ORDRE AAM/64/2013, de 16 d'abril, per la qual s'estableixen determinats períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament al litoral de Tarragona durant l'any 2013.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’article 119.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca marítima en aigües interiors i la regulació i gestió dels recursos pesquers.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix a l’article 25 que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, per ordre de la persona titular, amb l’objecte de protegir i recuperar els recursos marins, pot establir fons mínims i vedes temporals o zonals que comportin la limitació o la prohibició de l’exercici de les activitats pesqueres o marisqueres.

El Decret 81/1988, de 10 de març, pel qual es regula la pesca d’arrossegament de fons al litoral català, modificat pel Decret 160/1993, d’1 de juny, determina l’àmbit d’aplicació a les aigües interiors del mar territorial de Catalunya de la pesca en la modalitat d’arrossegament de fons al litoral català. La disposició final 1 del Decret 81/1988 esmentat faculta el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dicti les normes que calguin per al desplegament d’aquest Decret.

En aquest marc normatiu, l’objecte d’aquesta Ordre és l’aturada biològica de la modalitat d’arrossegament a les aigües interiors de la costa de Tarragona. Les aturades biològiques han estat un dels eixos d’actuació de la política pesquera comuna de la Unió Europea en relació amb la reducció de l’esforç pesquer, i han facilitat la reproducció i la supervivència durant els estadis de repoblament d’alevins d’algunes de les espècies objectiu de l’arrossegament i altres modalitats pesqueres. A Catalunya i a la resta del Mediterrani espanyol aquest tipus de mesures de gestió pesquera s’estan duent a terme amb efectivitat contrastada des de l’any 1991.

Per a l’any 2013 s’ha previst un calendari de vedes progressiu que s’inicia al mes de gener a les costes gironines, amb l’objectiu de protegir els alevins de gamba, i es desplaça en temps i en latitud cap a les comarques de Tarragona en defensa de l’etapa reproductiva de les principals espècies de peixos que són objecte de la modalitat de pesca d’arrossegament.

L’establiment dels períodes de pesca continguts en aquesta disposició han estat consultats a la federació territorial de confraries de pescadors de Tarragona.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR