STSJ Cataluña 706/2013, 29 de Enero de 2013

PonenteADOLFO MATIAS COLINO REY
ECLIES:TSJCAT:2013:1436
Número de Recurso56/2012
ProcedimientoRECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución706/2013
Fecha de Resolución29 de Enero de 2013
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2010 - 0007777

EL

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMO. SR. ADOLFO MATIAS COLINO REY

ILMA. SRA. NATIVIDAD BRACERAS PEÑA

En Barcelona a 29 de enero de 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 706/2013

En el recurso de suplicación interpuesto por SM Barcelona Gestio Urbanistica, S.A. y Oliver y Camps Auditores Asociados, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 3 Barcelona de fecha 14 de febrer de 2011, dictada en el procedimiento Demandas nº 444/2010 y siendo recurrido/a Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mariola y Tomasa . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. ADOLFO MATIAS COLINO REY.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 6 de juny de 2010, tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Procedimientos de oficio, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 14 de febrer de 2011, que contenía el siguiente Fallo:

Estimo la demanda promoguda DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, contra SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., i OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., i treballadores Doña. Mariola i Tomasa, i declaro que entre les empreses demandades ha existit una cessió il·legal de treballadors, en la qual OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., ocupa la posició de cedent, i SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., ocupa la posició de cessionària.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

" Primer .- En data 29.10.09 la Inspecció de Treball va girar visita al centre de treball de l'empresa SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., a fi de comprovar els fets denunciats per part del delegat de personal de l'empresa, i després de les informacions i comprovacions recollides en aquell moment, així com en les posteriors compareixences en la mateixa Inspecció de Treball, va elaborar un informe en data 15.12.09, en el qual s'apreciava una situació de cessió il·legal de treballadors de l'empresa OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., a SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., qualificant els fets com una infracció molt greu, i proposant una sanció en el seu grau mínim. Es va aixecar Acta d'Infracció núm. NUM000 a l'empresa SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., que proposava una sanció de 25.001 euros, i una altra, núm. NUM001 a OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., la qual proposava una sanció de

6.251 euros. Les empreses demandades van presentar sengles escrits d'impugnació de les actes d'infracció.

Segon

L'empresa SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., és una societat amb capital íntegrament de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'objecte de la qual és la promoció, gestió i execució d'activitats urbanístiques, la realització d'obres d'urbanització i la dotació de serveis d'aquestes activitats, així com l'elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i d'edificació, l'adquisició de sòl i la venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l'habitatge, així com, la promoció de la construcció d'habitatges i rehabilitació dels ja existents, edificar directa o indirectament els solars resultats de l'execució urbanística i coordinar actuacions amb operadors públics i privats.

Tercer

L'objecte social de l'empresa OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., és la prestació de serveis professionals compresos en l'àmbit de l'auditoria comptable, així com estudis de viabilitat, planificació financera, fiscal i comptable. En el moment que s'elabora l'informe per la Inspecció de Treball té una plantilla de 42 treballadors.

Quart

En data 22.07.09 les dues empreses demandades van subscriure un contracte de serveis relatiu a l'assessorament econòmic, financer, comptable i tributari en el desenvolupament de l'execució de projectes de reparcel·lació en la modalitat de cooperació gestionats per SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. En el contracte es preveu que aquesta empresa valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol d'aquestes, sense que la contractista pugui alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de la principal, en resposta a una petició motivada per part del contractista. El termini de l'execució és de 12 mesos. El plec de clàusules particulars establia que el personal que havia de ser destinat havien de ser economistes, dos dels quals amb una dedicació de 1.920 hores, fixant una tarifa horària per cadascun d'ells.

Cinquè

L'oferta presentada per OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., calculava el cost del servei en funció de les hores de dedicació del personal, fent constar que Constantino hi dedicava 240 hores, Heraclio 480 hores, i Melchor i Teodulfo 1.920 hores cadascuna.

Sisè

Doña. Mariola va ser contractada per OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., en data 15.09.08 mitjançant un contracte en pràctiques, en possessió del títol de "cicle formatiu grau superiors ad. i finances", prestant serveis en la categoria d'Auxiliar Auditoria, amb duració fins el 24.07.09, i en aquesta data van subscriure una conversió en contracte per temps indefinit.

Setè

La Sra. Tomasa va ser contractada per OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., en data 02.11.06, mitjançant un contracte temporal, sense que consti la categoria ostentada, i en data 20.12.06 van subscriure una conversió en contracte per temps indefinit.

Vuitè

Doña. Mariola i Tomasa treballaven a jornada completa i en les oficines de SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A.

Novè

Les funcions concretes desenvolupades per les treballadores Sres. Mariola i Tomasa consisteix en fer els comptes de liquidació de les reparcel·lacions, tramitar pagament d'indemnitzacions, emetent la facturació de SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., així com comptabilitzar-les.

Desè

Tots els elements materials utilitzats per fer el seu treball (material d'oficina, equips informàtics, mobiliari, etc.), pertanyen a SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A..

Onzè

Les instruccions de treball les reben del Cap de Comptabilitat i del Director Econòmic de SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., tot i que un responsable designat per OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., primerament el Sr. Heraclio i actualment el Sr. Emiliano, es posa en contacte amb elles un cop per setmana.

Dotzè

La jornada de les treballadores fixada en el seu contracte de treball és de 40 hores setmanals, i si han de fer prolongacions de la jornada, ni OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., els hi paga les hores extres, ni tampoc aquesta mercantil pot cobrar-ho a la principal.

Tretzè

L'empresa OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., va lliurar a les treballadores els manuals de prevenció de riscos laborals generals i particulars de l'empresa SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A.

Catorzè

El període de les vacances s'establien d'acord amb OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A. "

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación las partes demandadeas SM BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. y OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS, S.A., que formalizaron dentro de plazo, y que LA GENERALITAT DE CATALUNYA, los impugnó, la parte contraria, a la que se dió traslado, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Contra la sentencia de instancia, que estimó la demanda interpuesta por el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, declarando que entre las empresas demandadas ha existido una cesión ilegal de trabajadores, se interpone el presente recurso de suplicación, por ambas empresas.

Las presentes actuaciones se iniciaron mediante demanda de la Autoridad Laboral que debe resolver un expediente administrativo sancionador, ya iniciado, pero suspendido hasta que se dicte la resolución judicial, y que produce efectos en el ámbito de dicho expediente sancionador iniciado por el Acta de la Inspección. Se trata, por tanto, de una pretensión que se dirige a que se declare o no la existencia de una situación de hecho reflejada en el expediente administrativo, y que se plantea mediante la interposición de una demanda de oficio, en base a los supuestos a los que se refiere el artículo 149.2 de la Ley de Procedimiento Laboral . En el presente caso, dicha situación de hecho se plantea para que se determine si concurre o no una situación de cesión ilegal de trabajadores.

SEGUNDO

La recurrente SM BARCELONA GESTIO URBANISTICA, S.A., solicita, en los primeros motivos del recurso y con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos probados octavo, noveno, décimo y undécimo.

Con carácter previo ha de indicarse que, al ser el proceso laboral de única instancia, la valoración de la prueba es una función que viene atribuida al Juzgador de instancia, sin que en la suplicación -recurso de naturaleza extraordinaria- el Tribunal pueda entrar a conocer de toda la actividad probatoria practicada en la instancia, toda vez que sus facultades de revisión queda limitada a las pruebas documentales y periciales que obren en autos; pero, además, en estos casos, la facultad de revisión es excepcional, en la medida en que solo puede accederse a la modificación del relato de hechos cuando de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR