DECRET 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

SecciónDisposicions Generals
Emisore. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rango de LeyDecret

DECRET 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, té per objecte establir un règim jurídic homogeni que integri les policies locals de Catalunya en un mateix sistema de seguretat pública i en permeti la coordinació, amb un rigorós respecte al principi d'autonomia municipal. En aquest sentit, la finalitat d'aquesta Llei és la de coordinar, per potenciar-los, els serveis locals de policia, entesos en el sentit més ampli de serveis públics de seguretat, dotats de plena capacitat funcional i organitzativa, per tal que puguin esdevenir instruments vàlids que permetin als ajuntaments exercir les competències que la llei els encomana.

És per aquest motiu que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, regula entre d'altres aspectes, el règim estatutari del personal funcionari que forma part de les policies locals i, en relació amb aquest, la mobilitat i el personal funcionari interí. Aquests aspectes s'han de completar amb el corresponent desplegament reglamentari, per tal de disposar d'una regulació definida i específica que permeti als ajuntaments actuar sobre unes bases comunes, amb total respecte al principi d'autonomia local. A això cal afegir la conveniència d'adaptar aquest desplegament reglamentari incorporant, d'una banda, les modificacions normatives que en matèria de règim local i de funció pública s'han produït des de la publicació de la Llei esmentada, i de l'altra, l'experiència assolida, fruit de la seva aplicació i de la doctrina i jurisprudència recaiguda fins al moment.

D'acord amb el que s'ha exposat, l'objecte del Decret és aprovar el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, per tal de regular el règim d'accés a les escales i categories d'aquestes, el personal interí que hi pot prestar serveis, els concursos de mobilitat horitzontal i les permutes.

Amb l'aprovació d'aquest Decret es pretén que els ajuntaments disposin d'uns instruments comuns que els permetin dotar-se del personal més idoni per al correcte desenvolupament de les funcions policials i garantir d'aquesta manera un servei públic local de seguretat eficaç i una acurada satisfacció dels interessos generals. Tot això, tenint en compte que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, preveu que l'Escola de Policia de Catalunya ha d'elaborar un pla de carrera professional per al conjunt de les persones membres de les policies locals de Catalunya, el qual ha de contribuir a consolidar el model de seguretat pública de Catalunya.

En conseqüència, d'acord amb la disposició final primera de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, escoltades les organitzacions sindicals amb representació a les policies locals, emès l'informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

S'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals el text del qual s'incorpora com a annex a aquest Decret.

Disposició addicional

Es modifica l'article 5 del Reglament d'armament de les policies locals, aprovat pel Decret 219/1996, de 12 de juny, que queda redactat de la manera següent:

"Article 5

"Prohibicions

Queda prohibida la tinença d'armes de foc als vigilants, al personal interí dels cossos de policia local sempre que no sigui funcionari o funcionària de carrera de qualsevol cos policial, al funcionariat en pràctiques que encara no hagi superat el curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya per accedir al cos i al funcionariat al qual se li hagi retirat per qualsevol de les causes especificades en aquest Decret.

Disposició transitòria

Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor del Reglament es regiran per la normativa vigent en el moment de publicar-se la respectiva convocatòria.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que contravinguin el que disposa el Reglament.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor un mes després de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de setembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d'Interior

Annex

Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquest Reglament és regular el règim d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya.

1.2 La mobilitat a què es refereix l'apartat anterior s'entén referida tant als concursos de mobilitat horitzontal com a les permutes.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 El present Reglament serà d'aplicació a tots els municipis de Catalunya que disposin de cossos de policia local.

2.2 Els vigilants a què es refereix l'article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, es regiran per la seva normativa específica.

2.3 La provisió de places de personal interí en els cossos de les policies locals de Catalunya es regeix pels procediments establerts en el Capítol 3 d'aquest Reglament, sense que es puguin utilitzar la resta de procediments regulats en aquest Reglament.

Article 3

Convocatòries

3.1 Les convocatòries per a l'accés, promoció i mobilitat dels cossos de policies locals de Catalunya, les realitzaran els municipis respectius, sota els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

3.2 El Departament d'Interior aprovarà, amb l'informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, els programes mínims aplicables a convocatòries successives.

3.3 Les bases de les convocatòries vinculen l'Administració, els tribunals o les comissions de valoració que han de jutjar les proves selectives i tothom que hi prengui part.

3.4 Les convocatòries o les seves bases, un cop publicades, només podran ser modificades amb subjecció estricta a la normativa de procediment administratiu.

Article 4

L'alcalde o l'alcaldessa

Correspon a l'alcalde o l'alcaldessa, sens perjudici de les delegacions legalment previstes, les facultats següents:

 1. Aprovar les bases i convocar els processos selectius d'accés a les diferents categories, com també designar els i les membres del tribunal qualificador.

 2. Nomenar el personal interí de les policies locals i exercir la resta de facultats que preveu l'article 55 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb l'esmentat personal.

 3. Aprovar les bases i convocar els concursos de mobilitat horitzontal per a proveir places de les diferents categories, com també designar els i les membres de la comissió de valoració.

 4. Autoritzar les permutes, amb els corresponents informes previs favorables, dels i les membres del cos de la policia local, sens perjudici del que preveu l'article 59 d'aquest Reglament.

Capítol 2

L'accés a les escales i categories

Secció primera

Disposicions comunes

Article 5

Publicitat i contingut de les convocatòries

5.1 Les convocatòries d'accés, juntament amb les seves bases, es publicaran al DOGC i al BOP.

5.2 Les convocatòries hauran de contenir, com a mínim, les circumstàncies següents:

 1. Nombre i característiques de les places convocades.

 2. Reconeixement exprés que no es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places convocades. Qualsevol proposta de persones aprovades que s'elevi a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments serà nul-la de ple dret quant a les actuacions relatives als i a les aspirants que superin aquest nombre.

 3. Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s'hauran de dirigir les sol-licituds de participació.

 4. Condicions o requisits que hauran de reunir o complir els i les aspirants, d'acord amb allò establert en aquest Reglament.

 5. Procediment selectiu.

 6. Proves selectives que hauran de realitzar-se i, si escau, relació de mèrits que hauran de ser tinguts en compte en la selecció.

 7. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar, d'acord amb el que disposa l'article 8 del present Reglament, i establiment de la seva categoria.

 8. Durada màxima de les proves de selecció, si escau.

 9. Ordre d'actuació dels i de les aspirants segons el resultat del sorteig que es realitzarà prèviament, si escau.

 10. Tipus de curs selectiu que cal realitzar a l'Escola de Policia de Catalunya.

 11. Determinació, si escau, de la durada del període de pràctiques.

5.3 Les bases de les convocatòries de selecció per accedir a les diferents categories dels cossos de les policies locals podran establir altres exercicis complementaris a les proves que amb caràcter mínim s'estableixen en aquest Reglament, el contingut dels quals ha d'anar orientat a demostrar les aptituds i capacitats dels i de les aspirants per a l'exercici de les funcions policials.

Article 6

Processos selectius

6.1 L'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica es fa per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure.

6.2 L'accés a la categoria de caporal de l'escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de l'escala intermèdia, es fa per promoció interna, mitjançant concurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR