Poder per tal d'administrar una societat amb facultats àmplies. Versió A.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generales
  • 3.2 Delegació de facultats
  • 3.3 El nomenament d'un apoderat s'ha d'inscriure
  • 3.4 Competència per l'atorgament de poders
  • 3.5 Actuació immediata de l'administrador
  • 3.6 Poder atorgat a favor de persona no designada nominalment
  • 3.7 Diferència entre apoderat i administrador. Concurrència.
  • 3.8 La revocació del Poder
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)*

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR * major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SL o SA), domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de * a *. Inscrita al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.

NIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o solidari, dos mancomunats, de l'acord del consell d'administració, etc.) nomenat per * anys (o temps indefinit, si fora el cas de societat limitada amb aquest nomenament) en l'escriptura de constitució social (o de nomenament de càrrecs atorgada...) la primera còpia de la qual m'exhibeix i va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a poder atorgar poders.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:

Que, segons intervé, atorga poder al senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * perquè en nom i representació de la societat poderdant, pugui:

a) Portar la correspondència activa i passiva de la societat, amb facultats per a rebre certificats, girs de totes classes i valors declarats i dirigir la comptabilitat, subscrivint els documents i declaracions necessaris; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats i paquets; i de les Companyies Navals, Ferroviàries i de transport en general, Duanes i Agències, generes i efectes tramesos.

b) Administrar els béns i negocis socials, amb àmplies facultats i realitzar amb aquesta finalitat els actes i les operacions i atorgar els contractes propis de la gestió, segons la Llei i el costum i d'una manera especial els que inclouen les diverses activitats que constitueixen l'objecte social.

c) Obrir, seguir i saldar comptes corrents i seguir comptes de crèdit en qualsevol Banc, incloent-hi el d'Espanya i entitats particulars, fent imposicions i retirant fons, firmant xecs i transferències, incloses també les relacionades amb la previsió per a inversions.

d) Constituir, modificar, retirar i cancel·lar dipòsits de valors, efectiu, efectes i tota mena de béns, firmant els resguards corresponents; incloent-hi també en el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

e) Atorgar contractes d'arrendament, especialment financers i lísings.

f) Lliurar, acceptar, avalar, cobrar, pagar, endossar, descomptar i protestar lletres de canvi i tota mena d'efectes de gir i crèdit; formular comptes de ressaca; requerir protestos per manca d'acceptació o pagament; i aprovar o impugnar comptes.

g) Contractar assegurances contra tota mena de riscos de transport, incendis i accidents de treball, signar pòlisses o documents corresponents; pagar les primes i cobrar les indemnitzacions, si és el cas, amb facultat de transigir i conciliar.

h) Efectuar cobraments i pagaments de quantitats, firmant rebuts, cartes de pagament, lliuraments i cobrar d'Hisenda i qualsevol altra oficina pública els lliuraments, quantitats, títols, talons, etc. que resultin a favor de la companyia.

i) Contractar transports de qualsevol medi de locomoció i exercitar els drets derivats del contracte, segons la Llei i les condicions d'aquest.

j) Representar a la societat en tota mena d'expedients, diligències i actuacions, davant de tota classe de centres, organismes oficials, autoritats, municipis, sindicats, comissions d'urbanisme, Institut Nacional de l'Habitatge, fiscalies, diputacions, ajuntaments, jutjats i qualssevol altres oficines i corporacions i actuar en aquests expedients amb plenitud de facultats en tots els seus tràmits i instàncies, absolent posicions, ratificant-se, recorrent o desistint i atorgar poders a favor de lletrats i procuradors i a gestors administratius, i revocar-los; portar la representació de la societat en quites i esperes, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les Juntes, nomenant Síndics i administradors, acceptant i rebutjant les propostes del deutor i portant els tràmits fins al termini de l'expedient; i fer i respondre requeriments.

k) Nomenar i acomiadar al personal empleat i obrer; amb plena representació davant Magistratura del Treball, Sindicats i altres organismes i autoritats.

l) Comprar, vendre, gravar i en qualsevol altra manera adquirir, gravar i alienar maquinària.

m) Comprar i vendre automòbils, tant de transport com de turisme; i comprar i vendre títols valors cotitzables en Borsa, amb exclusió dels que no hi cotitzin.

n) Sol·licitar i contractar crèdits bancaris; obrir comptes de crèdit i disposar dels seus fons, per mitjà de talons, xecs o transferències.

o) Arrendar, comprar, vendre, hipotecar o de qualsevol altra manera, adquirir, alienar, gravar i obligar els béns de la societat, mobles i immobles, així com realitzar tota mena d'operacions immobiliàries, amb l'excepció, en tot cas, de l'adquisició i l'alineació d'actius essencials i d'aportar-los a una altra societat..

p) Signar tota mena de documents públics i privats en relació amb les seves facultats, així com atorgar poders de tota mena i revocar-los.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR