ORDRE CMC/24/2008, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats locals que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

CMC/24/2008, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats locals que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.

El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana té entre les seves finalitats contribuir al millor desplegament de la cultura popular i tradicional catalana, fomentar-ne el manteniment i la difusió i donar suport a la vida associativa i a les activitats de dinamització cultural.

Atesa la necessitat de dur a terme aquestes finalitats per part del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana;

Atesos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats locals que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de gener de 2008

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Annex

Bases

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta línia de subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i/o tradicional catalana durant l'any de publicació de la convocatòria.

Les activitats objecte de subvenció són les següents:

 1. Programacions d'activitats que fomentin o divulguin la cultura popular i la cultura d'arrel tradicional catalanes.

 2. Festivals, jornades, concursos, mostres o altres manifestacions de dansa o música d'arrel tradicional o altres activitats artístiques de caràcter no professional, relacionades amb el marc d'actuació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional catalana, que superin l'àmbit estrictament comarcal.

 3. Festes declarades patrimonials o tradicionals d'interès nacional, o altres arrelades en la tradició catalana que siguin considerades patrimoni cultural de la comunitat que les manté vives.

 4. Festes o manifestacions populars catalanes que hagin esdevingut signes d'identitat d'una població o comarca i ajudin a la cohesió de la comunitat, a la seva dinamització cultural i a la seva projecció a la resta del país.

 5. Congressos, trobades i jornades d'estudi d'àmbit nacional, estatal o internacional de col·lectius pertanyents a algun àmbit de la cultura popular catalana.

 6. Projectes d'estudi, recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni etnològic català i, en general, aquelles activitats que duguin a terme centres d'estudi i recerca del patrimoni etnològic català dependents o en col·laboració amb els ens locals.

 7. Els cursos formatius o de difusió de la cultura popular catalana.

 8. Les edicions en qualsevol tipus de suport que difonguin el patrimoni etnològic català, fets, personatges, històries o qualsevol altre tret identificatiu d'una població, municipi o contrada, relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 9. L'ensenyament d'instruments musicals tradicionals en escoles o conservatoris municipals o comarcals.

 10. En el cas de comarques amb població inferior a 15.000 habitants, els programes de dinamització de la cultura catalana estesos a tota la comarca.

 11. Projectes de dinamització cultural que es duguin a terme a través del teixit associatiu d'un municipi, grups de municipis o comarca i que siguin innovadors, que sàpiguen aprofitar les noves tecnologies i que tinguin com a objectiu fer de l'associacionisme una eina útil per a la formació cultural i humana dels ciutadans en una societat globalitzada.

 12. Commemoracions de fets històrics importants per a la conservació de la memòria col·lectiva catalana o d'aniversaris de personalitats que una comunitat vol recordar i/o estudiar i difondre'n l'obra.

  1.2 Queden excloses d'aquesta subvenció les següents activitats:

 13. Les programacions culturals de caràcter anual de cada ens local.

 14. Les activitats esportives.

 15. Les activitats d'esplai juvenil o de llars d'avis.

 16. Les activitats estrictament adreçades a la promoció social de grups amb problemes de marginació.

 17. Les activitats de caràcter escolar.

 18. Els viatges de caràcter cultural recreatius.

 19. Les programacions artístiques en què participin bàsicament artistes professionals.

 20. Les activitats que bàsicament s'adrecin a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.

 21. L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni.

 22. I en general aquelles que no tinguin relació amb el marc d'actuació del Centre de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR