Bibliografia recent d'interès

AutorMarina Solís Obiols
CargoConsultora de política i planificació lingüístiques de la Universitat Oberta de Catalunya
Páginas355-361

Page 355

Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística i política i planificació lingüístiques ha estat elaborada principalment a partir de la in-formació que difonen Linguistlist () —la llista de distribució internacional especialitzada en lingüística i sociolingüística—, el CIEMEN () i el Centre de Documentació () de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de dife-rents llocs web d'interès per l'actualitat dels seus continguts.

1. Dret lingüístic

Articles, llibres i revistes

Eades, D. Sociolinguistics andthe Legal Pro-cess. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilin-gual Matters, 2010. ISBN-13: 978-1-84769-254-2.

El Català creix i té dret a un tracte igua-litari

. Butlletíde l'IEC (2012), núm. 160. També disponible en línia: [Consulta: 11 de gener de 2012]

Girbau i Garcia, M. «La Llei de l'occità: un nou paradigma lingüístic (per) a Catalunya». Notícies de llengua i treball (2011), núm. 33, pàg. 62-63.

Witte, E.; Van Velthoven, H. Les querelles linguistiques en Belgique: Le point de vue historique. Bruxelles: Le Cri, 2010. ISBN 978-2-8710-6579-1

2. Sociolingüística i planificació lingüística

Llibres

Edwards, J. Minority Languages and Group Identity: Cases and Categories. Amsterdam: John Benjamins, 2010. (Impact. Studies in language and Society; 27) ISBN 978-90-272-1869-8

Exploració ELAN.cat: Informe de resultats. Estudi elaborat per DYM per a la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

Grin, François; Sfreddo, Claudio; Vai-llancourt, François. The Economics ofthe multilingual workplace. New York; Londres: Routledge, cop. 2010. (Routledge studies in sociolinguistics; 2) ISBN 978-0-415-80018-1

Hagen, Stephen. The ELAN.CAT St

A Study ofthe Use of Languages for Commerce

Page 356

and Trade in Catalonia 2009 [en línia],[Barcelona], 2010.

[Consulta: 27 de febrer de 2012]

Informe sobre la situació de la llengua catalana (2008-2009). Pradilla, M. À.; Soro-lla Vidal, N. (coords.). Barcelona: Ob-servatori de la Llengua Catalana, 2011. ([Informes de l'Observatori]. Dossiers; 12) També disponible en línia: [Consulta: 14 de febrer de 2011]

Informe sobre la situació de la llengua catalana (2010). Pradilla, M. À.; Sorolla Vidal, N. (coords.). Barcelona: Observa-tori de la Llengua, 2011. (Dossiers; 13) També disponible en línia: [Consulta: 15 de gener de 2011]

Principals resultats de l'enquesta d'usos lingü-ístics de la població 2008. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Re-sum elaborat per la Direcció General de Política Lingüística, 2011.

També disponible en línia:

[Consulta: 12 de febrer de 2011]

Vila i Moreno, E X. (ed.). L'Avaluació de les habilitats d'expressió oral en català: ten-dències i evolució. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2011. (Xarxa CRUSCAT; 7)

ISBN 978-84-9965-054-82

Weinreich, Uriel. Languages in contact: French, German and Romansch in twentieth- century Switzerland. Amsterdam; Phila- delphia: John Benjamin Pub. Co., cop. 2011.

ISBN 978-90-272-1187-3

Witte, E.; Van Velthoven, H. Languages in contacte and in conflict: the Belgian Case. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans, 2011. ISBN 978-90-289-6136-4

Revistes

Butlletí del Cercle XXI [en línia]. [Barcelona: Cercle XXI], núm. 9 (2011). «El fo-ment de la llengua catalana entre els joves (2006-2011): a l'institut i des del Go-vern».

[Consulta: 15 de febrer de 2012]

Conté:

Lemus, Rafael « És possible fonamentar l'ús social de la llengua catalana des de l'àrea de llengua catalana i literatura en l'ESO?»[enlínia].

[Consulta: 15 de febrer de 2012]

Page 357

Areny i Cirilo, M. Dolors. «Donem bits al català» [en línia].

[Consulta: 15 de febrer de 2012]

SolÍs, Marina. «Arguments per una edu-cació en sentit català» [en línia].

[Consulta: 15 de febrer de 2012]

Solé Camardons, Joan. «Mites, hàbits i recomanacions sobre la llengua catalana i la joventut» [en línia]. [Consulta: 15 de febrer de 2012]

SolÍs, Marina. «Conversa-entrevista amb Albert Bastardas» [en línia].

[Consulta: 15 de febrer de 2012]

Current issues in language planning [Cleve-don, UK: Multilingual Matters Ltd.]. Vol 12, núm. 3(2011).

Conté:

Hogan-Brun, Gabrielle. «Language planning and media in minority language and plurilingual contexts», pàg. 325-329.

Perrin, Daniel. «Language policy, tacit knowledge, and institutional learning: the case of the Swiss public service broadcas-ter SRG SSR», pàg. 331-348.

Lindsay Milligan [et al.]. «BBC ALBA’s contributions to Gaelic language planning effort for reversing language shift», pàg. 349-361.

Moriarty, Máiréad; Pietikäinen, Sari. «Micro-level language-planning and grass-root initiatives: a case study of Irish language comedy and Inari Sámi rap», pàg. 363-379.

Halwachs, Dieter. «Language planning and media: the case of romani», pàg. 381-401.

Schreyer, Christine. «Media, informati-on technology, and language planning: what can endangered language communi-ties learn from created language commu-nities», pàg. 403-425.

Current issues in language planning. Vol. 12 (2011), núm. 4.

Conté:

Makoni, S. «A critical analysis of the historical and contemporary status of minority languages in Zimbabwe», pàg. 437-455.

Abdelhay, A. [et al.]. «The Sociolinguis-tics of nationalism in the Sudan: the poli-ticisation of Arabic and the Arabicisation of politics», pàg. 457-501.

Page 358

Hadjioannou, X.; Tsiplakou, S.; Kapler, M. «Language policy and language plan-ning in Cyprus», pàg. 503-569.

Education et societés plurilingues [Aosta: CMIEBP], núm. 31(2011).

Conté:

Perera, Joan. «Miquel Siguan: lecciones de una larga vida», pàg. 5-12.

Truchot, Claude. »En hommage: Miquel Siguan et l'Europe des langues», pàg. 13-17.

Saura, Valeria; Bandinelli, Roberta. «L'Académie de la Crusca: entre défense de la langue italienne et promotion du plurilingüisme», pàg. 19-31.

Nalesso, Marilena. «CROMO: un sup-plemento al pel», pàg. 33-46.

Berger, Catherine. «Prendre le large: anthropologie et didactique des langues étrangères», pàg. 47-60.

Raimondi, Gianmario. «Wild boards in our garden: on the relationship between dialects and identity in contemporany Italy», pàg. 61-74.

International Journal of the Sociology of Language [The Hague; Paris: Mouton], núm. 211 (2011). SAYAHI, Lofti (ed.). «The Sociolinguistics of Tunisia».

Journal of sociolinguistics [Oxford: Blackwell]. Vol. 15, núm. 4 (2011).

Conté:

Labov, William [et al.]. «Properties of the sociolinguistic monitor», pàg. 431-463.

Sharma, Devyani. «Style repertoire and social change in British Asian English», pàg. 464-492.

Jaspers, Jürgen. «Strange bedfellows: Appropriations of a tainted urban dia-lect», pàg. 493-524.

Llengua i ús (2011), núm. 50. Conté:

Comas, L.; Ferret, A. «Comunicació corporativa i atenció al públic en temps de xarxes socials a la DGPL», pàg. 3-17.

També disponible en línia: [Consulta: 11 defebrerde 2012]

Romagosa, M.; Vilarnau, J. «Eines TIC per a la comunicació i la difusió al CPNL», pàg. 18-32.

També disponible en línia: [Consulta: 11 de febrer de 2012]

Ferrer, R. «Deu anys d'acolliment lin-güístic a Girona», pàg. 59-65. També disponible en línia: [Consulta: 11 defebrerde 2012]

Blaya, E.; Carreté, M. «Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic», pàg. 66-71.

També disponible en línia: [Consulta: 11 de febrer de 2012]

Bonet, G. «Interc@t. Viu la universitat en català», pàg. 72-79.

També disponible en línia:

Page 359

gencat.net/llengcat/liu/5 0_32 .pdf> [Consulta: 11 de febrer de 2012]

Salvador Beltran, F.; [et al.]. «Prospectiva de la llengua a Catalunya: Simulació amb autòmats cel-lulars», pàg. 80-90. També disponible en línia: [Consulta: 11 de febrer de 2012]

Martínez Melo, M.; Torrijos, A. «Usos lingüístics a l'Aran: una primera lectura dels resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008», pàg. 91-107. També disponible en línia: [Consulta: 11 de febrer de 2012] També disponible en línia, versió aranesa: [Consulta: 11 de febrer de 2012]

Revista de Llengua i Dret, núm. 5 6, desembre 2011.

ISSN:0212-5056, ISSN web: 2013-1453, 15x23cm Conté:

Castellón, H. «Gramàtica i lleis, o com alguna norma legal (in)compleix les normes expressives». Pàg. 13-36. També disponible en línia:

Gramatica_i_lleis__o_com_alguna_norma_legal__in_compleix_les_normes_expressives/ca> [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Wurl, U. «El concepte jurídic de la llengua pròpia». Pàg. 37-64.

També disponible en línia: [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Cunillera, M. «Dret comparat i traduc-ció jurídica: el dret real de les servituds en francès, català i espanyol». Pàg. 65-81. També disponible en línia: [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Segura, Lluís J. «Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional». Pàg. 83-113.

També disponible en línia: http://www10. gencat.net/eapc_rld/revistes/revis-ta.2011-10-20.2627839839/Les_llen-gues_oficials_en_la_doctrina_recent_del_ Tribunal_Constitucional_/ca > [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Pradilla, M. À. «La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d'unitats?» Pàg. 115-141.

També disponible en línia: [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Bodoque, A. «El model valencià de política lingüística». Pàg. 143-171. També disponible en línia:

Page 360

cat.net/eapc_rld/revistes/revis-ta.2011-10-20.2627839839/El_model_ valencia_de_politica_linguistica_/ca> [Consulta: 12 de febrer de 2012]

Treballs de sociolingüística catalana (2011), núm. 21. Monogràfic: «La Sociolingüística catalana: balanç i reptes de futur».

Conté:

AlarcÓn, A.» Economia de la llengua».

Pàg. 19-27.

Alturo i Monné, N. «Pragmàtica i anà-lisi del discurs». Pàg. 29-41.

Argenter, J. A. «L'antropologia lingüística: etnologia i conceptes». Pàg. 43-53.

Branchadell, A. «La contribució (escas-sa i poc reconeguda) de la ciència política a l'estudi de la relació entre llengua i so-cietat». Pàg. 55-63.

Comellas, P. «Ecologia lingüística». Pàg. 65-72.

Gifreu, J. «El procés de normalització del català en els mitjans de comunicació: notes sobre l'evolució de la recerca, 1980-2010». Pàg. 73-82.

MarÍ, I. «De la normalització a la sosteni-bilitat: els límits de la planificació de l'es-tatus». Pàg. 83-94.

Mas i Miralles, A.; Montoya Abat, B. «La transmissió lingüística del català: es-tat de la qüestió i avaluació analítica». Pàg. 95-103.

Nicolás, M. «Hi ha una història social de la llengua catalana?». Pàg. 105-114.

Pons i Parera, E. «El dret lingüístic en l'àmbit català». Pàg. 115-124.

Pradilla, M. À. «L'univers calidoscòpic de la sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana». Pàg. 125-140.

Querol Puig, E. «Per una sociolingüística prospectiva: de la profecia a la prospectiva». Pàg. 141-154.

Riera Gil, E. «La Intervenció de les com-petències, els usos, les ideologies: d'«El català, cosa de tots» a «El català, llengua comuna»». Pàg. 155-167.

Strubell i Trueta, M. «Psicologia social». Pàg. 169-181.

Torres i Pla, J. «La demolingüística en els territoris de llengua catalana». Pàg. 183-192.

Vallverdú, F. «Història del col-lectiu GCS/ASOLC/SOCS». Pàg. 193-204.

Vila i Moreno, E X. «La recerca socio-lingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un ba-lanç». Pàg. 205-219.

Puig, G. «Homenatge al nostre mestre Robert Lafont: la seva contribució a la sociolingüística». Pàg. 223-249.

Conill, J. J. «La tribu valenciana: reflexi-ons sobre la desestructuració de la comu-nitat lingüística [Ressenya]». Pàg. 253-269.

Comajoan, L. «Llengua i identitat [Ressenya]». Pàg. 271-273.

Page 361

Boix i Fuster, E. «De la consciència a la conducta: sortir de l'armari lingüístic [Ressenya]». Pàg. 275-278.

3. Llocs web

Català i empresa. Ja estàs al dia? Codi de Consum de Catalunya El Codi de consum de Catalunya reconeix drets específics en matèria de llengua a les persones consumidores i usuàries i, per a garantir-ne l'exercici, estableix obliga-cions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya (art. 128-1 i 211-5). El període d'adaptació per a totes les empreses va finalitzar el 23 de juliolde2011.

[Consulta: 12 de febrer de 2012]