DECRET 233/1993, de 31 d'agost, de declaració de zones de protecció especial dels municipis de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

Atès que una àmplia zona del sector oest de la connurbació de Barcelona presenta uns nivells d'immissió de partícules totals en suspensió superiors als límits màxims admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc d'afecció als recursos naturals de la zona i amb una incidència en la qualitat de vida dels ciutadans;

Atès que la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les competències assumides en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric, ha de vetllar per la restauració de la qualitat de l'aire fent ús dels instruments i els mecanismes que li atorga la normativa vigent, amb la participació dels ens locals afectats;

Atès que, segons l'expedient tramitat a instància de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, en nom i representació dels ajuntaments de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, a la zona compresa en l'àmbit de la jurisdicció d'aquests municipis concorren les circumstàncies de degradació de la qualitat de l'aire per la presència de partícules totals en suspensió, que preveu l'article 10.1.a) de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, i l'article 5 de la Llei de l'Estat 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric;

Atesa la proposta que formula la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades, en compliment del que estableix l'article 27 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, segons l'Acord adoptat en la sessió de 23 de juny de 1993;

A proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara l'àmbit territorial comprès pels termes municipals de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts com a zona de protecció especial als efectes que preveu la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, i com a zona de atmósfera...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR