ORDRE JUI/383/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/212/2002, de 20 de juny, per la qual s'adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques diversos procediments relacionats amb els tràmits que han de fer les entitats jurídiques.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia i Interior
Rango de LeyOrdre

ORDRE JUI/383/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/212/2002, de 20 de juny, per la qual s'adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques diversos procediments relacionats amb els tràmits que han de fer les entitats jurídiques.

Mitjançant l'Ordre JUS/212/2002, de 20 de juny (DOGC núm. 3663, de 25.6.2002), es van adaptar a les peculiaritats de la prestació de serveis emprant tècniques telemàtiques i telefòniques certs procediments de tramitació corresponents a les entitats jurídiques.

Atès que es considera convenient la modificació de l'apartat c) de l'article 6 de l'Ordre esmentada, que fa referència a la presentació de documents en suport paper, i de l'article 10 de la mateixa Ordre, pel que fa als programes i aplicacions;

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat c) de l'article 6 de l'Ordre JUS/212/2002, de 20 de juny, que queda redactat de la manera següent:

c) En els procediments previstos a l'article 1 d'aquesta Ordre, el sol-licitant podrà aportar en suport electrònic la documentació necessària per tramitar la seva sol-licitud, si bé en alguns procediments hi pot haver documentació determinada a les cartes de serveis del portal de l'Administració Oberta de Catalunya que s'hagi de presentar en suport paper per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

Article 2

Es modifica l'article 10 de l'Ordre esmentada, que queda redactat com segueix:

S'aproven els programes i les aplicacions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR