REIAL DECRET 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral.

Fecha de Entrada en Vigor22 de Septiembre de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET

1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral.

La Constitució espanyola en l'article 149.1.2 atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i asil. Així mateix, l'article 149.1.7 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici que l'executin els òrgans de les comunitats autònomes.

D'altra banda, l'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d'autorització de treball de les persones estrangeres la relació laboral de les quals es desenvolupi a Catalunya. Aquesta competència, que s'exerceix en necessària coordinació amb la que correspon a l'Estat en matèria d'entrada i residència de persones estrangeres, inclou: a) la tramitació i la resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè i b) la tramitació i la resolució dels recursos presentats amb relació als expedients a què es refereix la lletra a) i l'aplicació del règim d'inspecció i de sanció.

A més, l'article 138.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la participació en les decisions de l'Estat sobre immigració amb especial transcendència per a Catalunya i, en particular, establir la participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de persones treballadores estrangeres a través dels mecanismes que preveu el títol V de l'Estatut d'autonomia.

Finalment, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències previst en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar a la reunió de 12 de febrer de 2009, l'oportú acord sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres la relació laboral de les quals es desenvolupi a Catalunya, que eleva al Govern perquè l'aprovi mitjançant reial decret.

Aquest reial decret es dicta a l'empara del que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial, i amb deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió de 18 de setembre de 2009,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, pel qual es traspassen les funcions i els serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres la relació laboral de les quals es desenvolupi a Catalunya; adoptat pel Ple de la Comissió esmentada a la sessió de 12 de febrer de 2009, i que es transcriu com a annex d'aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassades a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents en els termes que resulten del mateix acord i de les relacions annexes números 1, 2 i 3.

Article 3

El traspàs al qual es refereix aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia assenyalat en l'acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Treball i Immigració i el de la Presidència produeixin fins llavors, si escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l'adopció de l'acord.

Article 4

Transitòriament, fins que es produeixi la revisió del Fons de Suficiència com a conseqüència de la incorporació en aquest del cost efectiu del traspàs, aquest cost es finançarà segons el que preveu l'apartat G).3 de l'acord de traspàs, que figura com a annex d'aquest Reial decret.

Disposició addicional única

Referències a la Sotssecretaria d'Administracions Públiques

Les referències a la Sotssecretaria d'Administracions Públiques que conté l'acord que figura com a annex a aquest Reial decret, s'han d'entendre fetes a la Sotssecretaria de la Presidència, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 542/2009, de 7 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials i el Reial decret 1039/2009, de 29 de juny, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència i es modifica el Reial decret 438/2008, de 14 d'abril, pel qual s'aprova l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquirirà vigència l'endemà de la publicació.

Madrid, 18 de setembre de 2009

Juan Carlos R.

Manuel Chaves González

Vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que a la sessió plenària de la Comissió Mixta del 12 de febrer de 2009 es va adoptar un acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i els serveis en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral, en els termes que s'expressen a continuació:

A) Referència a les normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs

L'article 149.1.2 de la Constitució espanyola atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i asil. Així mateix, l'article 149.1.7 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre la legislació laboral, sens perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes.

D'altra banda, l'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d'autorització de treball de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació laboral a Catalunya. Aquesta competència, que s'exercirà en necessària coordinació amb aquella que correspon a l'Estat en matèria d'entrada i residència de persones estrangeres, inclou: a) la tramitació i la resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè i b) la tramitació i la resolució dels recursos presentats en relació amb els expedients a què fa referència la lletra a) i l'aplicació del règim d'inspecció i de sanció.

A més, l'article 138.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la participació en les decisions de l'Estat sobre immigració amb especial transcendència per a Catalunya i, en particular, la participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de personal treballador estranger a través dels mecanismes que preveu el títol V de l'Estatut d'autonomia.

La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l'article 210.2.f de l'Estatut d'Autonomia esmentat estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals cal formalitzar l'acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació laboral a Catalunya.

B) Funcions de l'Administració de l'Estat que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

 1. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions que desenvolupava l'Administració general de l'Estat i els serveis relatius a la iniciació, la instrucció i la resolució de procediments i la notificació de les resolucions, així com els procediments de recurs administratiu, si escau, sobre els tipus d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació laboral a Catalunya, d'acord amb la legislació estatal vigent en el moment de l'efectivitat d'aquest traspàs, i que figuren en l'annex d'aquest acord.

  La inclusió de qualsevol altre supòsit d'autorització inicial de treball que pugui preveure la normativa vigent en cada moment en matèria d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres serà analitzat cas per cas per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a l'efecte de determinar si s'enquadra en l'àmbit de l'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

 2. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions que desenvolupava l'Administració general de l'Estat i els serveis relatius a la gestió del contingent de personal treballador estranger pel que fa als tràmits de caràcter laboral, de conformitat amb la normativa estatal aplicable, que comprenen:

  1. Recepció de sol·licituds d'ofertes de treball i, si escau, sol·licitud a la Direcció General d'Immigració de la modificació o la reassignació de contingent.

  2. Verificació de les ofertes.

  3. Verificació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  4. Comprovació que les ofertes es corresponen amb les ocupacions indicades en el contingent.

  5. Valoració dels expedients i emissió, si escau, de l'informe favorable.

  6. Trasllat de l'expedient a l'Administració general de l'Estat per tal que prossegueixi la seva tramitació.

  7. Resolució de l'autorització inicial de treball, que s'ha de dictar de manera conjunta i coordinada amb la resolució sobre l'autorització de residència de l'autoritat competent de l'Administració general de l'Estat.

  8. Notificació a les persones interessades del procediment, inclosos l'organització o l'empresa sol·licitant i els òrgans indicats en la normativa vigent, amb l'excepció de la notificació a les mateixes persones treballadores estrangeres als respectius països.

  9. Tramitació i resolució del procediment de recurs administratiu en el seu àmbit de competències, que s'ha de resoldre conjuntament i coordinada amb l'Administració general de l'Estat.

  Amb caràcter previ a la determinació anual del contingent, la Subcomissió Bilateral de Cooperació Estat-Generalitat en matèria de treball i residència de persones estrangeres es reunirà amb l'objecte d'analitzar l'evolució del contingent esmentat i avaluar la proposta de la Generalitat de Catalunya.

 3. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions que desenvolupava l'Administració general de l'Estat i els serveis pel que fa als tràmits de caràcter laboral respecte de les autoritzacions mitjançant visats de recerca d'ocupació, de conformitat amb la normativa estatal aplicable, que comprenen:

  1. Recepció de sol·licituds i dels contractes de treball.

  2. Resolució sobre les autoritzacions de treball.

  3. Notificació al sol·licitant i al treballador.

 4. Fins que no es produeixi el traspàs efectiu de la inspecció de treball, la Generalitat de Catalunya exercirà únicament la potestat sancionadora en les matèries objecte d'aquest traspàs, i dictarà les resolucions i resoldrà els recursos corresponents.

  C) Funcions que es reserva l'Administració de l'Estat

  L'Administració general de l'Estat es reserva les funcions següents:

 5. La legislació aplicable en matèria d'autoritzacions de treball a les persones estrangeres.

 6. La negociació i la formalització dels instruments internacionals en l'àmbit d'estrangeria i immigració i que afecten la regulació dels fluxos migratoris, inclosa l'autorització inicial de residència i de treball, i la representació en els àmbits de la Unió Europea o en qualsevol dels fòrums internacionals, bilaterals o multilaterals referits a immigració i estrangeria, sens perjudici de les competències i facultats reconegudes en l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

 7. En relació amb la gestió del contingent de persones treballadores estrangeres, la decisió sobre l'orientació de les ofertes a determinats països, i la relació amb les autoritats d'aquests en les fases de preselecció i de selecció en l'origen, sens perjudici que la Generalitat de Catalunya actuï en representació de qui les ha de contractar.

 8. La tramitació i la resolució de totes les autoritzacions de residència i treball que no constitueixen l'objecte d'aquest traspàs.

 9. En relació amb la gestió electrònica dels procediments d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres, i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, l'establiment dels formats i estàndards comuns que asseguren la interoperabilitat, la seguretat, la conservació i la normalització de la informació.

  D) Fórmules institucionals de cooperació

 10. En relació amb la gestió electrònica dels procediments d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres, l'ús de l'aplicació informàtica implantada actualment, així com l'intercanvi d'informació entre ambdues administracions, es farà en els termes que preveu l'acord complementari número 1.

 11. A l'efecte d'assegurar la necessària coordinació dels òrgans competents de l'Administració general de l'Estat amb els de la Generalitat de Catalunya, ambdues administracions formalitzaran un conveni per establir aquells òrgans o altres instruments de col·laboració que facilitin l'actuació conjunta en la gestió.

 12. Ambdues administracions adoptaran les mesures necessàries per assegurar que per un mateix òrgan jurisdiccional es coneguin els recursos contenciosos administratius contra els actes administratius resolutoris dels procediments afectats per aquest acord de traspàs.

  E) Personal objecte del traspàs

 13. El personal adscrit als serveis que es traspassen apareix referenciat nominalment en la relació adjunta número 1. Aquest personal passarà a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes legalment previstos per l'Estatut d'autonomia i altres normes aplicables en cada cas i en les mateixes circumstàncies que s'especifiquen en els seus expedients de personal.

 14. La Sotssecretaria d'Administracions Públiques notificarà a les persones interessades el traspàs i la seva nova situació administrativa tan aviat com el Govern aprovi aquest acord per un reial decret.

  Tanmateix, es remetrà als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya una còpia certificada de tots els expedients d'aquest personal traspassat, així com els certificats d'havers referits a les quantitats produïdes per aquests durant l'any 2009.

  F) Relació de llocs de treball vacants que es traspassen

  Els llocs de treball vacants que es traspassen figuren en la relació adjunta número 2.

  G) Valoració de les càrregues financeres del traspàs

  De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, el 9 de febrer de 2009 la Subcomissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la Comunitat ha aprovat l'acord de valoració següent:

 15. La valoració provisional, en valors de l'any base 1999, que correspon al cost efectiu anual de les funcions i els serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya s'eleva a -807.876,03 euros.

  Aquesta valoració serà objecte de revisió en els termes establerts en l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia.

 16. El finançament, en euros de 2009, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen, es detalla en la relació adjunta número 3.

 17. Transitòriament, fins que no es produeixi la revisió del Fons de Suficiència com a conseqüència de la seva incorporació en el cost efectiu del traspàs, aquest cost es finançarà segons el que preveu l'acord complementari número 2.

  H) Documentació i expedients dels serveis que es traspassen

  El lliurament dels béns mobles així com de la documentació i dels expedients dels serveis que es traspassen es farà en el termini d'un mes a partir de la data d'efectivitat d'aquest acord, i hauran de subscriure a aquest efecte les corresponents actes de lliurament i recepció.

  I) Data d'efectivitat del traspàs

  El traspàs de funcions i serveis, objecte d'aquest acord, serà efectiu a partir de l'1 d'octubre de 2009.

  I perquè així consti expedim aquesta certificació.

  Madrid, 12 de febrer de 2009

  Pilar Andrés Vitoria

  Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Annex

  Tipus d'autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral, conforme a la legislació estatal vigent en el moment de l'efectivitat del traspàs

  Referència legislativa estatal (1) (2)

 18. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè

  Articles 49 a 53 Reglament

 19. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones treballadores estrangeres que siguin necessàries per al muntatge per renovació d'una instal·lació o equips productius.

Article 40 d Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones estrangeres que haguessin gaudit de la condició de refugiades durant l'any següent al seu cessament.

Article 40 e Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones reconegudes com a apàtrides i les que haguessin perdut aquesta condició durant l'any següent a la finalització d'aquest estatut.

Article 40 f Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones treballadores estrangeres que tinguin a càrrec seu ascendents o descendents de nacionalitat espanyola.

Article 40 g Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones estrangeres nascudes i residents a Espanya.

Article 40 h Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones estrangeres que siguin filles o nétes d'una persona espanyola d'origen.

Article 40 i Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per als menors estrangers en edat laboral amb autorització de residència que estiguin tutelats per l'entitat de protecció de menors competent.

Article 40 j Llei orgànica

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè per a les persones estrangeres que hagin estat titulars d'autoritzacions de treball per a activitats de temporada, durant quatre anys naturals, i hagin tornat al seu país.

Article 40 l Llei orgànica

 1. Autoritzacions per treballar per compte aliè inicial per ser titulars de residència per circumstàncies excepcionals, per ser desplaçats o per tenir la condició de familiars d'una persona asilada.

Article 45.7

segon paràgraf Reglament.

 1. Autoritzacions de treball per compte aliè de caràcter temporal per al personal d'alta direcció, esportistes professionals, artistes en espectacles públics, així com altres col·lectius que es determinin per la normativa estatal a l'efecte exclusiu de possibilitar la concessió d'aquest tipus d'autorització, en què la relació de treball es desenvolupi únicament a Catalunya.

Article 55.2 c Reglament

 1. Autoritzacions de treball per compte propi.

  Articles 58-61 Reglament

 2. Autoritzacions de treball per compte propi o aliè per a persones treballadores transfrontereres.

Article 84

Reglament.

 1. Autoritzacions de treball per a estudiants o personal investigador la relació laboral dels quals s'iniciï i es desenvolupi en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.

Article 90

Reglament.

 1. Supòsits de modificació de la situació de residència a la de residència i treball per compte aliè en els supòsits de l'article 96.3 del Reglament, en relació amb l'article 41.6, per al cònjuge o els fills reagrupats quan se sol·liciti una autorització per treballar a temps complet amb durada del contracte inferior a un any, que doni lloc a una retribució inferior al salari mínim interprofessional a temps complet en còmput anual, o si es tracta d'autoritzacions a temps parcial.

Article 96.3

en relació amb 41.6Reglament.

 1. Autoritzacions inicials de treball per compte aliè en què s'al·legui ser fill o cònjuge d'una persona estrangera amb autorització renovada, fill d'una persona espanyola nacionalitzada o comunitària amb un any de residència.

Article 40 b Llei orgànica

 1. Modificacions de la situació d'estada per estudis a la situació de residència i treball per compte aliè o propi.

Article 95

Reglament.

 1. Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball per compte propi o aliè.

Article 96

Reglament.

 1. Compatibilitat de la situació de residència i treball per compte aliè i la de residència i treball per compte propi

Article 97

Reglament.

 1. Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la situació de residència i treball per compte propi o aliè.

Article 98

Reglament.

 1. Modificacions de les autoritzacions inicials de residència i treball per compte propi o per compte aliè, sempre que la modificació no afecti un àmbit territorial diferent de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 99

Reglament.

de 22. Autoritzacions per a les persones treballadores estrangeres per compte aliè per cobrir llocs confiança.

Article 40 a Llei orgànica

Disposició addicional dotzena Reglament

Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social.

(2) Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre (Butlletí Oficial de l'Estat de 7 de gener de 2005).

Relació núm. 1

Llocs de treball personal funcionari

Valors 2009

Ocupació

Específic

NCD

Sou

Total

Antiguitat

Productivitat

S.S.

Total

Barcelona

4474926

Cap de secció N24

A2

24

Ramón Lleida Castillo

9.507,40

8.564,64

13.756,96

31.829,00

3.368,54

1.884,00

5.252,54

1252725

Cap de secció N20

C1

20

Mario José Trave Osorio

8.575,70

6.460,30

10.255,14

25.291,14

1.750,28

1.884,00

3.634,28

2968341

Cap de negociat N18

C1

18

M. Lourdes Garzón Rodriguez

4.261,60

5.800,34

10.255,14

20.317,08

1.626,10

1.584,00

3.210,10

4574112

Auxiliar estrangeria N17

C2

17

Elena Codina Cruz

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

636,00

636,00

4878490

Auxiliar oficina N17

C2

17

Beatriz Lijo Gesteira

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

250,32

1.320,00

1.570,32

4984201

Auxiliar oficina estrangers N15

C2

15

Aranzazu Hevia Cascallar

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

864,00

864,00

4984192

Auxiliar oficina estrangersN15

C2

15

Remedios Irurzun Bautista

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

1.320,00

1.320,00

4579808

Cap de negociat estrangeria

C1

17

Roberto Martín Pujal

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

500,64

1.860,00

2.360,64

4674627

Cap de negociat N17

C1

17

Cristina Sanz Maldonado

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

1.626,10

1.452,00

3.078,10

837726

Auxiliar estrangeria N15

C2

15

Raúl Ciruelos Andrés

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

1.884,00

1.884,00

4984220

Auxiliar oficina estrangers

C2

15

Carmen Santos Queiruga

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

1.104,00

1.104,00

3325558

Cap de negociat N18

C1

18

M. Carmen Carballada Arias

7.806,68

5.800,34

10.255,14

23.862,16

1.876,42

1.680,00

3.556,42

3567964

Cap secció N22

C1

22

Gabino Navarro Martell

3.790,64

7.490,84

10.255,14

21.536,62

2.497,32

2.497,32

2639815

Auxiliar d'estrangeria N17

C2

17

Silvia Saura Miarnau

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

2.002,56

1.056,00

5.336,00

8.394,56

4611195

Cap negociat estrangeria N17

C1

17

Cristina Valverde Donaire

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

250,32

1.452,00

1.702,32

1295096

Auxiliar estrangeria N17

C2

17

Basilio José Rodriguez Medina

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

1.752,24

1.260,00

3.012,24

4702433

Cap de negociat N18

C1

18

Carmen García Merino

4.261,60

5.800,34

10.255,14

20.317,08

1.813,98

1.320,00

3.133,98

345.414,30

47.210,82

Girona

1450407

Auxiliar d'estrangeria N17

17

C2

M.Carmen Reina Fábrega

7.784,14

5.470,36

8.385,30

21.639,80

1.501,92

660,00

2.161,92

4611671

Cap de negociat estrangeria N17

17

C1

Sara Rovira Soler

7.784,14

5.470,36

10.255,14

23.509,64

500,64

660,00

1.160,64

4681112

Auxiliar oficina estrangers N17

17

C2

Ana Mª Pimentel Moreno

7.784,14

5.470,36

8.385,30

21.639,80

1.501,92

660,00

2.161,92

4572341

Cap de negociat estrangeria N17

17

C1

Manuela Mata González

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

875,14

660,00

1.535,14

978812

Auxiliar estrangeria N17

17

C2

M. Pilar Roura Llorens

7.784,14

5.470,36

8.385,30

21.639,80

1.251,60

660,00

1.911,60

3547828

Cap de negociat estrangeria N17

17

C2

Encarnación Pertiñez Osorio

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

1.501,92

660,00

2.161,92

2448088

Cap de secció N22

22

C1

Pedro Cambón Fernández

8.575,70

7.490,84

10.255,14

26.321,68

2.871,82

2.580,00

5.451,82

152.855,08

16.544,96

Lleida

4127929

Cap secció informació

20

C1

Antonio Fortuny Cero

4.983,44

6.460,30

10.255,14

21.698,88

2.621,50

1.860,00

4.481,50

2508717

Cap negociat N17

17

C2

M. Teresa Benitez Tobeña

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

3.003,84

1.320,00

5.654,91

9.978,75

4878497

Auxiliar oficina N15

15

C2

M. Angeles Olmo Font

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

500,64

780,00

5.250,58

6.531,22

57.273,86

20.991,47

Tarragona

3032121

Cap de secció N22

22

C1

Ana Millán Domingo

4.983,44

7.490,84

10.255,14

22.729,42

4.494,00

2.160,00

7.404,00

14.058,00

4265478

Auxiliar d'informàtica N17

17

C2

M. Mercedes Albin Gracia

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

500,64

720,00

1.220,64

1619595

Auxiliar d'oficina N17

17

C2

Carmen Girones Pellisa

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

1.251,60

1.680,00

2.931,60

1558845

Auxiliar d'oficina N17

17

C2

Pilar Guerrero Blazquez

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

1.251,60

1.200,00

2.451,60

1293971

Cap d'equip N17

17

C1

Rosa Mº Heras Padro

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

4.247,60

720,00

6.798,00

11.765,60

4418634

Cap de negociat nivell 16

16

C2

Ana Celma Brulles (*)

3.790,64

5.141,22

8.385,30

17.317,16

2.753,52

3.793,00

6.546,52

114.385,46

38.973,96

Total

669.928,70

123.721,21

(*) Ana Celma Brulles te reducció de jornada de 25 % des de 2008. S'ha calculat la Totalitat de les retribucions al 100 %

En el supòsit que resulti necessari introduir correccions o adequacions en la identificació dels llocs i dels treballadors públics d'aquesta relació, es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya.

Relació núm. 2

Llocs de treball vacants

Valors 2009

Ocupació

Específic

NCD

Sou

Total

Barcelona

4984227

Auxiliar oficina estrangers N14

C2

14

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4984206

Auxiliar oficina estrangers N14

C2

14

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4659193

Auxiliar d'estrangeria N14

C2

14

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4563017

Auxiliar estrangeria N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

4984194

Auxiliar oficina estrangers N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

4984191

Auxiliar oficina estrangers N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

5025587

Auxiliar oficina estrangers N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

4984225

Auxiliar oficina estrangers N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

3441149

Auxiliar estrangeria N15

C2

15

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

1543728

Cap de negociat N16

C1 C2

16

3.790,64

5.141,22

10.255,14

19.187,00

4134265

Cap de negociat N16

C1 C2

16

3.790,64

5.141,22

10.255,14

19.187,00

4579699

Auxiliar estrangeria N17

C2

17

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

4579814

Auxiliar estrangeria N17

C2

17

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

4674630

Auxiliar oficina estrangers N17

C2

17

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

2739761

Cap de negociat N17

C2

17

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

4579749

Auxiliar estrangeria N17

C2

17

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

5042375

Auxiliar estrangeria N17

C1 C2

17

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

4778487

Auxiliar oficina N17

C1 C2

17

4.261,60

5.470,36

10.255,14

19.987,10

3678851

Cap de secció N20

A2 C1

20

4.983,44

6.460,30

13.756,96

25.200,70

1844728

Auxiliar oficina N14

C2

14

3.228,12

4.481,26

8.385,30

16.094,68

363.927,62

Girona

4878494

Auxiliar oficina N14

14

C2

2.955,68

4.481,26

8.385,30

15.822,24

5025617

Auxiliar oficina estrangers N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4984166

Auxiliar oficina estrangers N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4984161

Auxiliar oficina estrangers N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

4984154

Auxiliar oficina estrangers N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

2070158

Auxiliar estrangeria N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

5025612

Auxiliar oficina estrangers N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

114.865,66

Lleida

2939019

Cap de negociat N15

15

C1, C2

4.261,60

4.810,82

10.255,14

19.327,56

4051342

Cap de negociat N14

14

C2

3.790,64

4.481,26

8.385,30

16.657,20

5074991

Auxiliar d'estrangeria N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

770661

Auxiliar oficina N14

14

C2

3.228,12

4.481,26

8.385,30

16.094,68

4579923

Auxiliar oficina estrangers N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

86.994,88

Tarragona

4878498

Auxiliar oficina N14

14

C2

2.955,68

4.481,26

8.385,30

15.822,24

1836293

Auxiliar estrangeria N17

17

C2

4.261,60

5.470,36

8.385,30

18.117,26

5025640

Auxiliar oficina d'estrangers N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

4597705

Auxiliar estrangeria N14

14

C2

3.450,58

4.481,26

8.385,30

16.317,14

5025638

Auxiliar oficina d'estrangers N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

5025637

Auxiliar oficina d'estrangers N15

15

C2

4.261,60

4.810,82

8.385,30

17.457,72

4667575

CAP DE NEGOCIAT N16

16

C1

3.790,64

5.141,22

10.255,14

19.187,00

4984095

Auxiliar oficina estrangers N15

15

C2

7.784,14

4.810,82

8.385,30

20.980,26

142.797,06

Total

708.585,22

En el supòsit que resulti necessari introduir correccions o adequacions en la identificació dels llocs i dels treballadors públics d'aquesta relació, es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya.

Relació núm. 3

Valoració del cost efectiu del traspàs a la generalitat de catalunya de les funcions i els serveis en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que la seva relació laboral es desenvolupi a Catalunya

(euros 2009)

Secció 19: Ministeri de Treball i Immigració

Servei 07. Secretaria d'Estat d'Emigració i d'Immigració

Programa 231N. Coordinació en matèria d'estrangeria i immigració

Capítol I. Despeses de personal

3.318,63

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

1.672,49

Article 22 Material, subministraments i altres

1.037,42

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei

635,07

Servei 01. Ministeri i Sotssecretaria

Programa 291M. Direcció i serveis generals de Seguretat Social i protecció social

Capítol I. Despeses de personal

1.306,91

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

1.065,03

Article 20 Arrendaments i cànons

148,79

Article 21 Reparacions, manteniment i conservació

108,99

Article 22 Material, subministraments i altres

717,23

Article 23 Indemnitzacions per raó de servei

76,35

Article 24 Despeses de publicacions

13,67

Capítol VI. Inversions reals

558,50

Article 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

210,34

Article 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

307,29

Article 64 Despeses d'inversions de caràcter immaterial

40,87

Crèdits afectats pel traspàs

7.921,57

A deduir:

Recaptació ingressos per taxa 062

31.336,81

Total cost

-23.415,24

Secció 22: Ministeri d'Administracions Públiques

Servei 01. Ministeri. Sotssecretaria i serveis generals

Programa 921P. Administració perifèrica de l'Estat

Capítol I Despeses de personal

1.502.235,13

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis

446.624,00

Article 20 Arrendaments i cànons

199.233,00

Article 21 Reparacions, manteniment i conservació

37.800,00

Article 22 Material, subministraments i altres

195.801,00

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei

13.790,00

Capítol VI Inversions reals

142.611,45

Article 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

37.213,17

Article 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

105.398,28

Programa 921M. Direcció i serveis generals d'Administracions Públiques

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis

13.513,00

Article 22 Material, subministraments i altres

12.060,00

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei

1.453,00

Crèdits afectats pel traspàs

2.104.983,58

A deduir:

Recaptació ingressos per taxa 062

3.457.058,05

Total cost

- 1.352.074,47

Total crèdits afectats pel traspàs

2.112.905,15

A deduir:

Total recaptació ingressos per taxa 062

3.488.394,86

Total cost efectiu net

- 1.375.489,71

(09.261.057)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR