del Decret 92/1997) (bocaib núm. 69, de 26 de maig de 1998). Ordre de 5 de maig de 1998, per la qual es crea, regula i nomena la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (adequa la Comissió existent al Decret 92/1997 i a la nova situació del sistema educatiu balear) (bocaib núm. 78, de 16 de juny de 1998), Ordre de 29 d'abril de 1998, de regulació de l'exempció de l'avaluació de la llengua i de la literatura catalanes (desplega i aplica l'article 5 del Decret 92/1997) (bocaib núm. 78, de 16 de juny de 1998).

Junta Avaluadora de Català

Resolució del director general de Cultura i Política Lingüística, de 10 de març de 1998, per la qual convoca les proves per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Junta Avaluadora de Català (bocaib núm. 37, de 17 de març de 1998).

Resolució del director general de Cultura i Política Lingüística, de 30 d'abril de 1998, per la qual es fa pública la relació d'aprovats en les proves de la convocatòria de febrer del 1998 de la Junta Avaluadora de Català (bocaib núm. 71, de 30 de maig de 1998).

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 8 de juny de 1998, per la qual s'ordena el cessament del representant de l'Institut Balear d'Administració Pública en la Junta Avaluadora de Català, i Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 8 de juny de 1998, per la qual se'n nomena un nou representant (bocaib núm, 80, de 20 de juny de 1998).

Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana

Decret 35/1998, de 13 de març, de modificació del Decret 126/97, de 3 d'octubre, de creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la LlenguaPage 324 Catalana, pròpia de les Illes Balears. Modifica alguns errors detectats en la publicació del Decret anterior (bocaib núm. 41, de 26 de març de 1998).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 4 de març de 1998, rebutjà una Proposta de resolució del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a la revocació del Decret 126/97, de 3 d'octubre, de creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears (bopib núm. 152, de 17 d'abril de 1998).

Telefònica

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió d'11 de març de 1998, va aprovar la següent Resolució, proposada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ús del català a la Telefònica: «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè recapti de l'empresa Telefònica que modifiqui el servei de les cabines públiques, en el sentit que el missatge escrit que apareix en despenjar l'auricular sigui per defecte en català, tal com passa a altres comunitats amb llengua pròpia.» En canvi, es varen rebutjar els punts 1 i 3 de la Proposició (bopib núm. 150, de 27 de març de 1998).

Llenguatge no sexista

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió d'1 d'abril de 1998, va aprovar la següent Resolució, proposada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, relativa a protocol d'actuacions dels càrrecs públics:

1. El Parlament de les Illes Balears promourà l'ús del llenguatge no sexista en totes les intervencions dels càrrecs institucionals, en l'àmbit del Parlament mateix.

2. El Parlament de les Illes Balears utilitzarà, en tots els documents públics i interns del Parlament, el llenguatge no sexista, i en tots els documents ja existents es farà un esforç per corregir-los.

»3. El Parlament de les Illes Balears exclourà els termes denigrants o discriminatoris per a les dones en declaracions de les persones amb càrrecs i responsabilitats públiques, fins i tot quan aquestes declaracions fossin fetes a títol personal.

»4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vigilar que totes les campanyes institucionals, amb independència del seu objectiu, hau-Page 325ran de respectar el principi d'igualtat entre gèneres, i no utilitzaran llenguatge o imatges sexistes.

»5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure que totes les institucions publicaran, directament o indirecta, iniciatives encaminades a eliminar els estereotips i rols limitadors imposats a les dones.» (bopib núm. 157, de 19 de maig de 1998).

Topònims

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 3 de novembre de 1997, adoptà l'acord següent:

Primer. Aprovar el canvi de denominació toponímica del municipi d"Estellenchs' per la forma que fixa el Decret 36/1988, és a dir, 'Estellencs' sense 'h'.

Segon, Comunicar el present acord a l'Ajuntament interessat perquè el comuniquí, en el termini d'un mes, al Registre d'entitats locals del map, als efectes previstos a l'article 14.1 de la lbrl i conforme disposa l'article 11.3 del TRRL.

»El canvi de denominació tindrà caràcter oficial una vegada anotat en el Registre d'entitats locals del map i publicat en el boe.» (bocaib núm. 21, de 12 de febrer de 1998.)

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 3 de novembre de 1997, adoptà l'acord següent:

Primer. Aprovar el canvi de denominació toponímica del municipi de 'Bañalbufar' per la forma que fixa el Decret 36/1988, és a dir, 'Banyalbufar'.

Segon. Comunicar el present acord a l'Ajuntament interessat perquè el comuniqui, en el termini d'un mes, al Registre d'entitats locals del map, als efectes previstos a l'article 14.1 de la lbrl i conforme disposa l'article 11.3 del trrl.

»E1 canvi de denominació tindrà caràcter oficial una vegada anotat en el Registre d'entitats locals del map i publicat en el boe.» (bocaib núm. 21, de 12 de febrer de 1998.)

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 4 de maig de 1998, adoptà l'acord següent:

Primer. Aprovar el canvi de denominació toponímica del municipi de 'Maria de la Salud' per la forma que fixa el Decret 36/1988, és a dir, 'Maria de la Salut' amb 't' final i sense accent.

Segon. Publicar el present acord en el bocaib, comunicar el presentPage 326 acord a l'Ajuntament interessat i al Ministeri d'Administracions Públiques perquè procedeixi a realitzar la corresponent modificació del Registre d'entitats locals, d'acord amb el previst a l'article 14.1 de la lbrl i conforme disposa l'art. 11.3 del trrl.

»E1 canvi de denominació tindrà caràcter oficial una vegada anotat en el Registre d'Entitats Locals del map i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.» (bocaib núm. 72, de 2 de juny de 1998.)

Himne de Mallorca

Adopció de l'himne oficial de Mallorca, aprovat pel ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària de 4 de novembre de 1997 (bocaib núm. 24, de 19 de febrer de 1998).

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR