DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 298/1988 i 202/1993.

Els massissos del Cadí i Moixeró constitueixen un conjunt geogràfic ben individualitzat i homogeni quant a les seves condicions topogràfiques i geològiques, que crea, en conseqüència, una unitat en els caràcters ecològics existents.

De fet, aquesta unitat es prolonga cap a l'est per la capçalera del Llobregat fins a les envistes del massís de Mongrony. Els aspectes naturals d'aquesta àrea i la conveniència de preservar-los han estat prou destacats tant per entitats públiques com privades des de fa molts anys fins al punt que una de les estribacions del Cadí, el massís del Pedraforca, ja ha estat objecte de protecció per la Llei de Catalunya 6/1982, de 6 de maig.

Així mateix, en data 22 de juny de 1982, el Parlament de Catalunya aprovà una proposició no de Llei, instant el Consell Executiu a accelerar al màxim els estudis a fi de declarar Parc Natural la totalitat del conjunt orogràfic del Cadí i Moixeró.

Aquesta àrea representa la contrada d'alta muntanya més propera a l'àrea més poblada de Catalunya, per la qual cosa es veu afectada d'una forta pressió humana en les formes d'urbanitzacions, instal·lacions turístiques, indústries i explotacions mineres. Això fa necessària l'elaboració d'una normativa que pugui compaginar les activitats humanes amb la protecció del medi natural, car en l'actualitat no existeix cap mena de règim protector de la zona.

Es considera de gran interès disposar d'un instrument vàlid per dur a terme l'ordenació i la gestió d'aquest territori, per la qual cosa s'ha escollit la figura de Parc Natural, prevista en la Llei d'Espais Naturals Protegits.

És per això que, a proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

- D'acord amb el que estableix la Llei

15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, i d'acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, es declaren Parc Natural les serralades del Cadí i Moixeró i s'estableixen a tal efecte en aquest Decret el corresponent règim jurídic especial. 2. Aquest règim jurídic especial té com a objecte la protecció de la gea, la vegetació, la fauna, les aigües i l'atmosfera, així com dels ecosistemes formats per aquests.

Article 2.- 1 El Parc Natural del Cadí-Moixeró afecta

els termes municipals de: Alàs-Cerc, Cava, Josa-Tuixén, la Vansa-Fórnols, Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Montellà de Cerdanya, Urús, Bagà, Castellar de N'Hug, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Saldes i Vallcebre, i les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. 2. La delimitació geogràfica del Parc Natural és l'especificada a l'annex d'aquest Decret, de la qual caldrà excloure l'àmbit del Paratge Natural d'Interès Nacional del massís del Paedraforca, definit per la Llei 6/1982, de 6 de maig, i els nuclis urbans de Gisclareny i Josa del Cadí, d'acord amb la delimitació del sòl urbà que estableixin els respectius planejaments urbanístics municipals. 3. Per acord del Consell Executiu i a proposta dels òrgans rectors del Parc Natural, amb l'informe previ del Consell de Protecció de la Natura, es podran integrar al Parc Natural altres terrenys confrontants que reuneixin les condicions adequades a la finalitat protectora d'aquest espai natural.

Article 3.- 1 Sens perjudici de l'ulterior

desenvolupament dels plans, les reglamentacions i d'altres mesures, d'acord amb les disposicions del present Decret, s'estableixen les següents normes de caràcter general:

 1. En els espais naturals inclosos en el Parc, les activitats tradicionals i l'aprofitament ordenat de les seves produccions són genèricament admesos, sens perjudici de les limitacions específiques que puguin ésser establertes quan els objectius de protecció ho aconsellin així.

 2. La regulació urbanística dels usos i de l'edificació a l'interior del Parc es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article següent.

 3. No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurin les seves perspectives, més que en casos excepcionals amb indubtable interès públic sempre que es garanteixi la minimització dels efectes sobre la natura i el paisatge.

 4. Les activitats cinegètiques als terrenys sotmesos a règim cinegètic especial es regira, pel que estableix la Llei 37/19866, de 31 de maig, els inclosos dins la Reserva Nacional de Caça de Cadí, i per la Llei 1/1970, de 4 d'abril, la resta de terrenys sotmesos a aquell règim. Als terrenys d'aprofitament cinegètic comú inclosos dins dels límits del Parc Natural, se'ls aplicaran les Normes establertes per la Reserva Nacional de Caça del Cadí. La regulació d'aquestes activitats cinegètiques podrà ésser complementada amb normes addicionals per a la totalitat o part de l'àmbit del Parc.

 5. Es prohibeix expressament:

  - La introducció sense l'autorització del Consell Directiu d'espècies vegetals o animals que no siguin autòctones.

  - L'abandó de tota mena de residus sòlids fora dels indrets assenyalats a aquest efecte.

  - La circulació amb mitjans motoritzats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR