Llei de regulació de la Programació Audiovisual Distribuïda per Cable de Catalunya (Llei 8/1996, de 5 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

L'article 16 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, com a competència exclusiva, el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de radiodifusió i de televisió i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, i l'article 149 de la Constitució espanyola determina com a competència exclusiva de l'Estat les telecomunicacions.

Amb aquesta Llei, la Generalitat regula, partint de la normativa bàsica estatal i, principalment, de la Llei de l'Estat 42/1995, del 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable, dos aspectes principals.

D'una banda, la creació d'un marc de relacions transparents que respectin la igualtat en el tracte entre l'operador i els programadors independents, que garanteixi la lliure concurrència i que eviti situacions de domini de mercat. En aquest sentit, s'estableix l'obligatorietat de comunicació a l'Administració dels contractes entre operador i programador.

D'altra banda, es pretén impulsar la consecució d'una televisió de qualitat a Catalunya i es fa extensiva als canals difosos per cable la legislació ja vigent, en matèria de continguts, per a la televisió difosa per ones terrestres.

Així, la Generalitat incorpora la Llei de l'Estat 25/1994, del 12 de juliol, de transposició de la Directiva de televisió sense fronteres, i la Llei de Catalunya 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents, com a obligacions del concessionari per a tots els canals de televisió.

Igualment, conscient del paper social de la comunicació local, aquesta Llei estén la possibilitat d'incorporar a les xarxes de cable la televisió i la radiodifusió de cada municipi i obre l'opció d'afegir serveis de radiodifusió i de televisió que siguin qualificats d'interès públic.

Es té en compte, també, el paper de les noves tecnologies que es fan realitat amb el cable. En aquest sentit, per a protegir el pluralisme lingüístic de Catalunya, s'han arbitrat mesures de protecció de la llengua catalana. És innovadora, també, la inclusió de la referència a la instal·lació als receptors de televisió de mecanismes que permetin una selecció electrònica dels programes d'acord amb llurs continguts.

La complexitat creixent del fet comunicatiu a Catalunya aconsella, també, de crear el Consell Audiovisual de Catalunya, amb caràcter d'òrgan assessor del Govern de la Generalitat i d'instància que vetlli per l'objectivitat i la transparència de la programació audiovisual. Així, s'ha cregut convenient fer un pas més enllà del que va significar la creació del Consell Assessor de la Televisió a Catalunya, i s'aprofita l'experiència que n'ha comportat el funcionament. El Consell Audiovisual de Catalunya pretén convertir-se en un referent social de prestigi que ajudi la societat catalana i el Govern de la Generalitat a caminar cap a una televisió cada cop millor.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Objecte de la Llei

Aquesta Llei determina, en l'àmbit territorial de Catalunya, el règim jurídic de l'oferta audiovisual distribuïda per cable, sens perjudici del que estableixen la normativa bàsica i la sectorial.

ARTICLE 2 Àmbit de la Llei

Aquesta Llei s'aplica a les entitats que presten el servei públic de televisió per cable.

ARTICLE 3 Principis de la programació

Les emissions de les entitats que presten el servei públic de televisió per cable s'han d'ajustar als principis següents:

 1. El respecte als valors i als principis que informen la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya i als drets i les llibertats que s'hi reconeixen i garanteixen.

 2. El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.

 3. L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.

 4. La separació adequada entre informacions i opinions i la identificació dels qui sostenen opinions i llur lliure expressió, en els límits establerts per l'article 20.4 de la Constitució espanyola.

 5. La protecció dels joves i dels infants.

 6. La promoció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana, i també de la llengua aranesa.

 7. El respecte als principis d'igualtat i de no-discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.

 8. La promoció de la dona.

 9. La defensa i la preservació del medi ambient.

CAPÍTOL II Els operadors de cable Artículos 4 y 5
ARTICLE 4 Obligacions del concessionari
 1. Sens perjudici de les obligacions que estableix l'article 11 de la Llei de l'Estat 42/1995, del 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable, l'operador de cable té les obligacions següents:

  1. Distribuir a tots els abonats connectats a la xarxa els serveis de difusió següents:

   Primer. Els serveis de radiodifusió de gestió directa.

   Segon. Els serveis de radiodifusió de titularitat municipal que pertanyin a la mateixa demarcació, si llurs titulars ho sol·liciten.

   Tercer. Tots els serveis de radiodifusió i televisió que la Generalitat qualifiqui d'interès públic.

  2. Reservar, com a mínim, el 40% de l'oferta audiovisual distribuïda per la seva xarxa a programadors independents. Excepcionalment, i únicament en el supòsit que no hi hagi prou oferta audiovisual, l'òrgan competent de la Generalitat que s'estableixi per reglament pot autoritzar la reducció de l'esmentat percentatge de reserva, amb la sol·licitud prèvia de l'operador i sempre que aquest acrediti la manca de disponibilitat de programació aliena. L'autorització esmentada té una durada màxima d'un any, si bé pot ésser prorrogada, amb una nova sol·licitud prèvia de l'interessat i l'acreditament que subsisteixen les circumstàncies que motivaren la reducció anterior. L'autorització de pròrroga pot adequar, en més o en menys, el percentatge establert en la resolució anterior.

 2. Les tarifes a abonar per les persones usuàries finals dels serveis de telecomunicacions per cable han d'ésser transparents i no discri1minatòries, i han d'ésser comunicades a l'autoritat concessionària amb caràcter previ a l'entrada en vigor. Les contraprestacions econòmiques entre els operadors de xarxes de cable i els gestors dels serveis esmentats en les lletres e) , f) i g) de l'article 11.1 de la Llei de l'Estat 42/1995 han d'ésser acordades lliurement entre les parts, en el marc de la normativa que dicti la Generalitat.

ARTICLE 5 Els programadors independents
 1. Sens perjudici del que estableix l'article 10 de la Llei de l'Estat 42/1995, els operadors de cable han de comunicar a l'òrgan competent de la Generalitat, en la forma que s'estableixi per reglament, els contractes que subscriguin amb els programadors independents o la constitució amb aquests de societats per a la comercialització de programes audiovisuals, i les modificacions contractuals o societàries que es puguin produir.

 2. Qualsevol alteració de les circumstàncies reflectides en la documentació requerida en virtut d'aquest article requereix una nova comunicació en els mateixos termes indicats en l'apartat 1.

 3. L'òrgan competent que s'estableixi per reglament ha d'adoptar les mesures reguladores i d'arbitratge que garanteixin als usuaris una oferta variada de serveis competitius en els supòsits de situació de domini del mercat. Aquestes mesures han d'ésser proporcionals, transparents i no discriminatòries.

CAPÍTOL III La programació audiovisual Artículos 6 a 9
ARTICLE 6 Límits als continguts de la programació audiovisual

La programació de l'oferta audiovisual distribuïda per cable s'ha d'atenir als límits que segueixen:

 1. La programació de televisió distribuïda per cable ha de respectar la Llei de l'Estat 25/1994, del 12 de juliol, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva, i el que disposa la secció segona del capítol V de la Llei de Catalunya 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

 2. Els programes de televisió que poden atemptar contra les normes de protecció dels joves i dels infants o d'altres drets protegits s'han d'oferir als abonats de forma independent i clarament identificada. S'han de fixar per reglament els mecanismes per al compliment d'aquestes condicions.

 3. L'operador ha d'oferir a l'abonat la possibilitat d'utilitzar tecnologies existents en el mercat per tal de limitar l'accés des del seu receptor als espais a què fa referència l'apartat b, i li ha de subministrar, sense cost complementari, aquest suport tecnològic.

ARTICLE 7 Pluralitat lingüística
 1. Les entitats que presten el servei públic de radiodifusió televisiva han de dedicar el 50% del temps de reserva destinat a la difusió d'obres europees a l'emissió d'obres d'expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya. S'ha de garantir que, com a mínim, el 50% d'aquestes obres siguin en llengua catalana.

 2. Les emissions de pel·lícules, sèries televisives o documentals doblats a una llengua diferent de l'original s'han d'oferir simultàniament, com a mínim, doblats en llengua catalana. El mateix principi s'ha d'aplicar als productes subtitulats.

 3. Sens perjudici del que estableix la disposició addicional, els actuals canals oberts rebuts per l'antena de l'abonat es poden oferir sense els condicionaments establerts pels apartats 1 i 2.

 4. Els operadors i els programadors independents han d'utilitzar, com a mínim, el català en els sistemes de comunicació, tant audiovisuals com escrits, que estableixin amb llurs abonats.

 5. L'operador ha distribuir als abonats connectats a la xarxa els serveis de difusió de televisió que emetin principalment en català i, a la Val d'Aran, en aranès.

ARTICLE 8 Comunicacions d'interès públic

Les entitats que presten el servei públic de radiodifusió televisiva per cable estan obligades a difondre, gratuïtament i amb indicació de llur origen, els comunicats o les declaracions que en qualsevol moment, i per raons d'interès públic, el Govern estimi convenients.

ARTICLE 9 Declaració d'autoregulació
 1. El titular del servei ha d'aportar, trimestralment, davant l'òrgan administratiu competent, la declaració justificativa del compliment dels requeriments establerts pels articles 6, 7 i 8.

 2. Als efectes de la comprovació i la inspecció de l'òrgan competent, el titular del servei ha de conservar tota la programació emesa, com a mínim, els darrers dotze mesos.

CAPÍTOL IV El Consell Audiovisual de Catalunya Artículos 10 a 12
ARTICLE 10 El Consell Audiovisual de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 11 Estructura i composició

[No vigent]

ARTICLE 12 Funcions del Consell Audiovisual

[No vigent]

CAPÍTOL V Règim sancionador Artículos 13 a 15
ARTICLE 13 Infraccions
 1. Són infraccions lleus l'incompliment de qualsevol de les obligacions o els deures derivats d'aquesta Llei que no estigui qualificat d'infracció greu.

 2. Són infraccions greus:

  1. L'incompliment del que estableixen els capítols II i III d'aquesta Llei.

  2. La violació dels principis establerts per l'article 3.

  3. La negativa a facilitar la informació sol·licitada i l'obstrucció de les tasques inspectores.

  4. La negativa a difondre un comunicat, segons el que estableix l'article 8.

 3. És una infracció molt greu cometre una infracció greu si el mateix subjecte ja ha estat sancionat, en el termini d'un any, per dues o més infraccions greus.

ARTICLE 14 Sancions
 1. Les infraccions són sancionades de la manera següent:

  1. Les lleus, amb una multa de 500.000 pessetes a 2.000.000 de pessetes. L'òrgan competent per a imposar la sanció pot també acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'una setmana com a màxim.

  2. Les greus, amb una multa de 2.000.001 pessetes a 15.000.000 de pessetes. L'òrgan competent per a imposar la sanció també pot acordar la suspensió de les emissions o d'una part de la programació per espai d'un mes com a màxim.

  3. Les molt greus, amb una multa de 15.000.001 pessetes a 50.000.000 de pessetes i la cancel·lació del canal, en el cas que ho acordi l'òrgan competent.

 2. En tots els supòsits establerts per l'apartat 1, l'òrgan administratiu competent pot ordenar, paral·lelament, la inserció en els programes d'un comunicat, informant sobre la infracció comesa i la sanció imposada per aquesta causa.

ARTICLE 15 Procediment sancionador
 1. La imposició de les sancions s'ha d'ajustar al procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, del 9 de novembre. Així mateix, el sistema de recursos és l'establert en l'esmentat Decret.

 2. La instrucció i la resolució dels procediments corresponen als òrgans que es determinin per reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els articles 3, 6, 7, 8 i 9 s'apliquen als canals de televisió gestionats directament per la Generalitat i als canals el títol habilitant dels quals correspon d'atorgar a la Generalitat, sigui quin en sigui el mitjà tècnic de difusió. Els articles 3 i 8 també s'apliquen a totes les concessions de la gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tots els titulars de les xarxes de televisió per cable que disposin de títol habilitant s'han d'adaptar al que estableix aquesta Llei. Amb aquesta finalitat han de presentar un programa d'adaptació en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei o bé conjuntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en el concurs corresponent. Aquest programa ha d'ésser aprovat, si escau, per l'òrgan competent. La plena adaptació al que estableix aquesta Llei s'ha de fer en un termini màxim de tres anys des de l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 42/1995.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogat el Decret 263/1995, del 14 de setembre, de creació del Consell Assessor de la Televisió a Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculten el Govern de la Generalitat i, en allò que correspongui, el conseller competent en la matèria per a fer el desenvolupament normatiu que estableix aquesta Llei.