Llei de Creació del Municipi de Badia per Segregació de part dels Termes Municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Llei 1/1994, de 22 de febrer)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El polígon d'habitatges anomenat Ciutat Badia va tenir l'origen en la seva inclusió en el Pla nacional de l'habitatge (1961-1976) del Ministeri de l'Habitatge, el qual va encarregar-ne l'execució a l'Institut Nacional de l'Habitatge.

El Pla parcial d'ordenació d'aquest polígon, aprovat el 1965, i la remodelació posterior, van preveure la construcció de 5.372 habitatges, de 136 locals comercials i de tot un seguit d'equipaments que en el moment de la inauguració encara no s'havien executat.

Per a l'administració del polígon es va constituir, per mitjà del Decret del Consell de Ministres 516/1974, la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès (Ciutat Badia), amb la finalitat que es fes càrrec del manteniment dels habitatges construïts, de dotar Badia dels serveis que li mancaven i de mantenir aquests serveis. La Mancomunitat ha funcionat, a la pràctica, com un òrgan municipal i té constituït un patronat per a la gestió del servei d'esports.

Existeix una manifestació expressa i constant dels habitants del nucli de Ciutat Badia de considerar-se veïns de Badia. La consciència de poble ja es va fer palesa mitjançant una consulta popular feta l'any 1982, en la qual es va demanar la constitució d'aquest nucli en municipi, aspiració que culmina amb la promulgació d'aquesta Llei.

La insuficiència de recursos de la Mancomunitat per a atendre el finançament adequat del nivell de serveis que presta a la població i la voluntat dels habitants d'aquest nucli de constituir-se en municipi va comportar que aquesta entitat sol·licités als ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès l'inici de l'expedient de segregació, a la qual cosa van accedir els ajuntaments esmentats per acords plenaris adoptats l'any 1986 i ratificats l'any 1992.

Després de diversos estudis sobre la viabilitat de la creació del nou municipi, l'Administració de la Generalitat va instruir l'expedient de segregació d'ofici, atenent les propostes dels ens afectats, i el va sotmetre a informació pública i a informe de les entitats locals afectades. Els ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès varen emetre informe favorable condicionat i altres ens locals no implicats d'una manera tan directa en el procés de segregació varen emetre informe desfavorable.

Tot aquest llarg procés d'alteració de termes municipals ha culminat amb els informes de la Comissió de Delimitació Territorial, la Comissió de Govern Local i la Comissió Jurídica Assessora.

Les característiques especials sòcio-econòmiques i territorials que concorren en el nucli de Badia; la voluntat constant manifestada pels seus habitants; la petició formulada pels municipis en el territori dels quals és enclavat aquest nucli poblacional, i l'interès públic i social que ha presidit tot el procés de constitució del nou municipi, han aconsellat la presentació i l'aprovació d'aquesta Llei.

En aquesta Llei es fixen els elements correctors que han de permetre, d'una banda, que el nucli de Badia compti amb una unitat administrativa única que gestioni d'una manera harmònica els seus serveis i estableixi un sistema impositiu uniforme per a tota la població, i, d'altra banda, que aquesta administració, de nova creació, no hagi d'arrossegar els dèficits generats per la Mancomunitat i pels seus ens dependents i compti, almenys, amb la mateixa quantitat i qualitat de serveis prestats fins ara. Aquests elements correctors es fonamenten, en part, en l'acord adoptat pel Govern de la Generalitat en la sessió del dia 2 de març de 1992 i, també, en l'acord entre el Departament de Governació i els municipis de Cerdanyola del Vallès i de Barberà del Vallès.

Finalment, també es fixen els elements de col·laboració i assistència que han de permetre l'adequació de l'ordenament urbanístic a la seva delimitació territorial i l'expansió i el desenvolupament econòmic consegüents del nou municipi.

ARTICLE 1

-1 Es crea un nou municipi, per segregació d'una part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, que té, per raons d'interès públic i social, un finançament transitori especial.

-2 El nom del nou municipi és el de Badia, que n'és la capital.

ARTICLE 2

-1 El terme municipal de Badia queda delimitat pels termes municipals de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sabadell, amb la superfície inclosa dins els límits que es descriuen a continuació:

Des del centre de la cruïlla de carrers coneguda amb el nom de glorieta d'Alió, el límit discorre en direcció sud-est per l'eix de la mitgera que separa el vial denominat carrer del Tibidabo, en terme de Barberà del Vallès, i el vial denominat avinguda Costa Blava, en terme de Badia, fins a arribar a la intersecció de l'eix de la dita mitgera amb l'eix del carrer Moianès, el qual segueix en direcció nord-est fins a la intersecció amb la perpendicular traçada en línia recta des de la tanca que delimita pel nord-oest el col·legi nacional L'Empordà. A partir d'aquest punt, ressegueix el perímetre del dit recinte escolar fins a la seva cantonada est, i continua per la seva prolongació en direcció sud-est fins a la confluència amb el punt en què la línia de terme entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès talla el marge nord de la calçada lateral (B-30) de Barberà del Vallès a Sant Cugat del Vallès. Aquest punt passa a ésser la fita de tres termes entre els municipis de Badia, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Des d'aquí, el límit continua per l'esmentat marge del lateral nord de l'autopista A-7 en direcció sud-oest, fins a la seva intersecció amb l'eix del riu Sec, prossegueix aigües amunt per l'eix de l'esmentat riu, fins a la seva intersecció amb el marge oest de l'autopista A-18, de Barcelona a Terrassa, i continua pel dit marge oest en direcció nord-oest, fins a la confluència amb el límit del terme municipal de Sabadell. D'aquest punt endavant, el termenal coincideix amb l'antiga línia de terme entre Sabadell i Cerdanyola del Vallès, que ara esdevé la divisòria entre Sabadell i Badia, fins a trobar el marge oest de l'avinguda del Cantàbric, en el punt de l'antiga fita de tres termes entre Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Des d'aquest punt, la divisòria segueix l'antiga línia de terme entre Sabadell i Barberà del Vallès, que ara esdevé línia de terme entre Sabadell i Badia, fins a la base del talús oest de la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa per Manresa, continua per la base del dit talús en direcció sud-est fins al punt en què troba la normal traslladada des de la cantonada sud-est del recinte de les instal·lacions esportives de Badia, que ara segueix fins a la cantonada sud-oest del recinte, i continua després pel límit oest de les parcel·les del cadastre d'urbana de Barberà del Vallès números 6.163.301, 6.163.302 i 6.163.303, fins a la cantonada nord-oest de la parcel·la número 6.163.304. Des de la cantonada esmentada, el límit continua per la perpendicular traçada fins a l'eix de la mitgera que separa el vial denominat carrer del Tibidabo, en terme de Barberà del Vallès, i el vial denominat avinguda del Cantàbric, en terme de Badia, i continua per l'esmentat eix en direcció sud-est fins al centre de la cruïlla de carrers denominada glorieta d'Alió.

-2 La delimitació territorial fixada per l'apartat 1 és representada cartogràficament en el plànol que figura en l'annex I.

ARTICLE 3

El nou municipi ha de finançar els serveis que, segons la legislació vigent, li correspon de prestar.

ARTICLE 4

-1 S'aproven les bases per a la determinació del repartiment del patrimoni entre els municipis de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès i el municipi de Badia que figuren a l'annex II.

-2 Badia succeeix universalment en la titularitat dels béns, els drets i les obligacions a la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès (Ciutat Badia) i als seus ens dependents i succeeix parcialment a aquests dos municipis en la titularitat dels béns, els drets i les obligacions que li puguin correspondre legalment.

-3 Els ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès han de lliurar a l'Ajuntament de Badia, en el termini d'un mes des de la creació d'aquest municipi, en original o en còpia autenticada, la documentació i tots els expedients, tant en tràmit com conclosos, que afectin el nou municipi o s'hi refereixin, per tal de garantir el funcionament normal dels serveis i de preservar-ne el patrimoni.

ARTICLE 5

-1 S'incorpora a l'Ajuntament de Badia el personal funcionari i laboral que presta serveis a la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès.

-2 A aquest personal, se li respecten els drets de qualsevol ordre i naturalesa adquirits legalment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

S'ha de donar compte a l'Administració de l'Estat de la creació del municipi de Badia i de l'alteració dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Les administracions públiques han de realitzar totes les actuacions administratives que, dins l'àmbit de llurs competències, siguin necessàries per tal que sigui plena i efectiva la titularitat dels aprofitaments i els béns que, d'acord amb aquesta Llei, s'hagin d'integrar en el patrimoni del nou municipi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

El municipi de Badia queda adscrit a la comarca del Vallès Occidental i s'inclou en l'àmbit definit en l'article 3.c) de la Llei 7/1987, de 4 d'abril, per a l'actuació de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

L'Administració de la Generalitat assumeix el romanent de tresoreria que resulti de la liquidació dels pressupostos de la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès- Cerdanyola del Vallès i dels seus ens dependents, fins a la data de creació del nou municipi de Badia i la consegüent dissolució de la dita Mancomunitat, una vegada fiscalitzats els comptes per la Sindicatura de Comptes, en atenció a l'interès públic i social present en la creació d'aquest municipi.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Es crea una comissió paritària de seguiment, integrada per tres representants de la Generalitat i tres representants de les entitats locals afectades, un per a cadascuna d'elles: Badia, Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. El termini d'existència d'aquesta comissió és de deu anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

-1 Sens perjudici del que estableix l'article 3, l'Administració de la Generalitat es fa càrrec, per un període de deu anys, del finançament dels serveis no obligatoris existents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, prestats per la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès.

-2 A l'efecte del que disposa l'apartat 1, anualment s'ha d'establir en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya una única partida pressupostària, calculada sobre la base del cost de prestació d'aquest servei, d'acord amb la liquidació del pressupost de la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès - Cerdanyola del Vallès per al 1992. A partir de l'exercici del 2000, la dotació de l'esmentada partida s'ha d'actualitzar anualment d'acord amb l'evolució de l'índex de preus de consum (IPC).

-3 La dotació fixada per l'apartat 2 s'ha de transferir al municipi de Badia d'acord amb el que estableixi anualment la llei de pressupostos de la Generalitat.

-4 Anualment, mentre l'Administració de la Generalitat es faci càrrec del finançament dels serveis no obligatoris a què es refereix l'apartat 1, la Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar els comptes del nou ajuntament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

Per al desenvolupament urbanístic del municipi de Badia, els ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès han de fer les aportacions econòmiques que els corresponguin atenent els acords adoptats per les corporacions respectives, els quals acords, si és el cas, han de formalitzar amb l'Ajuntament de Badia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

-1 L'Administració de la Generalitat ha de prestar al municipi de Badia l'assistència i el suport que calguin per al desenvolupament urbanístic del municipi.

-2 L'Administració de la Generalitat, per mitjà d'Adigsa, resta obligada a fer el lliurament al nou municipi de les obres d'urbanització corresponents a la segona fase del polígon Ciutat Badia, en perfectes condicions. El termini per a fer el lliurament és de cinc anys comptadors de la creació del nou municipi.

-3 Les despeses de conservació i manteniment que s'originin fins el moment del lliurament efectiu són a càrrec de l'ens successor de l'organisme promotor del polígon Ciutat Badia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

-1 Els ens locals afectats per la segregació han de garantir la continuïtat de la prestació de tots els serveis mentre no es formalitzi la divisió efectiva dels béns, els drets i les obligacions.

-2 Les obres públiques promogudes o finançades per les entitats locals a què es refereix l'apartat 1 que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei no hagin estat rebudes amb caràcter definitiu han de romandre sota la responsabilitat d'aquestes entitats.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA

Fins a la constitució de la corporació que resulti de les properes eleccions municipals, Badia s'ha de regir per una comissió gestora designada pel Departament de Governació, segons la normativa vigent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA

Els ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, conjuntament amb la comissió gestora del nou municipi de Badia a què es refereix la disposició transitòria setena, han d'efectuar la divisió efectiva dels béns, els drets, les accions, els usos públics i els aprofitaments, i també de les obligacions, els deutes i les càrregues, d'acord amb les bases a què es refereix l'article 4.1 d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA NOVENA

La dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès, adoptada d'acord amb la legislació vigent de règim local, entra en vigor el mateix dia que la creació del nou municipi.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculten el Govern de la Generalitat i el Departament de Governació per a dictar les disposicions necessàries per a l'execució d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX 1 Plànol cartogràfic de la delimitació territorial del terme municipal de Badia

[IMAGEN OMITIDA]

ANNEX 2 Bases per a la determinació del repartiment del patrimoni (béns, drets, accions, usos públics i aprofitament, i també obligacions, deutes i càrregues) entre els municipis de Barberà del Vallès, de Cerdanyola del Vallès i de Badia

Per donar compliment al que estableix l'article 19 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, es determinen les bases reguladores del repartiment dels béns, els drets, les accions, els usos públics i els aprofitaments, i també de les obligacions, els deutes i les càrregues, entre els municipis de Barberà del Vallès, de Cerdanyola del Vallès i de Badia.

Aquest repartiment s'ha de dur a terme de forma proporcional, per tal de no produir un enriquiment injust de qualsevol dels municipis afectats o un empobriment de la seva població, efectes que no són els volguts per la normativa aplicable i que desvirtuarien completament la raó d'ésser de la mateixa divisió del patrimoni.

Bases

- 1 Data de referència del repartiment patrimonial

1.1 La data de referència del repartiment patrimonial és la de l'entrada en vigor de la Llei que constitueix el nou municipi.

1.2 L'Ajuntament de Badia, en la data de la seva constitució i la consegüent dissolució de la Mancomunitat, gaudeix dels béns, els drets i les obligacions d'aquesta i dels seus ens dependents, els quals béns, drets i obligacions tenen la consideració de patrimoni inicial atribuït, mentre no s'aprovi el repartiment patrimonial definitiu.

1.3 Els ens afectats han de dur a terme l'aprovació del repartiment patrimonial definitiu (béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i també obligacions, deutes i càrregues) en el termini de tres mesos a comptar de l'endemà del nomenament de la Comissió Gestora.

-2 Successió en la titularitat patrimonial

2.1 El nou municipi succeeix universalment en la titularitat dels béns, drets i obligacions a la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès (Ciutat Badia) i als seus ens dependents i succeeix parcialment a aquests dos municipis en la titularitat dels béns, drets i obligacions que ells li puguin atribuir.

2.2 El municipi de Badia se subroga en els pactes, les estipulacions i els convenis subscrits per la Mancomunitat Intermunicipal, pels seus ens dependents i pels municipis que la integraven, en tot allò que l'afecti.

-3 Regulació transitòria de la prestació de determinats serveis

3.1 Mentre no s'arribi a un acord intermunicipal específic sobre els serveis de caràcter indivisible que puguin existir, cal mantenir la prestació d'aquests en la configuració que tenen a l'entrada en vigor de l'aplicació d'aquestes Bases. Cada ajuntament, però, ha d'assumir separadament els compromisos financers existents.

3.2 El nou municipi es subroga en els drets que els ens afectats per la segregació tinguin respecte a la prestació en el nucli de Badia de determinats serveis com són el cementiri, el tractament de residus o d'altres. Mentre aquesta novació no sigui efectiva, la prestació dels dits serveis ha de continuar tal com és a l'entrada en vigor de l'aplicació d'aquestes Bases i el nou municipi ha d'assumir els compromisos financers que li corresponguin.

-4 Atribució material del patrimoni a cada un dels municipis afectats

4.1 S'ha d'atribuir a cada municipi la titularitat del patrimoni que radiqui o correspongui al seu terme municipal (localització territorial).

4.2 Llevat de l'atribució material del patrimoni que correspongui a cada municipi segons el procediment esmentat en la base 4.1, s'han de computar i atribuir a cada municipi, segons que sigui procedent, les diferències que hi hagi entre el patrimoni atribuït i adjudicat a cada municipi segons la base 4.1 i el que li correspondria com a participació teòrica.

-5 Patrimoni que correspon al municipi de Badia

El patrimoni del municipi de Badia és integrat pel patrimoni que li correspon segons la base 4.1 i el que li correspon per la liquidació de la seva participació teòrica proporcional en el patrimoni dels municipis de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.

-6 Patrimoni objecte de repartiment

6.1 El patrimoni objecte de repartiment és el conjunt de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i també d'obligacions, deutes i càrregues, de cada ens local i dels seus ens dependents. En endavant tota referència al patrimoni és comprensiva del dit conjunt de béns, drets i obligacions.

6.2 La divisió del patrimoni del municipi de Barberà del Vallès s'ha de dur a terme entre els municipis de Barberà del Vallès i de Badia.

6.3 La divisió del patrimoni del municipi de Cerdanyola del Vallès s'ha de dur a terme entre els municipis de Cerdanyola del Vallès i de Badia.

6.4 La divisió del patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès, purament teòrica i de valoració econòmica, s'ha de dur a terme entre els municipis de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, únicament a l'efecte de quantificar la participació teòrica que correspondria a cada municipi que integrava la dita entitat en el patrimoni inicial atribuït al municipi de Badia, quantificació necessària per tal d'efectuar la liquidació definitiva de les masses patrimonials objecte de divisió.

-7 Determinació de la proporció aplicable al repartiment patrimonial entre els municipis de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès i el nou municipi

Cadascun dels ens locals afectats i el de nova creació han de fixar, de mutu acord, la proporció a aplicar en el repartiment del patrimoni existent en la data de referència fixada per la base 1. Aquesta proporció s'ha de fixar d'acord amb els paràmetres proporcionals que acordin: població, riquesa imposable, territori i qualsevol altre que justifiqui la justa equidistribució. El resultat que s'obtingui per l'aplicació d'aquesta proporció és la participació teòrica que cada municipi ha de tenir en la massa patrimonial objecte de repartiment.

-8 Documentació necessària per a poder efectuar el repartiment patrimonial

La documentació necessària per a poder efectuar el repartiment patrimonial consisteix en:

 1. Els llibres d'inventaris i balanços detallats dels ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès i el de la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès, i també els corresponents dels seus ens dependents.

  Aquests llibres recullen l'inventari, que conté el recompte sistematitzat de tots els béns, els drets i les càrregues, degudament valorats; el balanç de situació, el compte de resultats i el quadre de finançament, d'acord amb els principis comptables establerts.

 2. Les liquidacions pressupostàries de cada ens local afectat i dels seus ens dependents, les certificacions registrals i qualsevol altra documentació que impliqui drets o obligacions per al nou municipi.

  -9 Procediment per a determinar la participació teòrica proporcional que correspon al municipi de Badia en el patrimoni dels ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  9.1 A l'efecte de poder quantificar la participació teòrica proporcional que correspon al municipi de Badia en el patrimoni (béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i també obligacions, deutes i càrregues) dels ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, cal efectuar les operacions que es determinen en els apartats 9.2, 9.3 i 9.4.

  9.2 Atès que el municipi de Badia succeeix universalment a la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès-Cerdanyola del Vallès en la titularitat del patrimoni d'aquesta i dels seus ens dependents, aquest patrimoni ha de tenir, als efectes de càlcul de la participació del municipi de Badia en la massa patrimonial total repartible, la consideració de patrimoni inicial atribuït al municipi de Badia. A aquest efecte s'ha de:

 3. Fixar la valoració d'aquest patrimoni.

 4. Establir proporcionalment la quantia que correspondria teòricament pel repartiment d'aquest patrimoni a cadascun dels municipis que integren la dita mancomunitat.

  9.3 Per a determinar la participació teòrica en el patrimoni de Barberà del Vallès, s'ha de:

 5. Fixar la valoració del seu patrimoni consolidat.

 6. Fixar, als efectes de càlcul, la quantia que correspondria al municipi de Barberà del Vallès pel repartiment del patrimoni de la Mancomunitat i dels seus ens dependents, que ha d'ésser una part del patrimoni inicial atribuït al municipi de Badia.

 7. Fixar la quantia de la participació teòrica que correspondria al municipi de Badia en el seu patrimoni consolidat per aplicació de la proporció corresponent.

 8. Quantificar les diferències positives o negatives existents entre la quantia de la participació teòrica del municipi de Badia en el seu patrimoni (c) i la quantia que li pertoca del patrimoni inicial atribuït al municipi de Badia procedent de la Mancomunitat (b).

  9.4 Per a determinar la participació teòrica en el patrimoni de Cerdanyola del Vallès, s'ha de seguir el mateix procediment establert per la base 9.3.

  -10 Compensació per diferències

  Si, de la liquidació definitiva de la participació establerta en la base 9, en resulten diferències a favor o en contra d'algun dels municipis afectats pel repartiment patrimonial, cal que, mitjançant conveni entre els dits municipis, es determinin la forma i el termini en què s'ha de dur a terme la compensació econòmica que sigui necessària.

  -11 Qüestions de titularitat dels béns de la Mancomunitat

  Les qüestions que es puguin plantejar en relació amb la titularitat dels diferents béns immobles procedents de la Mancomunitat que li foren cedits per l'organisme promotor de Ciutat Badia han d'ésser resoltes entre el municipi de Badia i l'organisme de la Generalitat successor de l'organisme promotor.

  -12 Pactes intermunicipals

  Els ajuntaments de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès i el nou municipi han de dur a terme la divisió efectiva patrimonial d'acord amb aquestes bases, llevat dels pactes intermunicipals degudament documentats que s'acordin sobre la totalitat del repartiment o sobre qüestions puntuals.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR