DECRET 119/2010, de 7 de setembre, pel qual s'aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, en el terme municipal de Tortosa.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyDecret

DECRET

119/2010, de 7 de setembre, pel qual s'aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, en el terme municipal de Tortosa.

D'acord amb el que estableix l'article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, el Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en data de 30 de setembre de 2009, va iniciar l'expedient per a la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem en base a la documentació que consta en el seu expedient administratiu i que està formada pels informes del secretari i de la intervenció de l'Ajuntament de Tortosa, la memòria justificativa, la proposta de conveni per al funcionament i el finançament de l'Entitat Municipal Descentralitzada i el plànol de la delimitació del nou ens local.

En la mateixa data, l'expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de la corporació i la publicació dels corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En el tràmit d'informació pública no es va presentar cap al·legació.

L'Ajuntament de Tortosa, mitjançant un Decret de 22 de desembre de 2009, va donar per finalitzada la fase municipal de tramitació de l'expedient. L'expedient va tenir entrada en el registre general del Departament de Governació i Administracions Públiques el 28 de desembre de 2009.

Mitjançant informe de 26 de febrer de 2009, els serveis tècnics de la Direcció General d'Administració Local van informar favorablement sobre l'expedient administratiu, atès que s'hi acredita el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local per a la creació d'una Entitat Municipal Descentralitzada.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió d'11 de març de 2010, va emetre un informe favorable sobre l'expedient, en considerar que la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem dóna resposta a la reivindicació unànime dels veïns d'aquest nucli de població de gaudir d'una major autonomia per a la gestió dels seus serveis públics, que la seva creació no comporta una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Tortosa, que l'entitat comptarà amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i, a més, que hi han consideracions d'ordre geogràfic, històric, social, econòmic o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR