Bibliografia recent d'interès

AutorElena Heidepriem Olazábal
CargoDocumentalista. Responsable del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya)
Páginas401-423
BIBLIOGRAFIA RECENT D’INTERÈS
Any 2015
Elena Heidepriem Olazábal
Resum
Recull de referències bibliogràques sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planicació lingüístiques i
llenguatge jurídic publicades durant l’any 2015.
Paraules clau: bibliograa; dret lingüístic; sociolingüística; política lingüística; llenguatge jurídic.
RECENT BIBLIOGRAPHY OF INTEREST
Abstract
Selection of bibliographic references on linguistic law, sociolinguistics, language policy and planning and legal
language published in 2015.
Keywords: bibliography; linguistic law; sociolinguistics; language policy; legal language.
* Elena Heidepriem Olazábal, documentalista. Responsable del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística
(Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya).
Citació recomanada: Heidepriem Olazábal, Elena. «Bibliograa recent d’interès. Any 2015», Revista de Llengua i Dret, Journal of
language and Law, núm. 67, 2017, p. 401-423. DOI: 10.2436/rld.i67.2017.2950.
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 402
Sumari
Dret lingüístic
Sociolingüística, política i planicació lingüístiques
Aspectes generals o obres que afecten territoris de diferents continents
Llenguatge jurídic
Alguns webs d’interès
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 403
Aquesta bibliograa selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planicació lingüístiques i
llenguatge jurídic inclou referències bibliogràques corresponents a obres editades durant l’any 2015. A
causa de la manca de la publicació d’aquesta secció de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and
Law en el darrer número 65, els continguts d’aquesta bibliograa enllacen cronològicament amb els editats
al número 64. En questa edició el lector hi trobarà a faltar referències del número 55 de la revista Llengua i
Ús, publicada l’any 2015, però s’han obviat expressament, ja que estan incloses en la Crònica bibliogràca
del número 64 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.
Ordenació de les referències bibliogràques:
Ordre temàtic. Els continguts s’han ordenat temàticament en tres grans apartats:
a) Dret lingüístic. No se separen les obres per territoris.
b) Sociolingüística, política i planicació lingüístiques. Subdividit en dos subapartats per àmbits
territorials:
• Obres generals o que afecten diverses zones geogràques
• Territoris de parla catalana
c) Llenguatge jurídic. No se separen les obres per territoris.
d) Alguns webs d’interès. No se separen les obres per territoris.
Ordre de presentació de les referències bibliogràques dins de cada apartat i subapartat: Ordenament alfabètic
d’autor o títol. No se separen per articles de revista, llibres, capítols de llibre ni pel seu format.
Les obres multiautoria o les revistes que tenen capítols o articles que fan referència als territoris de parla
catalana i també a altres territoris –europeus, americans, o asiàtics– s’han dividit en funció de l’àmbit
territorial. D’aquesta manera, una mateixa obra general es pot trobar en un o un altre apartat en funció del
contingut dels seus capítols o articles. És per això que la referència als continguts d’un mateix número de la
revista o obra multiautoria es troben repartits entre els diferents blocs temàtics.
Pel que fa a les ressenyes o abstracts d’obres, se n’han inclòs de tres menes: les publicades en alguna revista,
amb autoria concreta, les creades pel Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística
i els abstracts o resums facilitats per l’editor de la mateixa publicació periòdica en aquells casos en què el
text del contingut no és accessible en línia, però sí un resum del text.
Dret lingüístic
asOciación internaciOnal para la defensa de las lenguas y culturas amenazadas.“Ponenzias e
comunicazions d’o XXIV Congreso de Luengas e Culturas Europeyas Menazatas (24: 2015: Huesca)”.
Luenga & Fabla [Uesca: Consello d’A Fabla Aragonesa], núm. 19 (2015), p. 9-114
Conté:
benítez marcO, M. Pilar. “(De)construindo o marco lechislatibo ta l’amostranza ozial de l’aragonés”, p.
39-44
lópez susín, José Ignacio. “El principio de no regresión en materia de derecho lingüístico. El caso de la Ley
3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón”, p. 44-52
Butlletí del Cercle XXI. [Barcelona: Cercle XXI], núm. 14 (novembre 2015)
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 404
bitenc, Maja. “L’eslovè abans i després de la independència”
druviete, Ina. “El letó al cap de 25 anys del restabliment de la independència de Letònia”
mOranta, Sebastià. L’estatus actual de la llengua romanesa (moldava?) a la República de Moldàvia”
sOler carbOnell, Josep. “Llengua i independència a Estònia”
camarasa palau, Carlota. Estudi comparatiu: La llengua catalana en el sistema educatiu de Catalunya, les
Illes Balears i el País Valencià. [S.l.: s.n.], 2015.
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
cardinal, Linda; sOnntag, Selma K. (eds.). State traditions and language regime. Montreal; Kingston:
McGill-Queen’s University Press, 2015.
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017].
carreterO ernestO, Abel. La llengua en les legislacions d’acollida [en línia] Barcelona: Plataforma per la
Llengua, [2015] [Consulta: 18 febrer 2017]
carreterO ernestO, Abel; vidal arráez, Josep. Les disposicions legals que obliguen les empreses catalanes
a l’ús del català o del castellà: Llista comparativa de les disposicions vigents a desembre del 2014 [en línia].
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2015. [Consulta: 18 febrer 2017]
Current Issues in Language Planning. Vol. 16 [London: Taylor & Francis], núm. 4 (november 2015).
Language planning and language rights.
Conté:
may, Stephen. “Language rights and language policy: Addressing the gap(s) between principles and
practices”, p. 355-359
dOvalil, Vit. “Language management theory as a basis for the dynamic concept of EU language law”, p.
360-377
ó flatHarta. “Language schemes: A useful policy for language planning?”,p. 378-391
pöyHönen , sari; saarinen, Taina. “Constructions of bilingualism in Finnish Government programmes and
a newspaper discussion site debate”, p- 392-408
namyalO, Saudah; nakayiza, Judith. “ Dilemmas in implementing language rights in multilingual Uganda“,
p. 409-424
premaratne, Dilhara D. “ Globalisation, language planning and language rights: the recent script policy
measures adopted by Japan and the People’s Republic of China” , p. 425-440
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
escribanO, Daniel. “La introducció del concepte de ‘llengua ocial’ a l’ordenament jurídic espanyol: 1902-
1931”. Treballs de Sociolingüística Catalana [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística],
núm. 25 (2015), p. 213-229. [Consulta: 18 febrer 2017]
faingOld, Eduardo D. “Language rights in the European Union and the Treaty of Lisbon”. Language
Problems & Language Planning. Vol. 39. [Amsterdam: John Benjamins], núm. 1 (2015), p. 33-49.
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística. 8 raons perquè l’empresa parli
català [en línia] . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, DL 2015.
[Consulta: 18 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 405
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística. Resum de l’informe sobre la Carta
europea de les llengües regionals o minoritàries: CELROM [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Direcció General de Política Lingüística, 2015. També disponible en anglès amb el títol “Summary of the
report on the European charter for regional or minority languages: ECRML 2010-2013” [en línia]
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
ibáñez, Òscar-Adrià; tOrrents, Eloi. Què faig si--?: alguns suggeriments que poden ésser útils per afrontar
situacions quotidianes pel que fa a l’ús del català. 5a ed. rev. i actualitzada. Barcelona: Plataforma per la
Llengua, 2015.
kremnitz, Georg. “Del compromís de la transició a la confrontació quotidiana: de la Constitució de 1978 ns
a la sentència del Tribunal Constitucional de 2010”. A: sinner, Carsten; Wieland , Katharina (ed.). Norma,
ús i actituds lingüístiques. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2015. p. 11-22
platafOrma per la llengua. Balances lingüístiques entre el català i el castellà en les pràctiques institucionals
i en els reconeixements legals de l’estat espanyol: Llibre blanc sobre el tractament del català respecte al
castellà a l’estat espanyol [en línia] Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2015. [Consulta: 18 febrer 2017]
pOns i parera, Eva. L’ocialitat lingüística: Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i
pràctiques [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2015.
(Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 14. Legislació lingüística).
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
Revista Catalana de Dret Públic [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm.
50 (juny 2015)
Conté:
caamañO dOmínguez, Francisco. “¿Justicia sin lenguas o lenguas sin justicia?” Revista Catalana de Dret
Públic p. 42-56 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
garcés sanagustín, Ángel. “La legislación aragonesa reguladora de sus lenguas: Una emersión frustrada”.
Revista Catalana de Dret Públic [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 50 (juny
2015), p. 184-208 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017].
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis
Autonòmics], núm. 21 (abril 2015).
Conté:
brancHadell, Albert . “Monolingüisme ocial en estats lingüísticament heterogenis: El cas de l’estat català
independent”, p. 202-236 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
marí, Isidor. “Notes sobre l’ordenament lingüístic d’una Catalunya sobirana: Quin model? Quin procés?”,
p. 237-253 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 63
(juny 2015)
Conté:
ridaO martín, Joan. “La LOMCE, o la construcció d’un dret educatiu: El de triar el castellà com a llengua
vehicular inexistent”, p. 77-91 [en línia]
zabaleta apaOlaza, Eneritz. “Principios constitucionales sobre la lengua en Francia”, p. 92-112- [en línia]
lópez susín, José Ignacio. “A Lai 3/2013, de 9 de mayo, u a infraproteuzión churidica de as luengas
minoritarias d’Aragón”, p. 186-199. [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017].
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 406
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 64
(desembre 2015)
Conté:
grau mateu, Josep. “El català, llengua de govern: la política lingüística de la Mancomunitat de Catalunya:
1914-1924” , p. 86-101 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
brancHadell, Albert. “patten, Alan. Equal recognition. The moral foundations of minority rights”
[Ressenya], p. 234-239 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
pereda gámez, Javier. “mOntOlíO, Estrella (ed.). Hacia la modernización del discurso jurídico” [Ressenya],
p. 240-241 [en línia] [Consulta: 27 febrer 2017]
rivera sabatés, Vidal. “Referencias al lenguaje en los debates parlamentarios sobre el Código civil (1885-
1889)” . A: Estudios jurídicos en homenaje al profesor Manuel García Amigo. Las Rozas (Madrid): La Ley,
2015. Vol. 1, p. [407]-418
sOlé i durany, Joan Ramon. “Yeste, Elena. Un conicte de llengües: De la Nova Planta a la Llei Wert.
[Ressenya] Barcelona: Angle, 2015. (Fil d’Ariadna ; 81). [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
strubell i trueta, Miquel (cur.). La terminologia instrumentalitzada [en línia] Barcelona: Scaterm. Societat
Catalana de Terminologia, 2015. (Memòries de la Societat Catalana de Terminologia ; 5)
Conté:
sanjaume, Margarida. “Triar termes per transformar realitats”, p. 13-30
senz buenO, Sílvia. “Lexicograa unitarista espanyola: les esmenes en el DRAE 2014 contra el procés
català”, p. 21-39
dOmínguez garcía, Ferran. “”Qui és l’amo de les paraules? La tria del vocabulari i les modicacions
concepturals de les paraules: una visió jurídica”, p. 41-52
santamaria, Carolina. “Quan el mots no són neutres ni innocents; alguns exemples del diccionari de l’IEC”,
p. 53-66
vernet, Jaume. “Los conictos lingüísticos abiertos en la jurisprudencia constitucional española”. A: cagiaO
y cOnde, Jorge; jiménez-salcedO, Juan (coord.). Políticas lingüísticas en democracias multilingües. Madrid:
Catarata, 2015, p. 51-89
“Zehn Jahre Friesisch-Gesetz”. Nordfriesland. [Bräist/Bredstedt: Nordfriisk Instituut], Nr. 189 (März 2015),
p. 21-22
Sociolingüística, política i planicació lingüístiques
Aspectes generals o obres que afecten territoris de diferents continents
alOnen, Mia; iHalainen, Pasi; saarinen, Taina (eds.). Language policies in Finland and Sweden:
interdisciplinary and multi-sited comparisons. Bristol [etc.]: Multilingual Matters, [2015].(Multilingual
Matters ; 157)
asOciación internaciOnal para la defensa de las lenguas y culturas amenazadas.“Ponenzias e
comunicazions d’o XXIV Congreso de Luengas e Culturas Europeyas Menazatas (24: 2015: Huesca)”.
Luenga & Fabla [Uesca: Consello d’A Fabla Aragonesa], núm. 19 (2015), p. 9-114
Conté:
metzeltin, Miguel. “Las lenguas: Sistemas inestables pero necesarios”, p. 9-19
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 407
macleOd, Marsaili. “Small languages, big interventions: Institutional support for Gaelic in Scotland”, p.
19-38
berengier, Pierrette. “D’hier à demain: La mise à jour du dictionnaire provençal-français de Frédéric
Mistral”, p. 53-59.
caseriO, Jean-Louis. “Entre provençal (nissart) et ligurien: Le parler mentounasc, rameau de la lengue d’oc”,
p. 61-65.
galán y gOnzález, Inciu. “Asturianu SOS: Una güeyada sobre la situació de la llingua asturiana y les sos
perspectives de futuru”, p. 67-72.
garridO cOrreas, Antóniu. “Lengua de Xalima, un tesoiru sin protección”,p.73-78.
lunardOn, Andrea. “La situación de la lengua véneta y el Istituto Lengua Veneta” , p. 79-82.
navas sáncHezlez, Maria Victoria. “El barraqueño, lengua oral versus lengua estándar: estado de la
cuestión”,p. 83-89.
yéscHenkO, Aleksey. “El abaza: la lengua de un país que por no tener no tenía ni nombre”,p. 91-99.
campOs bandrés, Iris Orosia. “Profundizando en la situación y perspectivas de futuro del aragonés en la
enseñanza y primeros resultados de un proyecto de investigación en desarrollo”, p-101-103.
bOix, Emili (ed.). Urban diversities and language policies in medium-sized linguistic communities. Bristol
[etc.]: Multilingual Matters, 2015.
Conté:
extra, Guus. “Mapping urban multilingualism in Europe: In search of untapped resources in primary
schools”, p. 1-23
Hambye, Philippe. “Competitive and cooperative orientations in language policies: A critical look at the
situation of Dutch in Brussels”, p. 25-49
gOnzález pacual, Iago; ramallO, Fernando. “Language diversity in Vigo: The challenges of a minoritized
language in a highly castilianized city”, p. 50-66
nOulijärvi, Pirkko. “Helsinki as a multilingual city”, p. 67-84
sOler carbOnell, Josep.” Tallinn, a multilingual city in the era of globalization: The challenges facing
Estonian as a medium-sized language”, p. 85-111
maeegaard, Marie; jOrgensen, Normann. “Language in Copenhagen: Changing social structures, changing
ideologies, changing linguistic practices”, p. 168-184
Ressenya [Consulta: 17 febrer 2017]
cagiaO y cOnde, Jorge ; jiménez-salcedO, Juan (coord.). Políticas lingüísticas en democracias multilingües.
Madrid: Catarata, 2015.
Conté:
cagiaO y cOnde, Jorge; jiménez-salcedO, Juan. “¿Es el conicto evitable?”, p. 9-28
mOrenO cabrera, Juan Carlos. “El españolismo lingüístico como fuente de conicto”, p. 29-50
cagiaO y cOnde, Jorge. “Políticas lingüísticas en democracias federales con diversidad lingüística: Bélgica,
Canadá, Suiza: ¿Un modelo para España?”, p. 105-130
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 408
gómez fernández, Roberto. “El trilingüismo idealizado y el uso de lenguas no ociales en la escuela
luxemburguesa”, p. 226-258
géa, Jean-Michel. “La oferta de enseñanza bilingüe Lengua regional/francés vista por las poblaciones de
origen inmigrante de Córcega”, p. 259-277
cancinO, Rita. “La lucha lingüística de los Mapuches chilenos ¿Una esperanza futura de revitalización y
reconocimiento de la lengua mapuche?” 278-298
Ressenya [Consulta: 27 febrer 2017]
Current Issues in Language Planning. Vol. 16 [London: Taylor & Francis], no. 1/2 (2015). Multilingual
education: Language ideologies and attitudes.
Conté:
liddicOat, Anthony J.; taylOr-leacH, Kerry. “Multilingual education: the role of language ideologies and
attitudes”, p. 1-7
delarue, Steven; de caluWe, Johan. “Eliminating social inequality by reinforcing standard language
ideology?: Language policy for Dutch in Flemish”, p. 8-25
lOve, Stephanie V. “Language testing, ‘integration’ and subtractive multilingualism in Italy: Challenges for
adult immigrant second language and literacy education”, p. 26-42
garcia, Núria. “Tensions between cultural and utilitarian dimensions of language: A comparative analysis of
‘multilingual’ education policies in France and Germany”, p. 43-59
valadez, Concepción M.; etxebarria, Felix; intxaustu, Nahia. “Language revitalization and the
normalization of Basque: A study of teacher perceptions and expectations in the Basque Country”, p. 60-79
eckert, Eva. “Language planning for Romani in the Czech Republic”, p. 80-96
Willians, Fiona. “Traces of globalised discourses within and around spaces for multilingualism: Prospects
for education policy change in Vanuatu”, p. 97-113
dOrner, Lisa M. “From global jobs to safe spaces: The diverse discourses that sell multilingual schooling in
the USA”, p. 114-131
tOllefsOn, James V. “Language policy-making in multilingual education: mass media and the framing of
medium of instruction”, p. 132-148
kaplan, Robert. “Multilingualism vs. monolingualism: The view from the USA and its interaction with
language issues around the world”, p. 149-162
Abstracts de la revista [Consulta: 17 febrer 2017]
Current Issues in Language Planning. Vol. 16 [London: Taylor & Francis], no. 3 (2015)
Conté:
kaplan, Robert B. “Putting resources into practice”, p. 185-186.
pietikäinen, Sari; cOmptOn, Sarah E.; dlaske, Kati. “Putting resources into practice: a nexus analysis of
knowledge mobilisation activities in language research and multilingual communities”, p. 187-200
cHOi, Tae-Hee. “The impact of the ‘Teaching English through English’ policy on teachers and teaching in
South Korea”, p. 201-220
tOmOHisa, Machida; WalsH, Daniel J. “Implementing EFL policy reform in elementary schools in Japan: a
case study”, p. 221-237
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 409
draper, John. “Towards a curriculum for the Thai Lao of Northeast Thailand?”, p. 238-258
WilsOn, Gary N.; jOHnsOn, Henry; sallabank, Julia. ”’I’m not dead yeat’: A comparative study of indigenous
language revitalization in the Isle of Man, Jersey and Guernsey”, p. 259-278
napier, Jemina... [et. al.]. “Medical Signbank as a model for sign language planning?: A review of community
engagement”, p. 279-295
matras, Yaron.; rObetsOn, Alex. “Multilingualism in a post-industrial city: Policy and practice in
Manchester”, p. 296-314
albury, Nathan John. ““Your language or ours?: Inclusion and exclusion of non-indigenous majorities in
Māori and Sámi language revitalization policy”, p. 315-334
scHneider, Cindy. “Micro-level planning for a Papua New Guinea elementary school classroom: ‘Copycat’
planning and language ideologies”, p. 335-354
Abstracts de la revista [Consulta: 7 febrer 2017]
di paOlO, Antonio. “Gazzola, Michele:The evaluation of language regimes: Theory and application to mul-
tilingual patent organizations” [Ressenya]. Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya], núm. 63 (juny 2015), p. 288-291 [Consulta: 18 febrer 2017]
gresa, deva. “vila, f. xavier; bretxa, vanessa (ed.) (2015). Language policy in higher education: The
case of medium-sized languages. [Ressenya] Treballs de Sociolingüística Catalana, [Barcelona: Societat
Catalana de Sociolingüística], núm. 26 (2016), p. 335-338 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Hult, Francis M.; jOHnsOn, David Cassels. (eds.). Research methods in language policy and planning: a
practical guide. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015. (Guides to research methods in language and linguistics; 7)
Informe añal sobre a situazión d’a luenga aragonesa = Annual report on the situation of the Aragonese
language = Informe anual sobre la situación de la lengua aragonesa. [Zaragoza]: Obserbatorio de l’aragonés,
DL 2015
Language in Society . Vol. 44 [Cambridge: Cambridge University Press], no. 5 (November 2015)
Conté:
di dOmenicO, Stephen M. “”‘Putting a face on a community’: Genre, identity, and institutional regulation in
the telling (and retelling) of oral coming-out narratives”, p. 607-628
kirkHam, Sam. “Intersectionality and the social meanings of variation: Class, ethnicity, and social practice”,
p. 629-652
jager, Margot [et al.]. “Compliments and accounts: Positive evaluation of reported behavior in psychotherapy
for adolescents”, 653-677
emlen, Nicholas. “Public discourse and community formation in a trilingual Matsigenka-Quechua-Spanish
frontier community of Southern Peru”, p. 679-703
evans Wagner, Suzanne... [et al.] “Quantifying the referential function of general extenders in North
American English”, p. 705-731
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language in Society. Vol. 44 [Cambridge: Cambridge University Press], no. 4 (September 2015)
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 410
bucHstaller, Isabelle. “Exploring linguistic malleability across the life span: Age-specic patterns in
quotative use”, p. 457-496
perssOn, Rasmus. “Indexing one’s own previous action as inadequate: On ah-prefaced repeats as receipt
tokens in French talk-in-interaction”, p. 497-524
slOtta, James. “The perlocutionary is political: Listening as self-determination in a Papua New Guinean
polity”, p. 525-552
nance, Claire. “New’ Scottish Gaelic speakers in Glasgow: A phonetic study of language revitalisation”, p.
553-579
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language in Society . Vol. 44 [Cambridge: Cambridge University Press], no. 3 (June 2015)
Conté:
matras, Yaaron. “Transnational policy and ‘authenticity’ discourses on Romani language and identity”, p.
295-316.
jOnes, Rodney H. “Generic intertextuality in online social activism: The case of the It Gets Better project”,
p. 317-339
Wiese, Heike. “’This migrants babble is not a German dialect!’: The interaction of standard language ideology
and ‘us’/‘them’ dichotomies in the public discourse on a multiethnolect”, p. 341-368
sclafani, Jennifer. “Family as a framing resource for political identity construction: Introduction sequences
in presidential primary debates”, p. 369-399
HOdges, Adam. “Ideologies of language and race in US media discourse about the Trayvon Martin shooting“,
p. 401-423
fleming, Luke. “Research Note: Speaker-referent gender indexicality”, p. 425-434
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language in Society . Vol. 44 [Cambridge: Cambridge University Press], no. 2 (April 2015). Heteroglosia
and performance.
Conté:
jaffe, Alexandra ... [et al.] “Introduction: Heteroglossia, performance, power, and participation“, p. 135-139
perrinO, Sabina. “Performing extracomunitari: Mocking migrants in Veneto barzellette“, p. 141-160
jaffe, Alexandra. “Staging language on Corsica: Stance, improvisation, play, and heteroglossia”, p. 161-186
da silva, Emanuel. “Humor (re)positioning ethnolinguistic ideologies: “You tink is funny?”“, p. 187-212
kOven, Michèle; simOes marques, Isabelle. “Performing and evaluating (non)modernities of Portuguese
migrant gures on YouTube: The case of Antonio de Carglouch”, p. 213-242
VigOurOux, Cécile B. “Genre, heteroglossic performances, and new identity: Stand-up comedy in modern
French society”, p. 243-272
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language in Society . Vol. 44 [Cambridge: Cambridge University Press], no. 1 (February 2015)
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 411
starr, Rebecca L. “Sweet voice: The role of voice quality in a Japanese feminine style“, p. 1-34
clOse subtirelu, Nicholas. ““She does have an accent but…”: Race and language ideology in students’
evaluations of mathematics instructors on RateMyProfessors.com”, p. 35-62
cHrisOmalis, Stephen. “What’s so improper about fractions? Prescriptivism and language socialization at
Math Corps”, p. 63-85
gafaranga, Joseph. “Translinguistic apposition in a multilingual media blog in Rwanda: towards an
interpretive perspective in language policy research”, p. 87-112
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language policy in higher education. Briston [etc.]: Multilingual Matters, cop. 2015.
Conté:
vila, F. Xavier. “Language policy in higher education in medium-sized language communities: An
introduction”, p. 114
Haberland, Hartmut; preisler, Bent. “The position of Danish, English and Other languages at Danish
Universities in the context of Danish society”, p. 15-44
sHerman, Tamah. “The position of Czech and other languages at Universities in the Czech Republic: Some
initial observations”, p. 45-63
ylönen, Sabine. “The position of Finnish and Swedish as well as other languages at Universities in Finland”,
p. 64-102
ram, Drorit. “Challenges for Hebrew in higher education and research environaments”, p 103-131
beukes, Anne-Marie. “Challenges for South Africa’s medium-sized indigenous languages in higher education
and research environaments”, p. 132-152
vila, F. Xavier. “Medium-sized languages as viable lingua acadèmica”, p. 181-210
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
Language Problems & Language Planning [ Amsterdam: John Benjamins ], no. 39-3 (2015) . Linguistic
Equality
Conté:
tOnkin, Humphrey. “The search for lingüístic equality”, p. 221-226
arias, M. Beatriz; Wiley, Terrence G. “Forty years after Lau: The continuing assault on educational human
rights in the United States and its implications for linguistic minorities”, p. 227-244
salOmOne, Rosemary. “The rise of global English: Challenges for English-medium instruction and language
rights”, p. 245-268
scHOr, Esther. “Zamenhof and the liberal-communitarian debate”, p. 269-281
peled, Yael. “Parity in the plural: language and complex equality”, p. p. 282-297
fettes, Mark. “Language in the United Nations post-2015 development agenda: challenges to language
policy and planning”p. 298-311
Abstracts de la revista[Consulta: 18 febrer 2017]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], no. 39-2 (2015)
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 412
Conté:
carrOll, Kevin S. “Language maintenance in the Caribbean: Examining perceptions of threat in Aruba and
Puerto Rico”, p. 115-135
miOla, Emanuele. “La tirannia della tastiera: Il caso dell’ortograa piemontese”, p. 136-153 mirHOsseini,
Seyyed-Abdolhamid. “Loving but not living the vernacular: A glimpse of Mazandarani-Farsi linguistic
culture in northern Iran”, p. 154-170
brOWn, Jeff. “Learner agency in language planning: A tripartite perspective”, p. 171-186
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], núm. 39-1 (2015)
Conté:
pan, Xiaixing; jin, Huiyuan; liu, Haitao. “Motives for Chinese script simplication”, p.1-32
zentz, Laura. “The porous borders of language and nation: English in Indonesia” p. 50-69
cOluzzi, Paolo. “Economic phenomena and ideologies behind language shift: From nationalism and
globalization to modernization and the ideology of “new”, p. 70-82
fiedler, Sabine. “The topic of planned languages (Esperanto) in the current specialist literatura”, p. p. 84-
104
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
lejOt, Eve. Pratiques plurilingues en milieu professionnel international: entre politiques linguistiques et
usages effectifs. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. (Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel; 23)
Lengas. Revue de Sociolinguistique. [en línia] [Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée.
Université Paul-Valéry Montpellier 3], núm. 78 (2015). Enquêtes sociolinguistiques, identités linguistiques,
ethnotypes.
Conté:
fdil, Abdelatif. “Entre deux, entre trois.. La représentation de l’identité linguistique dans le cinéma
contemporain au Maroc »[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
talamOni, Jean-Guy. « Pensée complexe contre ethnotype: Le cas de la Corse » [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
Hedid, Sougeila. « Les parlers urbains vus par les nomades. Des discours autours des villes et des langues »
[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Lengas. Revue de Sociolinguistique. [en línia] [Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée.
Université Paul-Valéry Montpellier 3], núm. 77 (2015). alen garabatO, Carmen; kis-mark, Alexia (ccord.).
« Communauté linguistique »: Un concept, des terrains.
Conté:
alen garabatO, Carmen; kis-mark, Alexia. “Le concept de ‘communauté linguistique’ face à la réalité du
terrain.” [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
daHOu, Chahrazed. “La ‘Umma est-elle une communauté linguistique?” [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
jOsHi, Madura. La communauté linguistique et l’identité religieuse: qualques constants d’une enquete de
terrain en Inde” [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 413
kis-marck, Alexia. “’De l’Est russophone et russophile à l’Ouest nationaliste et ukrainophone’: la
construction des communautés linguistiques ukrainiennes dans la presse française” [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
djOrdjeviçc léOnard, Ksenija. “Communauté linguistique et identité régionale: Le cas des Bosniaques du
Sandjak“ [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
rOcHe, Françoise.” La communauté linguistique kanak en Nouvelle-Calédonie entre passé et avenir” [en
línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
bOyer, Henri. “Vous venez d’óu pour avoir cet accent? La ‘communauté linguistique’ comme ‘marché’
soumis à ‘l’imaginaire de la communauté “[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017] https://lengas.revues.org/868
país basc. cOnsejO asesOr del euskera. Plan de acción para la promoción del euskera 2015: completado
con el documento DAFO relativo al diagnóstico = Euskara sustatzeko ekintza plana: diagnostikoari buruzko
AMIA dokumentuarekin osatua [en línia]. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. Servicio Central de Publicaciones
= Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2015. [Consulta: 17 febrer 2017]
petrOvic, John E. A post-liberal approach to language policy in education. Bristol [etc.]: Multilingual
Matters, 2015. (New perspectives on language and education ; 41).
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
ricentO, Thomas (ed.). Language policy and political economy: English in a global context. Oxford: Oxford
University Press, cop. 2015
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 64
(desembre 2015)
Conté:
galiardO lópez, Arantza. “Planicación lingüística y enseñanza en Andalucía: la dimensión intercultural
dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo”, p. 102-126 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
flOrs mas, Avel·lí. “vila, F. Xavier; bretxa, Vanessa (ed.). Language policy in higher education: the case
of medium-sized languages” [Ressenya] , p. 231-233 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
Sociolinguistica [Berlin: De Gruyter], Nr. 29 (2015). ammOn, Ulrich; darquennes, Jeroen; WrigHt, Sue
(eds.). The standardization of minority languges = Die Standardisierung von Minderheitensprachen = La
standardisation des langues minoritaires.
Conté:
darquennes, Jeroen; vandenbusscHe, Wim. “The standardisation of minority languages – introductory
remarks”, p. 1-16
sayers, Dave; renkó-micHelsén, Zsuzsanna. “Phoenix from the Ashes – Reconstructed Cornish in relation
to Einar Haugen’s four-step model of language standardisation”, p. 17-38
cOlOnna, Romain. “La standardisation à l›épreuve de la minoration: Le cas du corse” p. [39]-59
ramallO, Fernando, rei-dOval, Gabriel. “The standarditzation of Galician”, p. [61]-81
videsOtt, Paul. “Ladin Dolomitan: Die (vorerst) unterbrochene Standardisierung des Dolomiten-ladinischen”,
p. [83]-97
ó Hifearnáin, Tadhg. “Back to the future: Standard and language standards in contemporary Manx Gaelic”,
p. [99]-119
lainiO, Jarmo.; Wande, Erling. “Meänkieli today: To be or not to be standardised”, p. [121]-140
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 414
martins, Cristina; SantOs, Isabel. “Standardising mirandese: Processes and challenges”, p. [141]-156
Abstracts de la revista [Consulta: 18 febrer 2017]
trucHOt, Claude. Quelles langues parle-t-on dans les entreprises en France? Les langues au travail dans les
entreprises internationales [en línia]Toulouse: Privat, 2015. [Consulta: 17 febrer 2017]
Vadies, Winifred V.; Ziegler, Evelyn. Language planning and microlinguistics: From policy to interaction
and vice versa. Hampshire: Palgrave, 2015.
Conté:
davies, Winifred V.; ziegler, Evelyn. “Language planning and microlinguistics: Introduction”, p. 1-12
rOtHe, Astrid; Wagner, Katharina. “Bilinguyal Kindergarten programmes: The interaction of language
management and language attitudes”, p. 15-38
bertHele, Raphael.” Language planning and standardization in a minority language context: A case study of
Rumantsch Grischun in Switzerland”, p. 39-61
Wagner, Melanie. “German in secondary schools in Luxembourg: The implementation of macro-level
policies on the micro level of the loxembourghish German-language clasroom”, p. 62-82
dOvalil, Vit. “The German standard variation at Czech Universities in the light of decision-making processes
of language management”, p. 83-102
Hall, Damien; HOrnsby, David. “Top-down or bottom-up? Understanding diffusion of supralocal norms in
France”, p. 105-127
gilles, Peter. “From status to corpus: Codication and implementation of spelling norms in Luxembourgish”,
p. 128-159
kjOergaard, Anne. “The Danish plain language ideology – From a macro- and micro-level perspectives”,
p. 150-162
deppermann, Arnulf; knöbl, Ralf; kOplenig, Alexander. “Metalinguistic avareness of standard vs standard
usages: The case of determiners in spoken German”, p. 165-185
fairbrOtHer, Lisa. “Language management in the Japanese workplace”, p. 186-203
carmel diver, Laura. “The role of meso- and micro-level language policy in the revitalization of Occitan
in France”, p. 204-224
davies, Winifred V.; ziegler, Evelyn. “Lessons we have learnt from language planning and microlinguistics
and directions for future research” , p. 225-239
TERRITORIS DE PARLA CATALANA
bOix, Emili (ed.). Urban diversities and language policies in medium-sized linguistic communities. Bristol
[etc.]: Multilingual Matters, 2015
Conté:
nicOlás amOrós, Miquel; Hernández dObón, Francesc Jesús. Multilingual Valencia: Linguistic destruction
and reconstruction of an urban space”, p. 112-142
bOix, Emili. “Multilingualism in Barcelona: Towards an asimmetrical multilingualism”, p. 143-167
Ressenya [Consulta: 18 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 415
cagiaO y cOnde, Jorge ; jiménez-salcedO, Juan (coord.). Políticas lingüísticas en democracias multilingües.
Madrid: Catarata, 2015.
Conté:
lagarde, Christian. “¿Se nutre el conicto lingüístico de una base conceptual y de una política lingüística
conictivas?: Reexiones acerca del caso catalán”, p. 90-104
casesnOves ferrer, Raquel. “Los efectos de la política lingüística en educación: Nivel de conocimiento y
del catalán de los castellanohablantes catalanes, valencianos y baleares”, p. 131-160
burban, Chrystelle. “El conicto lingüístico en Cataluña: ¿puede facilitar la continuidad del catalán?”, p.
161-173.
lópez susín, José Ignacio.” De las modalidades del aragonés y el catalán a la lengua minoritaria única: ¿Un
cambio sin retorno?” 174-208
jiménez salcedO, Juan. “El Principado de Andorra: Una política lingüística en un contexto microestatal y
multilingüe”, p. 209-225
Ressenya [Consulta: 17 febrer 2017]
cailà guitart, Montserrat. “Els Cailar: D’Occitània a Catalunya”. Noms [en línia] Barcelona: Societat
d’Onomàstica] , núm. 2 (2015), p. 23-27 [Consulta: 17 febrer 2017]
campOs bandres, Iris Orosia. “Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de educación pri-
maria”. Sintagma: Revista de Lingüística [en línia] [Lleida: Universitat de Lleida] , núm. 27 (2015), p. 43-59
[Consulta: 17 febrer 2017]
castellanOs i llOrenç, Carles. “Català, llengua nacional (i II)”. Llengua Nacional. [Barcelona: Associació
Llengua Nacional] , núm. 92 (3r. trimestre 2015), p. 13-15.
cOlOmer ferràndiz, Agustí. “A propòsit de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. Revista de Catalunya
[Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 290 (abril-juny 2015), p. 146-150
cOrretja i tOrrens, Mercè ; teOdOrO i peris, Mercè ; urrutia libarOna, Iñigo. Els reptes dels mitjans
audiovisuals en llengua catalana: Taula rodona, Barcelona, 26 de novembre de 2014 [en línia] Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics, 2015. (Institut d’Estudis Autonòmics ; 95).
[Consulta: 17 febrer 2017]
Discorsi de presentacion der Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lengua occitana: Arties, 10
de juriòl de 2015 . Discorsi d’entrada ena Acadèmia, Vielha, 9 de juriòl de 2015. [Vielha]: Institut d’Estudis
Aranesi-Acadèmia aranesa de la lengua occitana, 2015.
generalitat de catalunya. Crònica d’una ofensiva premeditada: informe: Les conseqüències sobre les
persones de Catalunya [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, [2015] [Consulta: 17 febrer 2017]
Conté:
“Atac al model d’escola catalana” p. 77-81
“Menyspreu per la llengua”, p. 82-84
generalitat de catalunya. departament de cultura. Balanç de govern: Departament de Cultura: 2011/2015
[en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2015 [Consulta: 17 febrer 2017]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística. Anàlisi de l’Enquesta d’usos
lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau. [en línia] Barcelona: Direcció General de Política
Lingüística, 2015. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística ; 15. Dades i Estudis) [Consulta: 17 febrer
2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 416
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística ; institut d’estadística de catalunya.
Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut
d’Estadística de Catalunya, 2015.
Resum dels principals resultats [Consulta: 17 febrer 2017]
giralt latOrre, Javier. “Llengua catalana i identitat social a la Franja d’Aragó”. Estudis Romànics [en línia]
[Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica], vol. 37 (2015), p. 413-422 [Consulta: 17 febrer
2017]
gOnzález cOllantes, Carla. “La llengua als mitjans” [en línia] A: Informe de la Comunicació a Catalunya
2013-2014. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació, 2015, p. 103-114
[Consulta: 17 febrer 2017]
jOrnada sObre llengua i sOcietat als territOris de parla catalana (3a: 2015: Barcelona). III Jornada
sobre llengua i societat als territoris de parla catalana: Barcelona, 17 de juliol de 2015 [en línia] [Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2015) [Consulta: 17 febrer 2017]
Conté:
[1] Les enquestes d’usos lingüístics als territoris de llengua catalana:
sans urgell, Joan. “Andorra” [vídeo] ) [Consulta: 17 febrer 2017]
melià i garí, Joan. “Illes Balears” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
sOrOlla, Natxo. “La Franja” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
ballOne, Francesc. “L’Alguer” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
baylac-ferrer, Alà. “Catalunya del Nord” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
pOlancO, Lluís. “País Valencià” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
[2] Els factors clau de les llengües a Catalunya :
vila i mOrenO, Francesc Xavier. “Coneixements i usos” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
bretxa, Vanessa. “Transmissió i actituds” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
rOvira, Marta. “Lloc de naixement, territori i aprenentatge” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
sáncHez, Cristina. “Edat, ocupació i classe” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
[3] Nou sistema d’indicadors lingüístics
ferret, Anton. “Nou sistema d’indicadors lingüístics” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
tOrrijOs, Anna. “Nou sistema d’indicadors lingüístics” [vídeo] [Consulta: 17 febrer 2017]
labedan, Regis. « Transmission e representacions de la lenga occitana dins una comuna de la periferia
tolosenca (Florenç, Nauta-Garona) » [en línia] . Lengas. Revue de Sociolinguistique. [Montpellier: Presses
universitaires de la Méditerranée. Université Paul-Valéry Montpellier 3], núm. 78 (2015). Enquêtes
sociolinguistiques, identités linguistiques, ethnotypes. {Consulta: 17 febrer 2017]
lisinO, Linda. “La promozione della lingua catalana nell’era digitale. Azioni, motivazioni e reazioni”. Rivista
Italiana di Studi Catalani [Torino: Università degli Studi di Torino. Dipartamento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture moderne], núm. 5 (2015), p. [133]-146
Llengua i Ús, [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística],
núm. 57 (2n semestre 2015).
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 417
Conté:
ferret baig, Anton [et al.]. “La renovació del Sistema d’Indicadors Lingüístics de la Direcció General de
Política Lingüística”, p. 4-13 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
arisa arisa, Alícia; fernández pi, Rosa Maria. “Aula mestre: La formació exible del projecte Parla.cat”,
p.14-22 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
bOver, Jordi; fargas i valerO, F. Xavier. “El TERMCAT: 30 anys treballant en terminologia”, p. 23-31 [en
línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
viladricH i castellanas, Erich. “Els estudis catalans a la Universitat de Mont-real”, p.32-41 [en línia]
[Consulta: 18 febrer 2017]
sans sOcasau, Jusèp Loís. “Er Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana”, p. 42-50
[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
fabà prats, Albert; serena davins, Antònia. “Resultats de les encuestes de satisfacció dels alumnes dels
cursos de català per a adults”, p. 51-60 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
melià, Joan. “El català a les Illes Balears: 2014, primera aproximació”, p.61-74 [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
sOrOlla, Natxo. “El català a la Franja. Any 2014”, p.75-88 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
sOlé camardOns, Joan ; tOrrijOs, Anna. “Què passa amb el català?: Creix o decreix?: Una lectura aplicada
de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013”, p. 89-103 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
lleras, Jordi. “La gramàtica i la ludicació: Eixos de la IV Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI”,
[Ressenya] p. 104-106 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Heidepriem, Elena. “Pradilla, Miquel Àngel. La Catalanofonia: una comunitat del segle XXI a la recerca de
la normalitat lingüística” [Ressenya], p. 107-110 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Llengua i Ús [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística] ,
núm. 56 (1er trimestre 2015).
Conté:
puigdOmènecH i farell, Laura. “L’avaluació de la competèncian lingüística comunicativa: Principis bàsics i
propietats de l’examen”, p. 4-14 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
fargas valerO, F. Xavier; grané francH, Laura; cOrtés jOrdana, Maria. “Xarxes socials i terminologia:
Com afecten les xarxes el treball terminològic”, p. 15-22 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
vergés ramOn, Gloria. “L’aplicació mòbil “Guies de conversa universitàtia (GCU): Un recurs multilingüe
per a la comun icació”, p. 23-35 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
ubacH i cOdina, Noemí. “Apren.cat: Llengua catalana i inserció laboral”, p. 36-45 [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
esteve, Alfons; ramOs, Rafael “Igualtat lingüística, una eina de la política lingüística de la Universitat de
València”, p. 46-51 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
prats, Eva; fernández, Núria. “CATEMPRÈN, un servei de suport a la comunicació empresarial”, p. 52-57
[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
gayà, Anna ; cOmas, Lurdes ; Heidepriem, Elena. “Projecte 300 fets de llengua: La història del català a
l’abast de tothom”, p. 58-69 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 418
cOnesa, Alba ; ibarz, Rosa. “El Consorci per a la Normalització Lingüística: 25 anys fent bategar el català”,
p. [70]-78 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
palOma sanlleHí, David; mOntserrat grau, Mònica. “La variació geogràca en les sèries de televisió en
català. Dos conceptes nous: “variació autodiatòpica” i “variació alterdiatòpica”, p. 79-88 [en línia] [Consulta:
18 febrer 2017]
salvdOr i pedrOsa, Sever. ”Del xinès al català: Guia de viatge” [Ressenya], p. 89-92 [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
riera, Carles. “Els noms catalans de les plantes” [Ressenya], p. 93-95 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
cedillO vicente, Pepita; sáncHez amat, Jordina. “La llengua de signes, una necessitat per als infants sords”
[Ressenya], p. 96-100 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional] , núm. 93 (4rt. trimestre 2015).
Conté:
jutglar, Francesc ; tOrrents, Maria. “La regeneració lingüística de la nació catalana”, p. 11-13.
espuny i pujOl, Mercè. “Entrevista a David Valls”, p. 39-42.
marí, Isidor. “La Situación sociolingüística del catalán: Evolución reciente “ Conuenze. Rivista di Studi
Iberoamericani [en línia] Vol. 17 [Bologna: Università di Bologna], núm.2 (2015), p. 46-60 [Consulta: 18
febrer 2017]
mas mOntrOig, Agustí. “Andorra: Quan la independència no ho és tot (almenys per la llengua)”. A: camps,
Magí [et al.]. Canvi d’agulles. Barcelona: RBA, 2015, p. 138-151.
martí i castell, Joan. “Llengua i poder”. Els Marges [Barcelona: L’Avenç] , núm. 106 (primavera 2015),
p. 93-103.
martí mestre, Joaquim. “Llengua i identitat a Oriola en l’època foral [Ressenya]”. Llengua & Literatura
[en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura], núm. 25 (2015), p. 122-125 [Consulta: 17
febrer 2017]
medda-WindiscHer, Roberta; carlà, Andrea (eds.). Migration and autonomous territories: The case of
South Tyrol and Catalonia. Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2015. (Studies in territorial and cultural diversity
governance; 4).
pagès i cassú, David. “Joaquim Torres Pla: Sociolingüista andorrà”. Llengua Nacional. [Barcelona:
Associació Llengua Nacional] , núm. 90 (1er. trimestre 2015), p. 35-38.
pitarcH, Vicent. “Avel·lí Flors Bonet, la llengua per bandera”. Serra d’Or [Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat] , núm. 662 (febrer 2015), p. 7-9
platafOrma per la llengua. InformeCat 2015: 50 dades sobre la llengua [en línia] Barcelona: Plataforma
per la Llengua, 2015 [Consulta: 18 febrer 2017]
pOns i parera, Eva. “The position of Catalan in higher education in Catalonia”. A: vila i mOrenO, Francesc
Xavier ; bretxa, Vanessa (eds.). Language policy in higher education: the case of medium-sized languages.
Briston: Multilingual Matters, 2015, p. 153-180. (Multilingual matters ; 158).
pradilla, Miquel Àngel. La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat
lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015. (Biblioteca de dialectologia i sociolingüística ;
XX).
Ressenya [Consulta: 17 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 419
Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació Revista de Catalunya] , núm. 289 (gener-març 2015)
Conté:
adell, Joan-Elies. “El present de la cultura catalana a l’Alguer”, p. 118-125.
manent i tOmàs, Jordi. “Dues institucions en pro de la llengua que han fet anys: El Consorci per a la
Normalització Lingüística i la Plataforma per la Llengua”, p. 51-65.
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya] , núm. 63
(juny 2015)
Conté:
BOix, Emili ; paradís, Anna. “Ideologies and trajectories of “new speakers” in bilingual families in Catalonia”.
165-185”[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
climent ferrandO, Vicent. “The language debates on immigrant integration in France: immigrant integration
or immigrant control?”, p. 144-164 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
expOsitO amagat, Ricard.Nivells d’alfabetització i pràctiques de cultura escrita a la Catalunya moderna
urbana i rural. Aprendre i saber de llegir, escriure, comptar i altres arts”, p. 113-143 [en línia] [Consulta: 18
febrer 2017]
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 64
(desembre 2015)
Conté:
OsvátH, Alexandra Kathryn. “A comparision of pronominal forms of address in the Spanish and Catalan
spoken by students in Barcelona”, p. 127-155 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
bacH, Carme; bernal, Elisenda. “ Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua
catalana en arribar a la Universitat. Estudi sobre els alumnes de primer de traducció i de llengües aplicades
de la UPF”, p. 156-170 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
Revista DivÈrsia [en línia] [Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Càtedra UPF sobre Diversitat Social],
núm. 7 (2015). La llengua catalana: del present al futur.
Conté:
sans urgell, Joan. “Andorra” p. 2-18”.[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
baylac-ferrer, Alà. “Catalunya del Nord”, p. 19-41 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
pradilla, Miquel Àngel. “Catalunya Principat”, p. 43-60 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
jOan i marí, Bernat. “Eivissa i Formentera”, p. 62-82 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
campus, Esteve ; valentinO, Carle. “L’Alguer”, p. 83-102 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
serés, Francesc. “La Franja” , p. 104-118 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
mOllà, Toni. “País Valencià”, p. 154-178 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]rOig, Eugeni S. El valencià
de sempre. Alzira: Bromera, 2015.
Ressenya [Consulta: 17 febrer 2017]
sinner, Carsten; Wieland , Katharina (ed.). Norma, ús i actituds lingüístiques. Leipzig: Leipziger
Universitätsverlag, 2015.
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 420
Conté:
meisnitzer, Benjamin. “El Present narratiu i la qüestió de la normalització del llenguatge en l’àmbit quotidià:
l’exemple de Quim Monzó”, p. 23-40
antOlí martínez, Jordi M. “Estudi diacrònic de les estructures evidencials parèixer / semblar + innitiu i
parèixer / semblar + se + que: un castellanisme sintàctic?”, p. 41-60
bernal, Elisenda. “Ser o no ser: Els neologismes i la percepció dels parlants, entre la normalitat i la raresa”
P. 61-73
brumme, Jenny. “Traducció i innovació: Un vell tema vist des de la versemblança del diàleg ccional traduït”,
p. 75-90
bOix-fuster, Emili. La transmissió lingüística intergeneracional: Un estat de la qüestió als països de llengua
catalana”, p. 91-108
sendra i rOvira, Montserrat. “Estudi de l’evolució lingüística (6è de primària - 1r ESO) del català d’escolars
de primera llengua castellana”, p. 109-125
baldaquí escandell, Josep M. “Els joves valencians i el model normatiu: Valoració de les varietats formals
de referència de la llengua catalana”, p. 127-149
quintana, Alfred. “La normalització a les escoles i la televisió: Una proposta paradoxal” A: p. 151-159
gOnzález cOllantes, Carla. “Els Mitjans digitals valencians: Cap a la normalitat de la llengua?”, p. 161-167
kailuWeit, Rolf; tölke, Vanessa. “El nou pop català: Entre normalització i normalitat”, p. 169-178sureda
garcia, Bernat. “La nova política lingüística a les Illes Balears, en marxa”. Revista de Catalunya [Barcelona:
Fundació Revista de Catalunya], núm. 292 (octubre-desembre 2015), p. 113-117
tudela, Joan. “Eugeni S. Reig, l’amic de les paraules”. Les Notícies de Llengua i Treball [Barcelona: SNL
de la UGT de Catalunya] , núm. 40 (abril 2015), p. 21-23
Treballs de Sociolingüística Catalana [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística], núm. 25
(2015),
Conté:
bOix, Emili; bretxa, Vanessa; rOsselló, Carles de. “Tres invitacions a la sociolingüística”. p. 319-331 [en
línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
HaWkey, James. “Eines d’implantació del català a Catalunya i a la Catalunya del Nord: Una anàlisi teòrica
de dos sistemes educatius diferents” p. 199-212 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
vidal, Pau. El Bilingüisme mata: Del canvi climàtic al canvi idiomàtic. Barcelona: Pòrtic, 2015. (Pòrtic
visions ; 76).
Zeitschrift für Katalanistik = Revista d’Estudis Catalans [en línia] [Freiburg: Universität Freiburg ], Nr. 28
(2015) Varia sociolinguistica: Estudis recents referents al català. Homenatge a Georg Kremnitz.
Conté:
budig, Hanna. “Comunitat lingüística i conicte lingüístic: Revisió d’uns termes sociolingüístics respecte al
discurs valencià “, p. 5-17 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
HOinkes, Ulrich. Indexing Romance Language Use? Zur Anwendbarkeit eines aktuellen Theoriemodells aus
den USA auf die soziolinguistische Analyse der romanischen Sprachen und insbesondere des Katalanischen“,
p. 19-35 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 421
jOubert, Aurelie. “Deux langues à valeurs contrastées :Représentations et perceptions de l’occitan et du
catalan “, p. 37-53 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
casanOves, Raquel ; mas, Josep Àngel. “Un tema oblidat: Les relacions interdialectals del català“, p. 55-94
[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
tölkje, Vanessa. “L’ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials: El valencià en Twitter “, p. 95-115
[en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
mOranta, Sebastià. “Sprach- und Identitätsdiskurse: Mallorca und die Republik Moldau im Vergleich”, p.
117-148 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
puscH, Klaus D. “Sprachlandschaft in der Grenzregion: Eine Linguistic Landscape Study in Llívia
(Cerdanya)”, p. 149-166 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
tarrés, Mònica; bel, Aurora. “L’adquisició del català en infants portuguesos: Un estudi sobre l’ús i el
coneixement dels pronoms clítics”, p. 261-281 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
cOmajOan cOlOmé, Llorenç. “L’adquisició i l’ensenyament dels usos del passat: Anàlisi de manuals de català
com a segona llengua”, p. 283-306 [en línia] [Consulta: 18 febrer 2017]
bastOns vilallOnga, Núria. “Manuals i ensenyament del català: algunes reexions”, p. 307-322 [en línia]
[Consulta: 18 febrer 2017]
Llenguatge jurídic
arana garcía, Estanislao. Algunos problemas actuales de técnica legislativa. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. (Estudios (Thomson Reuters Aranzadi).
galiñanes gallén, Marta.; rOdríguez cOrtés, Gema. Corpus bilingüe de unidades fraseológicas del
lenguaje jurídico: italiano-español . Ariccia: Aracne, 2015 (Dialogoi ispanistica; 15)
graciadei, Michele; pOzzO, Barbara (cur.). “Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della
comparazione. A: sOcietà italiana per la ricerca nel dirittO cOmparatO . Atti del 3. Congresso Nazionale
Como, 14-15 marzo 2014. Milano: Giuffre, 2015. (Lingue del diritto ; 6)
italia, Vittorio. La logica nelle leggi. Milano: Giuffè, 2015
mcadams, Richard H. The expressive powers of law: theories and limits. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 2015
pacHO aljanati, Lucía. The Court of Justice of the European Union’s case law on linguistic divergences
(2007-2013): Interpretation criteria and implications for the translation of EU legislation. [en línia]
[Barcelona]: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015. Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, 2015 [Consulta: 17 febrer 2017]
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 63
(2015)
Conté:
taranilla, Raquel. “El empleo de imágenes en la sentencia judicial (Reexiones sobre la evolución del
género)”, p. 1-12 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
mestres i serra, Josep M.; trias i freixa, Mireia. “Qualitat i abilitat de les obres de referència general per
a la correcció de textos”, p. 13-49 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
macías Otón, Elena. “Los problemas conceptuales y socioculturales de la traducción jurídica: inglés/francés-
español”, p. 49-62 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 422
Revista de Llengua i Dret [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 64
(desembre 2015)
Conté:
Henríquez, Maria do Carmo [et al.]. “El principi processal «iura novit curia» en la jurisprudència del Tribunal
Suprem”, p. 1-15 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
cunillera dOmènecH, Montserrat. “El terme francès ‘sursis’ i la traducció de coneixement especialitzat
jurídic”, p. 16-28 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
Hernández galilea, Jesús Miguel. “El proceso judicial como ‘espacio comunicativo’ , p. 29-46 [en línia]
[Consulta: 17 febrer 2017]
gOnzález salgadO, José Antonio. “Problemas de precisión del discurso jurídico: aproximación desde el
ámbito de las asesoría jurídica” ,p. 47-62 [en línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
carreterO gOnzález, Cristina. “La claridad y el orden en la narración del discurso jurídico” , p. 63-85 [en
línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
pereda gámez, Francisco Javier. “Hacia la modernización del discurso jurídico” [Ressenya], p. 240-241 [en
línia] [Consulta: 17 febrer 2017]
Alguns webs d’interès
acadèmia valenciana de la llengua. Legislació
http://www.avl.gva.es/web/academia/legislacio
[Consulta: 26 febrer 2017]
cal. center fOr applied linguistics
http://www.cal.org/areas-of-impact/language-planning-policy
[Consulta: 26 febrer 2017]
cOuncil Of eurOpe.
European Charter for Regional or Minority Languages. Full list
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148
[Consulta: 25 gener 2017]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística.
Legislació lingüística. http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/legislacio_i_drets_linguistics/.
[Consulta: 25 gener 2017]
gOvern d’andOrra. servei de pOlítica lingüística i àrea de llengua catalana
http://www.cultura.ad/llengua
[Consulta: 26 febrer 2017]
la franja
http://www.lafranja.net/
[Consulta: 26 febrer 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2015
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 423
linguistic sOciety Of america
http://www.linguisticsociety.org/
[Consulta: 26 febrer 2017]
ObservatOri de la llengua catalana.
http://www.observatoridelallengua.cat/observatori.php?llengua=ca
[Consulta: 26 febrer 2017]
quebec. Office quebecOise de la langue française
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
[Consulta: 26 febrer 2017]
sardaigne. regiOne autònOma della sardegna.
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/italiesardaigne.htm
[Consulta: 26 febrer 2017]
sOcietat catalana de sOciOlingüística (sOcs)
http://blogs.iec.cat/socs/
[Consulta: 26 febrer 2017]
termcat. centre de terminOlOgia. Terminologia jurídica
http://www.terminologiajuridica.cat/
[Consulta: 26 febrer 2017]
universitat Oberta de catalunya (uOc). Euromosaic
http://www.uoc.edu/euromosaic/
[Consulta: 26 febrer 2017]

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR