DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació
Rango de LeyDecret

DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaraciÛ del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

La comarca del Pallars Sobir‡ i el nord de l'Alt Urgell comprenen una bona part del Pirineu axial catal‡. Es tracta d'un territori de notable complexitat orogr‡fica i de gran diversitat paisatgÌstica, factors que, afegits a la seva important extensiÛ i a la considerable amplitud altitudinal, permeten l'existËncia de mostres molt variades i riques de les estructures geolÚgiques, els ecosistemes, els h‡bitats i les comunitats vegetals, les espËcies i els paisatges d'aquesta zona del Pirineu.

En aquestes serralades s'hi localitzen les alÁades m‡ximes del territori de Catalunya, i valls interiors molt ben conservades. ContÈ tambÈ excepcionalitats molt remarcables entre les quals destaca, en primer lloc, la presËncia de zones de gran interËs geolÚgic, particularment en elements d'interËs geomorfolÚgic, hidrolÚgic i hidrogeolÚgic. S'hi localitza tambÈ un nombre significatiu d'espËcies de flora d'especial singularitat i interËs, nou de les quals s'han declarat estrictament protegides. Pr‡cticament tots els tipus d'h‡bitats existents tenen el car‡cter d'h‡bitats d'interËs comunitari, d'acord amb la Directiva 92/43/CEE, i alguns sÛn considerats de protecciÛ priorit‡ria. AixÌ mateix, cal assenyalar les nombroses citacions de comunitats forestals d'‡rea reduÔda a Catalunya. De la gran import‡ncia faunÌstica n'Ès un reflex l'alt nombre d'espËcies d'interËs de la fauna vertebrada, algunes en situaciÛ d'amenaÁa o vulnerabilitat.

En aquest territori, el vincle existent entre els valors culturals, l'activitat econÚmica i els valors naturals ha de portar a un tractament conjunt i integral del patrimoni. Mostra d'aquesta relaciÛ sÛn les activitats tradicionals lligades al sector primari i l'existËncia secular d'un aprofitament ordenat dels recursos naturals (la ramaderia i l'aprofitament de les pastures, els prats de dall, les bordes, els camins ramaders, la silvicultura, el carboneig, etcËtera), que Ès el que ha fet possible el modelat i la pervivËncia i conservaciÛ tant dels valors ecolÚgics com del paisatge que es pretenen conservar.

TambÈ Ès remarcable el seu extens patrimoni arqueolÚgic i arquitectÚnic, l'exponent mÈs significatiu del qual Ès l'art rom‡nic. Cal destacar especialment les nombroses mostres de bÈns artÌstics religiosos (retaules, talles, orfebreria, etcËtera), els quals conformen un dels conjunts d'Ëpoca medieval i barroca mÈs importants del Pirineu.

L'‡mbit territorial objecte d'aquesta declaraciÛ de parc natural comprËn b‡sicament els espais d'interËs natural de l'Alt ¿neu, CapÁaleres de la Noguera de Vallferrera i de la Noguera de CardÛs i la Vall de Santa Magdalena, tots inclosos en el Pla d'espais d'interËs natural aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. TambÈ s'hi integren els espais d'aquest sector que formen part de la Xarxa Natura 2000, a mÈs d'alguns altres territoris adjacents inicialment no inclosos al PEIN i que ara s'incorporen a l'‡mbit del Parc. Tots aquests ‡mbits territorials es refonen en un ˙nic espai del PEIN anomenat Alt Pirineu. AixÌ mateix, comprËn la major part de la Reserva Nacional de CaÁa de l'Alt Pallars-Aran i la Zona de CaÁa Controlada de Sort, Soriguera i Rialp.

D'acord amb aixÚ, fets els treballs tËcnics corresponents per part del Departament de Medi Ambient i comptant amb la participaciÛ activa dels ajuntaments, dels representants dels diferents interessos en l'‡mbit de l'espai natural i dels propietaris de forests incloses dins d'aquest ‡mbit, escau establir un rËgim de protecciÛ i desenvolupament especÌfic per a aquest territori de l'Alt Pirineu mitjanÁant la seva declaraciÛ com a parc natural, per tal de fer possible la conservaciÛ del patrimoni d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants, en el marc del que regula la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

D'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

DeclaraciÛ del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Es declaren Parc Natural els ‡mbits de les comarques del Pallars Sobir‡ i l'Alt Urgell grafiats al pl‡nol que consta a l'annex 1 d'aquest Decret, amb la denominaciÛ de Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Article 2

Objectius del Parc Natural

Els objectius b‡sics del Parc Natural de l'Alt Pirineu sÛn:

a)†La protecciÛ dels valors geolÚgics, biolÚgics, ecolÚgics, paisatgÌstics i culturals inclosos en el seu ‡mbit.

b)†L'establiment d'un rËgim d'ordenaciÛ i de gestiÛ adreÁat al desenvolupament sostenible, que faci compatible la protecciÛ dels valors esmentats amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants.

Article 3

Normes b‡siques de protecciÛ

3.1††Els usos i aprofitaments agrÌcoles, forestals, ramaders extensius, cinegËtics, piscÌcoles, artesanals i recreatius tradicionals, com l'excursionisme, s'han de continuar desenvolupant de manera ordenada i compatible amb la protecciÛ de l'espai, d'acord amb el que estableixin els instruments de planificaciÛ corresponents i els rËgims especÌfics aplicables.

3.2††Els usos p˙blics s'han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecciÛ de l'espai, i no poden representar efectes negatius sobre els valors protegits. AixÌ mateix, d'acord amb l'article 12 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, els usos p˙blics s'han de desenvolupar amb ple respecte als bÈns i als drets privats i comunals.

3.3††En l'‡mbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu Ès d'aplicaciÛ el rËgim del sÚl no urbanitzable fixat per la legislaciÛ urbanÌstica vigent a Catalunya.

3.4††La circulaciÛ motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulaciÛ de l'accÈs motoritzat al medi natural, la seva normativa de desplegament i els instruments de planificaciÛ previstos a l'article 4 d'aquest Decret.

3.5††Les activitats cinegËtiques en l'‡mbit de la Reserva Nacional de CaÁa, de la Zona de CaÁa Controlada i dels altres terrenys cinegËtics es regulen per la seva normativa especÌfica.

3.6††Les activitats piscÌcoles de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR