Poder per tal d'administrar una societat amb facultats restringides

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generales
  • 3.2 Delegació de facultats
  • 3.3 El nomenament d'un apoderat s'ha d'inscriure
  • 3.4 Competència per l'atorgament de poders
  • 3.5 Actuació immediata de l'administrador
  • 3.6 Poder atorgat a favor de persona no designada nominalment
  • 3.7 Diferència entre apoderat i administrador. Concurrència.
  • 3.8 La revocació del Poder
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)*

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR * major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SL o SA), domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de * a *. Inscrita al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.

NIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o solidari, dos mancomunats, de l'acord del consell d'administració, etc.) nomenat per * anys (o temps indefinit, si fora el cas de societat limitada amb aquest nomenament) en l'escriptura de constitució social (o de nomenament de càrrecs atorgada...) la primera còpia de la qual m'exhibeix i va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per atorgar poders.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Poder i EXPOSA::

Que, segons intervé, atorga poder al senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * perquè en nom i representació de la societat poderdant, pugui:

a) Portar la direcció dels negocis de l'empresa, nomenar i acomiadar factors i empleats, designar les seves funcions i retribucions.

b) Comprar i vendre mercaderies, maquinària, drets de propietat industrial, i, en general, béns mobles; concertar arrendaments, fins i tot financers; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; firmar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades. Contractar subministraments i comparèixer davant societats i altres persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics.

c) Operar amb la banca privada i oficial, i amb les caixes d'estalvi i altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat; i realitzar tot allò que la legislació i pràctica bancària permeti. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i altres documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.

e) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats autònomes, organismes autònoms, Província, Municipi i qualssevol altres entitats locals; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transports, Duanes i Agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i reclamacions, deixes de compte i abandó de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials d'acord amb la Llei, i proveir, en el seu cas, la seva diligència; aixecar protestes d'avaria; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions pertinents; sol·licitar i retirar quotes de matèries primeres o de caràcter comercial.

f) Acceptar hipoteques, penyores, anticresis o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti o pugui ostentar el poderdant.

g) Assistir amb veu i vot a les juntes que se celebrin en fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor; nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

h) Representar a la societat en i fora de judici i, per tant, comparèixer per si o per mitjà de promotors o altres apoderats (als quals podrà conferir i revocar facultats), davant d'autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats autònomes, organismes autònoms, Província o Municipi, i davant de tota classe de Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Fiscalies, Juntes, Ministeris, Conselleries, Caixes i Instituts Nacionals, fins i tot les instàncies Comunitàries i internacionals, i davant d'ells instar, seguir i terminar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe de tràmits, expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contenciosos administratius, econòmic-administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi la ratificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediment; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificats, especialment en tota classe de Registres; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.

i) Atorgar i signar tots els documents públics i privats que siguin congruents amb les facultats que es confereixen en aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb l'amplitud més gran.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR