Convenio colectivo - Consorci El Far, Centre, Cataluña

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2007
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4773 de 01/12/2006

RESOLUCIÓ

TRI/3904/2006, de 17 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 0813822).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 24 de novembre de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 0813822) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 17 de març de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, per als anys 2006 i 2007

Exposició de motius

L'objectiu del present conveni no és altre que el de la regulació de les condicions de treball dels treballadors i de les treballadores amb contracte del Consorci El Far, Centre dels treballs del mar, exceptuant les persones contractades per a l'Escola-Taller i el Taller d'Ocupació.

TÍTOL preliminar

Disposicions generals

Article 1

Àmbit de personal

Queden compresos i compreses en l'àmbit d'aquest Conveni la totalitat dels treballadors i de les treballadores que estan contractats pel Consorci El Far, exceptuant les Escoles Taller i els Tallers d'Ocupació que es regiran pel reglament específic corresponent a aquests programes.

Article 2

Àmbit temporal

La durada d'aquest Conveni serà de 2 anys de l'1 de gener de 2006 a 31 de desembre de 2007.

Article 3

Pròrroga, denúncia i revisió

Pròrroga

Aquest Conveni es considerarà prorrogat per períodes d'1 any si cap de les parts no procedeix a denunciar-lo amb 1 mes d'antelació, com a mínim, a la data de venciment o a la de qualsevol de les pròrrogues.

Denúncia

Podrà efectuar-la qualsevol de les representacions signatàries del Conveni. Es realitzarà per escrit i es comunicarà a les altres representacions i a l'autoritat laboral competent.

Revisió

En el termini màxim d'1 mes des de la recepció de la comunicació, es procedirà a constituir la Comissió Negociadora. La part receptora de la comunicació haurà de respondre a la proposta i ambdues parts podran establir un calendari. Mentre duri la negociació i fins a la signatura d'un nou conveni, continuaran vigents totes i cadascuna de les clàusules normatives d'aquest Conveni, fins i tot en el cas que s'hagués excedit el termini del seu venciment.

Article 4

Objecte

El Conveni regula i facilita el normal desenvolupament de les relacions de treball del personal del Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar. Aquest conveni substitueix al Conveni anterior pel qual es regulava el personal del Consorci El Far.

Article 5

Vinculació a la totalitat

El Conveni pretén tenir un caràcter necessari e indivisible per a tots els efectes, en el sentit que les condicions pactades en aquest constitueixin un tot orgànic i unitari.

Article 6

Irrenunciabilitat

Es tindrà per nul·la o no feta, la renuncia per part dels treballadors, de qualsevol benefici establert al present Conveni.

Així mateix, durant la vigència d'aquest conveni, es titllarà de nul·litat i sense cap efecte, qualsevol altre acord, resolució o clàusula que impliquin condicions menys beneficioses per als treballadors del Consorci.

Article 7

Clàusula de garantia "ad personam"

Les condicions econòmiques de qualsevol índole pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i substitueixen, compensen i absorbeixen en còmput anual i global les actualment existents.

Es respectaran les situacions i condicions personals que en còmput anual i global excedeixin del que s'ha pactat i es mantindran estrictament "ad personam". L'increment d'aquest complement s'estudiarà en cada període de revisió salarial.

Article 8

Aplicació favorable

Com a norma general durant la vigència d'aquest conveni, i rere la consulta a la Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment, totes les condicions establertes al Conveni, en cas de dubte, ambigüitat o obscuritat, en quan al seu sentit i abast, han de ser interpretades i aplicades de la forma que resulti més beneficiós per als treballadors i les treballadores.

Article 9

Comissió Paritària

Per tal de vigilar el compliment del conveni i interpretar-lo quan sigui convenient, en el termini d'un mes es crearà la Comissió Paritària de seguiment d'aquest Conveni i estarà integrada per 4 persones: 2 en representació de l'empresa i 2 en representació del Comitè d'Empresa. Es reuniran una vegada al semestre per fer el seguiment de la correcta aplicació del Conveni.

De forma extraordinària, la Comissió Paritària es reunirà, a petició d'una de les parts, en el termini màxim de 7 dies. S'aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori. En cas contrari, s'elevarà a l'arbitratge de l'autoritat laboral competent de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres temes, tractarà de la valoració de funcions i solucionarà els casos individuals i col·lectius que resultin afectats per noves definicions dels llocs de treball.

Les parts signants del Conveni es comprometen a esgotar la via del diàleg, dins de la pròpia institució.

Article 10

Equiparació de drets i igualtats entre treballadors i treballadores

Els beneficis que es contemplen en aquest Conveni per a tots els treballadors i les treballadores, que per qualsevol causa o raó afectin els seus familiars directes o la seva parella sentimental, es rebran sense distinció de sexe. Queden recollides les mateixes garanties per matrimonis i parelles de fet, sense distinció de sexe.

El Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar vetllarà per la igualtat d'oportunitats a l'empresa, tant en la contractació com en la promoció, i, especialment, en aquells llocs de responsabilitat i/o direcció. També vetllarà per la igualtat salarial. Aquells casos que puguin ser objecte d'interpretacions seran resolts per la Comissió Paritària.

TÍTOL 1

Règim de treball

Article 11

Temps de treball

La jornada laboral per a tot el personal s'estableix en 37'5 hores setmanals (1.612'5 hores) per a aquestes anualitats, distribuïdes de dilluns a divendres.

Article 12

Horari de Treball

L'horari general serà al matí de 8.30 a 15 hores i 2 tardes de 16 a 18.30 hores. Quan es treballi a la tarda es podrà variar l'hora de dinar de 14 a 15 hores, quedant un horari de tardes de 15 a 18.30 hores sempre que el servei ho permeti.

Tindran horaris específics: Programes Educatius, Biblioteca, Drassana, Escola de Navegació Tradicional i Recepció. Aquest horaris els proposaran els caps de les àrees corresponents a l'entitat, amb el calendari laboral anual, de gener a desembre, excepte Programes Educatius i l'Escola de Navegació Tradicional que s'establiran de setembre a agost coincidint amb el curs escolar.

S'han de tenir en compte les necessitats especials dels treballadors i treballadores que tenen fills amb discapacitat psíquica, física o sensorial. En aquests casos, s'haurà de garantir als treballadors i treballadores, un horari que els permeti conciliar les hores d'entrada i sortida dels centres d'educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, tenint en compte la situació del domicili familiar. A aquests efectes, els treballadors i les treballadores gaudiran de dues hores de flexibilitat horària diària.

Article 13

Treball efectiu

Dins del concepte de treball efectiu s'entendran compresos en la jornada ordinària de treball els temps empleats com pauses reglamentades, desplaçaments i d'altres interrupcions derivades de normes de seguretat i higiene o de la pròpia organització del treball.

Article 14

Flexibilitat i marge horari

Flexibilitat horari

Els treballadors i treballadores que realitzin horari general, podran iniciar la jornada a les 9 hores en lloc de a les 8.30 hores. Aquestes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR