ORDRE AAR/319/2007, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reposició d'animals reproductors bovins de races càrnies o de lídia, sacrificats per motiu de sanejament oficial, i es convoquen els corresponents a l'any 2007.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/319/2007, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reposició d'animals reproductors bovins de races càrnies o de lídia, sacrificats per motiu de sanejament oficial, i es convoquen els corresponents a l'any 2007.

Els programes de lluita contra la brucel·losi bovina i la tuberculosi bovina han aconseguit uns percentatges molt reduïts de ramats positius que han facilitat al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural iniciar les actuacions necessàries per tal d'eradicar definitivament aquestes malalties de Catalunya.

La manera més ràpida i efectiva d'aconseguir-ho, en la fase final del procés de lluita, es basa en potenciar el sacrifici de tots els animals de les explotacions clarament positives efectuant-hi un buidat sanitari. Això no obstant, efectuar el buidat sanitari d'una explotació, té un cost important per al/a la ramader/a el qual va més enllà del simple cost econòmic dels animals sacrificats i que fa necessària una compensació econòmica. També cal tenir en compte el cost econòmic que la reposició dels animals sacrificats té per a l'explotació encara que no s'hi realitzi el buidat sanitari.

En conseqüència, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector ramader mitjançant un ajut econòmic que permeti realitzar la reposició, i d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la reposició d'animals reproductors bovins de races càrnies o de lídia, sacrificats per motiu de sanejament oficial, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la reposició d'animals reproductors bovins de races càrnies o de lídia sacrificats per motiu de sanejament oficial de les campanyes 2006 i 2007 d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2007, inclòs.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre estan finançats íntegrament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Acció Rural i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02D/770000100/6150 dotada amb un import de 157.890 euros per a l'any 2007.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura,

Ramaderia i Acció Rural

Annex

Bases reguladores

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal (BOE núm. 99, de 25.4.2003), el Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals d'eradicació de malalties dels animals (BOE núm. 307, de 21.12.1996), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 13.12.2002); l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i controls d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), així com el que disposin les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

.2 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és la reposició dels reproductors bovins, de races càrnies o de lídia sacrificats per motiu de sanejament oficial, en el marc de la lluita contra la tuberculosi bovina i/o la brucel·losi bovina, en explotacions afectades pel sanejament oficial, en els supòsits següents:

  1. En les explotacions on s'ha efectuat el buidat sanitari per motiu de sanejament oficial de les campanyes 2006 i 2007.

  2. En les explotacions amb un percentatge superior al 10% de reproductors de més de vint-i-quatre mesos sacrificats per motiu de sanejament oficial de les campanyes 2006 i 2007.

    .3 Persones beneficiaries

    3.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts els/les titulars d'explotacions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR