DECRET 141/2009, de 8 de setembre, de modificació del Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació.

Fecha de Entrada en Vigor14 de Septiembre de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

DECRET

141/2009, de 8 de setembre, de modificació del Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació.

L'estructura organitzativa del Departament d'Educació es troba regulada al Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, al Decret 247/2008, de 16 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Educació, i al Decret 109/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, per tal de donar una nova regulació a la Subdirecció General de Comunicació i Atenció a la Comunitat Educativa.

El desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, fa aconsellable adaptar l'estructura del Departament d'Educació a les noves necessitats establertes a la Llei.

Així, la Direcció General d'Innovació passa a denominar-se Direcció General de Planificació i Entorn i se li assignen competències específiques per tal d'impulsar l'elaboració de plans i programes per potenciar les accions educatives en l'entorn, proporcionar atenció lingüística a l'alumnat nouvingut i promoure la coordinació amb els ens locals en les actuacions de desenvolupament de les polítiques educatives.

Les competències de la Direcció General d'Innovació que ja no formen part del nucli específic d'actuació de la Direcció General de Planificació i Entorn són assumides per la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, de la qual en passen a dependre els òrgans que les exerceixen: la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent i el Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller d'Educació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 132 del Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, que queda redactat de la següent manera:

"Article 132

"De la Secretaria de Polítiques Educatives depenen els òrgans següents:

"a) Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

"b) Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

"c) Direcció General de Planificació i Entorn.

"d) Subdirecció General de la Inspecció d'Educació.

"e) Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

"f) Oficina de Suport a les Polítiques Educatives."

Article 2

Es modifica l'article 133 del Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, que queda redactat de la següent manera:

"Article 133

"Correspon a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat:

"a) Ordenar i organitzar el currículum de l'educació infantil, l'educació bàsica, el batxillerat, la formació de persones adultes i l'educació especial.

"b) Determinar les competències bàsiques de les diferents àrees i nivells de l'educació obligatòria, impulsar estratègies didàctiques per al seu assoliment, i fixar criteris per la seva avaluació.

"c) Definir els criteris d'avaluació del rendiment escolar i de l'organització dels centres i proposar l'aplicació de les mesures correctores oportunes.

"d) Impulsar l'elaboració d'estratègies organitzatives i curriculars per donar resposta a les necessitats educatives específiques de l'alumnat.

"e) Definir criteris en relació als llibres de text, equipaments i materials didàctics per a l'educació infantil, l'educació bàsica, el batxillerat, la formació de persones adultes i l'educació especial.

"f) Promoure mesures que afavoreixin la gestió i organització autònoma dels centres i proposar-ne els recursos necessaris.

"g) Impulsar i avaluar, per tal de millorar l'equitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR