ORDRE AAM/209/2012, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP), estableix, al capítol IV del títol IV, com a Eix prioritari 4, el desenvolupament sostenible de les zones de pesca.

A l’article 43.1 d’aquest mateix Reglament s’estableix que el FEP pot intervenir, de manera complementària, amb altres instruments comunitaris per donar suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca subvencionables en l’àmbit d’una estratègia global dirigida a acompanyar els objectius de la política pesquera comuna tenint present, en particular, els efectes socioeconòmics.

L’àmbit territorial elegible per al finançament de Catalunya quant a l’Eix prioritari 4, d’acord amb el que estableixen els articles 43.4 i 5 del Reglament (CE) núm. 1198/2006, és el comprès pels municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià.

D’acord amb l’article 45 del Reglament (CE) núm. 1198/2006, la participació en el desenvolupament sostenible de les zones de pesca s’ha de portar a la pràctica en un territori determinat mitjançant entitats i grups locals que representin interlocutors públics i privats procedents de diferents sectors socioeconòmics locals i, d’acord amb el principi de proporcionalitat, amb una capacitat administrativa i financera suficient per gestionar l’ajut i vetllar perquè les operacions es duguin a terme amb èxit.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord de Govern de 22 d’abril de 2008, va aprovar el Programa operatiu de Catalunya del FEP per al període 2007-2013, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 14 de setembre de 2007. En aquest programa s’inclou l’Eix prioritari 4, referent al desenvolupament sostenible de les zones de pesca. L’estratègia de l’Eix prioritari 4 fomenta l’adopció de mesures d’actuació entre les assenyalades a l’article 44 del Reglament (CE) núm. 1198/2006.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, al seu article atribueix al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la gestió de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren als seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l’Estat.

L’Ordre AAR/538/2008, de 9 de desembre, va regular les normes de presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament sostenible de zones de pesca en el marc del Programa operatiu del FEP 2007-2013.

La Resolució de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del dia 26 de març de 2009 va aprovar i seleccionar, amb caràcter provisional fins a la signatura del Conveni, el grup que ha de participar en la gestió d’aquestes actuacions, en l’àmbit territorial comprès pels municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià.

En data 24 de juliol de 2009 es va signar el Conveni entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, per a l’aplicació de la metodologia de desenvolupament de l’Eix 4 del Fons Europeu de la Pesca en el marc del Programa Operatiu FEP de Catalunya 2007-2013.

Aquests ajuts han estat convocats en 2010 i 2011 mitjançant les ordres AAR/392/2009, de 19 d’agost, i AAR/385/2010, de 12 de juliol, respectivament.

Un cop feta la valoració del resultat d’ambdues convocatòries, el Departament considera adient la publicació de la convocatòria d’ajut corresponent a l’any 2012.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores per a l’aplicació de les mesures de l’Eix 4 del Programa operatiu del Fons Europeu de la Pesca per a Catalunya 2007-2013, per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca, les quals es publiquen a l’annex 1 i els criteris de puntuació que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca per a l’any 2012 d’acord amb les bases reguladores i els criteris de puntuació aprovats en l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats per la Unió Europea d’acord amb el que preveu el Programa operatiu del FEP per a Catalunya 2007-2013, són a càrrec del pressupost del DAAM, amb un import màxim de 456.637,62 euros per a l’any 2012, amb càrrec a la partida pressupostària AG05/D/770001000/6140, el que representa el 66,67% del finançament d’aquests ajuts. S’estableix una quantia addicional estimada de 228.284,56 euros a càrrec del FEP, que representa el 33,33% del finançament. L’aplicació d’aquesta quantitat addicional resta condicionada a l’efectiva disponibilitat del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

2.4 La gestió d’aquests ajuts s’exerceix amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, seleccionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) mitjançant la Resolució de 26 de març de 2009, d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1. En data 24 de juliol de 2009 el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre va signar el corresponent Conveni plurianual amb el DAAM per a la tramitació d’aquests ajuts.

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’aquests ajuts és la Subdirecció General de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

2.6 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. A aquests efectes, per a la tramitació dels ajuts es constitueix una Comissió d’elegibilitat com a òrgan col·legiat encarregat d’estudiar i d’informar sobre l’elegibilitat dels projectes presentats d’acord amb la normativa vigent i la coherència amb els objectius del programa del Grup d’Acció Local. Aquesta Comissió està integrada pel/per la director/a dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, el/la subdirector/a de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, el/la cap del Servei d’Ordenació d’Activitats, el/la responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre i els/les caps de les oficines comarcals del DAAM al Baix Ebre i al Montsià, amb veu i vot, i per una persona representant del Grup d’Acció Local amb veu però sense vot.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de dos mesos des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució de concessió de la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l’apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 3

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i mentre no s’obri el següent, les persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a dur a terme un nou projecte per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, podran sol·licitar una visita d’inspecció del fet que no s’han iniciat les actuacions.

A aquest efecte, presentaran una sol·licitud d’inspecció al Grup d’Acció Local adreçada al DAAM acompanyada del projecte d’inversió o, en el supòsit d’adquisició d’equips i/o maquinària, de memòria i factures proforma. Si finalment no es presentés la sol·licitud d’ajut en el període que estableix la convocatòria dels ajuts immediatament posterior, l’acta d’inspecció del fet que no s’han iniciat actuacions queda sense efectes.

En els casos que, per la naturalesa del projecte, la comprovació de no-inici d’actuacions no es pugui realitzar, la inspecció podrà substituir-se per la presentació de la documentació justificativa i/o un informe del/de la responsable de Pesca Marítima del Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 3 de juliol de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és regular l’aplicació de les mesures que preveu la programació aprovada a l’Eix 4 del Programa operatiu del FEP de Catalunya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR