DECRET 131/2002, de 30 d'abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació
Rango de LeyDecret

DECRET

131/2002, de 30 d'abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant.

A la comarca del Priorat es troba l'espai natural de la serra del Montsant. El seu particular relleu, la complicada orografia, l'elevada diversitat biològica i l'escàs grau d'artificialització configuren un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d'interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies.

La serra del Montsant està inclosa al Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre. Entre les actuacions de desplegament previstes en el Pla es troba la declaració de la serra del Montsant com a parc natural.

D'acord amb això, efectuats els treballs tècnics corresponents per part del Departament de Medi Ambient i comptant amb la participació activa dels ajuntaments, dels representants dels diferents interessos de l'àmbit de l'espai natural i de les persones propietàries de finques que s'hi ubiquen, escau establir un règim de protecció i desenvolupament específic per a la serra del Montsant mitjançant la seva declaració com a parc natural, per tal de fer possible la conservació de l'espai d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat dels seus habitants, en el marc del que regula la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Declaració de parc natural de la serra del Montsant

1.1 Es declara parc natural la serra del Montsant, situada a la comarca del Priorat, amb l'objecte de protegir-ne els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, respectant-ne el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments.

1.2 La delimitació del parc natural s'estableix en l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Règim de protecció

2.1 És d'aplicació en l'àmbit del parc natural de la serra del Montsant la regulació d'usos i activitats establerta pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. La delimitació descrita a l'annex d'aquest Decret té el caràcter de delimitació definitiva als efectes del que disposa l'article 16.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, pel que fa referència a l'espai de la serra del Montsant dins el Pla d'espais d'interès natural.

2.2 Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders extensius, cinegètics, artesanals i recreatius tradicionals es continuaran desenvolupant de manera ordenada i de forma compatible amb la protecció de l'espai, d'acord amb el que estableixin els corresponents instruments de planificació, i sempre tenint en compte les mesures de prevenció d'incendis forestals.

2.3 Resta prohibida la implantació d'obres i d'instal·lacions que no estiguin vinculades amb els usos descrits a l'apartat anterior o els objectius de protecció i, si és el cas, de restauració dels sistemes naturals i el paisatge, sense perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria d'aquest Decret. Excepcionalment, i d'acord amb els instruments de planificació i ordenació del parc natural regulats als articles 6 i 7 d'aquest Decret, poden autoritzar-se pels organismes que en cada cas siguin competents, amb l'informe vinculant previ de l'òrgan gestor, els equipaments i els serveis indispensables per al desenvolupament dels usos admesos en l'espai protegit.

2.4 Els usos públics s'han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció de l'espai, i no poden representar efectes negatius sobre els valors protegits. Tenen caràcter preferent les activitats d'educació ambiental i les de coneixement i estudi de l'entorn.

2.5 Qualsevol activitat no prevista en aquest Decret i que signifiqui un risc per a la conservació de les espècies o els sistemes naturals de l'àrea protegida ha de comptar amb l'informe favorable de la Junta Rectora, i en els casos que regula la legislació vigent, cal l'aplicació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental i la corresponent declaració d'impacte favorable.

2.6 D'acord amb l'article 12 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, els usos públics es desenvoluparan amb ple respecte als béns, els drets privats i les propietats existents.

2.7 A l'empara de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, s'estudiaran mesures agroambientals o similars a aplicar als terrenys de propietat privada que siguin objecte de conreu.

2.8 Per a la realització de qualsevol estudi biològic o geològic que afecti totalment o parcialment el parc natural, caldrà sol·licitar i obtenir l'autorització de la Junta Rectora.

Article 3

Règim urbanístic

En l'àmbit del parc natural de la serra del Montsant és d'aplicació el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació urbanística vigent a Catalunya.

Article 4

Circulació motoritzada

La circulació motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, i la seva normativa de desplegament.

Article 5

Ordenació i planificació de l'espai protegit

L'ordenació i la planificació de l'ús i la gestió del parc natural s'ha de dur a terme per mitjà dels instruments següents:

  1. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.

  2. Pla rector d'ús i gestió.

Article 6

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge

6.1 El Departament de Medi Ambient, conjuntament amb els ajuntaments de la zona, formularà i tramitarà, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Aquest pla es sotmet a la tramitació establerta per als plans especials de desplegament del Pla d'espais d'interès natural previs els informes exigibles per la legislació urbanística, l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'informe del Consell de Protecció de la Natura i l'informe de la Junta Rectora del parc i és aprovat pel Govern a proposta del Departament de Medi Ambient.

6.2 El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de la serra del Montsant, inclou, entre d'altres, les determinacions següents:

  1. L'estructura general de l'ordenació de l'espai protegit i les actuacions necessàries per a implantar-la.

  2. Les directrius i les normes generals d'ordenació, ús i gestió.

  3. L'ordenació i la regulació dels usos i les activitats descrits a l'article 2.2 i desenvolupats a l'àmbit del parc natural.

  4. La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR