Poder per tal d'administrar una societat amb facultats àmplies. Versió B.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generales
  • 3.2 Delegació de facultats
  • 3.3 El nomenament d'un apoderat s'ha d'inscriure
  • 3.4 Competència per l'atorgament de poders
  • 3.5 Actuació immediata de l'administrador
  • 3.6 Poder atorgat a favor de persona no designada nominalment
  • 3.7 Diferència entre apoderat i administrador. Concurrència.
  • 3.8 La revocació del Poder
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR * major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil "* SL" o SA), domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de * a *. Inscrita al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.

NIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (Procedeix transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o solidari, dos mancomunats, de l'acord del consell d'administració, etc.) nomenat per * anys (o temps indefinit, si fora el cas de societat limitada amb aquest nomenament) en l'escriptura de constitució social (o de nomenament de càrrecs atorgada...) la primera còpia de la qual m'exhibeix i va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a atorgar poders.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:

Que, segons intervé, atorga poder al senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF *, perquè en nom i representació de la societat poderdant, pugui:

1.- Portar la firma social.

2.- La direcció i orientació de totes les operacions socials i l'administració dels béns de la societat, podent a tal efecte: concretar, celebrar i realitzar tots els actes i contractes, qualsevol que sigui la seva denominació jurídica o convencional que es comprenguin en el gir i tràfic de les operacions que constitueixin l'objecte social, sense cap limitació.

3.- Nomenar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o laboral, determinant la seva categoria, retribució i comesa, i en el seu cas, fixar indemnitzacions.

4.- Comprar, vendre, permutar i per qualsevol títol gratuït i onerós, adquirir, alienar, gravar, hipotecar, donar en penyora, i en general exercitar qualsevol acte de rigorós domini relatiu a béns mobles i immobles, béns de la propietat industrial i intel·lectual, valors, efectes i mercaderies, vehicles o semovents o drets reals sobre uns i altres o sobre participacions indivises dels mateixos, siguin de goig, ús i gaudiment com usdefruit o innominats o de preferent adquisició, com tempteig, retracte o opció o de garantia, en totes les seves modalitats, com hipoteca mobiliària o immobiliària, penyora amb o desplaçament o sense, condicions resolutòries expresses i reserves de domini per a la seguretat de tota classe d'obligacions quina exigència o compliment incumbeixi a la societat, amb l'excepció, en tot cas, de l'adquisició i l'alineació d'actius essencials i d'aportar-los a una altra societat.

5.- Concórrer a concursos, subhastes i qualsevol altre tipus de contractació administrativa, sense limitació de quantitat, formulant i millorant postures i licitacions, constituint, ampliant i retirant fiances i dipòsits, provisionals o definitius, acceptant i impugnant adjudicacions provisionals i formalitzant les definitives mitjançant l'atorgament dels oportuns contractes.

6.- Adquirir en lísing, i adquirir o cedir en arrendament, cessió o per qualsevol altre títol translatiu d'ús i gaudiment béns mobles i immobles, establiments mercantils o industrials, màquines, aparells i utensilis, establint amb plenitud de facultats els elements essencials, naturals i accidentals pel que fa al preu, renda, durada i altres estipulacions; i resoldre, renunciar, denunciar i prorrogar o denegar prorrogues, desnonant inquilins, arrendaments, parcers, precaristes i qualsevol gènere d'ocupants, amb indemnització o sense, que podrà acordar o acceptar.

7.- Donar i exigir l'acompliment de totes les obligacions d'origen voluntari, legal, extracontractual i quasicontractual que afectin la Societat per qualsevol títol o causa jurídica, qualsevol que sigui la seva quantia i la persona natural o jurídica, pública o privada a qui afecti activament o passivament.

8.- Realitzar en qualsevol entitat bancària o institut de crèdit o estalvi, oficial, semioficial o privat, tant en les seves centrals com en les seves sucursals, delegacions o agències, incloent-hi el Banc d'Espanya, corporacions bancàries, Caixes d'Estalvi i qualssevol altres, totes les operacions que es comprenguin en el gir i tràfic d'aquestes institucions, conforme a la Llei i la pràctica usual bancària, podent en conseqüència:

A) Obrir, seguir i cancel·lar en nom de la societat, comptes corrents, a la vista, ordinaris o de crèdit, amb garantia personal o sense, de valors i efectes o mercaderies, pignorativa i hipotecaria i de qualsevol altre que legalment procedeixi i li sigui exigida o admesa; llibretes i comptes d'estalvi, imposicions a termini o en qualsevol altra manera, i disposar dels fons de les mateixes, acreditatius o dipositats, mitjançant talons, xecs, ordres de pagament o transferències, o per a qualsevol altre mitja de càrrec o càrrec en compte.

B) Sol·licitar, concertar, obtenir i disposar totalment o parcialment de crèdits o préstecs en la modalitat, quantia, terminis, interès i altres pactes i condicions i elements essencials, naturals i accidentals que cregui convenients o se li exigeixi, amb facultat per a poder percebre l'import dels crèdits directament o mitjançant el seu ingrés en compte a nom de la Societat, i formalitzi aquestes operacions en pòlisses de crèdit, crèdits documentaris, efectes financers o escriptura pública notarial, amb les garanties que se li exigeixin incloent les hipotecàries o pignoratives, amb desplaçament de béns de la Societat o sense.

C) Lliurar, acceptar, avalar, intervenir, negociar, descomptar, endossar, cedir i protestar per falta de pagament, acceptació i per a major seguretat lletres de canvi i qualssevol altres documents de gir i tràfic, tant si són comercials com financers i contestar protestaments.

D) Sol·licitar avals bancaris per a la seguretat de qualsevol obligació quin acompliment incumbeixi a la societat i prestar avals o fiances.

E) Constituir i acceptar dipòsits en metàl·lic, valors i efectes, per custòdia o garantia, i obrir i disposar de caixes de seguretat.

F) Portar, seguir i contestar la correspondència bancària, donant o negant la conformitat a extractes de comptes i formulant les reclamacions oportunes.

G) Sol·licitar i retirar talonaris de xecs i talons.

H) En general, realitzar tota classe d'operacions bancàries, encara que no estiguin anteriorment especificades, d'acord a les normes i pràctiques usuals sense limitació ni excepció de cap mena.

9.- Cobrar i percebre els deutes a favor de la Societat per qualsevol títol o causa, amb facultat de concedir ajornaments i retirar les quantitats que per qualsevol concepte correspongui percebre a la Societat de qualsevol oficina de l'Administració Central, Autonòmica, Provincial, Municipal i Paraestatal.

10.- Novar obligacions i modificar, rescindir i resoldre tota mena de contractes.

11.- Concertar assegurances i transports de tota mena, pagar les primes i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR