DECRET 101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya.

Fecha de Entrada en Vigor30 de Junio de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

DECRET

101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya.

Preàmbul

El Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona va ser creat per la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SA (d'ara endavant, la Societat Rectora), en aplicació del Decret 171/1992, de 4 d'agost, pel qual es disposa la creació del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, amb les funcions bàsiques de portar el registre comptable dels valors admesos a negociació exclusivament en aquesta Borsa, i de gestionar en exclusiva la compensació i liquidació de valors i efectiu derivada de la negociació d'aquests valors, i amb la limitació de no poder fer cap activitat d'intermediació financera.

Altrament, té assignada la funció de portar el registre comptable i la compensació i liquidació dels valors negociats en l'anomenat Mercat del Deute Públic de Catalunya.

D'ençà de la publicació del Decret esmentat, la normativa referent al mercat de valors ha sofert una gran transformació, motivada, en bona mesura, per la transposició de les directives comunitàries referents a l'espai financer europeu, especialment la Directiva 2004/39/CE, de 21 d'abril; la Directiva 2006/31/CE, de 21 d'abril, modificada per la Directiva 2006/48/CE i desplegada pel Reglament CE 1287/2006, de 10 d'agost, i la Directiva 2006/73/CE, de 10 d'agost.

Tant és així, que la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, d'ençà del 2002, ha tingut una sèrie de modificacions, que iniciades per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, van continuar amb el Reial decret llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública; la Llei 12/2006, de 16 de maig, per la qual es modifica el text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d'octubre, i la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors; la Llei 6/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, per a la modificació del règim de les ofertes públiques d'adquisició i de la transparència dels emissors, i la més recent Llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors. Aquestes modificacions han acabat afectant les tradicionals funcions dels anomenats serveis de compensació i liquidació, els quals, abans de les referides modificacions introduïdes a la Llei del mercat de valors, estaven vinculats i limitats a un mercat concret de caràcter borsari.

Per una banda, d'ara en endavant, cal distingir la funció de registre comptable de valors en un determinat àmbit d'allò que seria la funció específica de compensació i liquidació de valors o altres efectes negociats, en sentit estricte.

En aquest sentit, la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, que ha modificat la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, ha substituït el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, també denominada Sociedad de Sistemas, que l'ha succeït en les seves funcions i n'ha assumit de noves.

Per altra banda, la necessitat, d'acord amb la normativa comunitària, que a cada espai territorial li correspongui l'establiment d'un sistema de registre comptable de valors, al marge de l'existència no exhaustiva de serveis o centres de compensació de valors vinculats o no als mateixos mercats organitzats, aconsella la revisió i adequació de les funcions encarregades fins ara al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.

Altrament, la conveniència de disposar de més d'una eina que permeti garantir la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagaments i liquidació de valors, a banda de la ja reconeguda expressament per l'article 8.d) de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors, i la necessitat que aquestes eines quedin emparades per l'article 2 de la Llei esmentada anteriorment, fan també necessària la reforma del Decret 171/1992, de 4 d'agost, pel qual es disposa la creació del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona. Tot això, sens perjudici del mandat que incorpora l'article 145 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

El Decret, que s'estructura en 19 articles, una disposició transitòria, una disposició addicional, una disposició derogatòria i dues disposicions finals, determina quines són les funcions pròpies de totes les entitats que realitzin funcions de compensació i liquidació, tant dels valors que es negociïn en els diversos mercats oficials o sistemes multilaterals de negociació que operin a Catalunya com dels no admesos a negociació, i sota quin règim jurídic i àmbit de supervisió han de quedar sotmeses les entitats participants d'aquets serveis.

A més, el Decret determina i encarrega determinades funcions, de manera expressa, al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, com és l'assumpció de les funcions de registre comptable únic dels valors que es negocien en els diversos mercats organitzats que operin a Catalunya, alhora que li confereix el reconeixement que estableix l'article 8 de la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors.

Atenent el fet que, d'acord amb el que estableix aquest Decret, la funció de compensació i liquidació de valors queda liberalitzada, i consegüentment altres operadors poden realitzar aquesta funció, comptant sempre amb el seu previ reconeixement com a tals efectuat de conformitat amb l'esmentada Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors, es fa necessària l'existència d'un ens encarregat del registre comptable dels valors que es negociïn a Catalunya.

La designació d'aquest ens que s'encarregui del registre comptable de valors a Catalunya, de la mateixa manera que ho fa l'article 44 bis de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en designar la Sociedad de Sistemas, correspon a la Generalitat de Catalunya respecte als mercats situats en el seu territori i, alhora, ha de permetre la seva interrelació amb qualsevol altre sistema operatiu dins l'espai financer europeu, com correspon al conjunt dels operadors que hi són reconeguts.

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ja que no suposa la necessitat de fer cap actuació o procés d'adaptació concrets, ni del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona ni de les seves entitats participants, amb excepció del mandat d'adaptació del Reglament d'organització i funcionament del Servei esmentat, per al qual s'ha atorgat un termini de sis mesos d'acord amb la disposició transitòria única d'aquest Decret.

Per tot això, en el marc de les actuals lleis i disposicions de l'Estat, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 És objecte d'aquest Decret regular les entitats, situades a Catalunya, que realitzen funcions de registre, compensació i liquidació de valors, tant relatives als valors que es negociïn en els diversos mercats secundaris oficials, sistemes multilaterals de negociació o altres mercats organitzats de negociació com als no admesos a negociació, i determinar sota quin règim jurídic i àmbit de supervisió han de quedar sotmeses les seves entitats participants. Especialment regula el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.

1.2 Estan sotmeses a l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret totes les entitats, situades a Catalunya, que realitzen funcions de registre, compensació i liquidació de valors representats en anotacions en compte, així com les seves entitats participants.

Article 2

Marc normatiu

El Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona (d'ara endavant, el Servei), que va ser creat per la Societat Rectora, i la resta de serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya que es creïn es regeixen per aquest Decret i llurs normes de desplegament, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació de valors mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d'operacions borsàries, tot sens perjudici dels preceptes i conceptes que conté la transposada Directiva 2006/31/CE.

Capítol 2

Serveis de compensació i liquidació de valors i entitats participants

Secció 1

Serveis de compensació i liquidació de valors

Article 3

Sistema i principis rectors

3.1 La liquidació de les operacions borsàries amb data valor del dia següent o posteriors respecte de la data de contractació l'ha d'efectuar el Servei mitjançant compensació multilateral dels saldos creditors i deutors de valors i d'efectiu de cadascuna de les entitats participants respecte del conjunt de les seves operacions.

La liquidació de les operacions borsàries que tinguin lloc el mateix dia de la contractació, i d'aquelles altres operacions en les quals així s'estableixi, s'efectua per compensació bilateral, directament entre les entitats participants.

3.2 El Servei atén, en la liquidació d'operacions borsàries, els principis d'universalitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR