ORDEN EMO/319/2015, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de programas integrales, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña, y se abre la convocatoria para el año 2015.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de LeyOrden

Els Programes Integrals s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea i es dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil, dintre del rang d’edat determinat, i en l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d’actuació pel 2015, i s’alinea també amb l’acord de col·laboració pel qual es crea el programa interdepartamental de Noves Oportunitats per a joves.

En el marc d’aquest programa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa la línia de subvencions dels Programes Integrals que s’adreça a les persones joves que, per circumstàncies diverses, o bé han abandonat prematurament els estudis de secundària obligatòria, o bé no han finalitzat els estudis postobligatoris i necessiten un procés de reflexió i d’orientació per dirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals, i per executar el seu projecte professional i vital amb èxit.

Mitjançant els Programes Integrals es pretén donar suport a les entitats i institucions de titularitat pública o privada sense ànim de lucre, als ens locals o organismes vinculats i a les organitzacions sindicals i patronals que tinguin la voluntat d’oferir a les persones joves un espai i un temps d’oportunitats formatives adaptades a les necessitats de cada jove per a la construcció d’un itinerari eficient entre l’aprenentatge i l’ocupació. Els Programes Integrals oferiran serveis d’orientació, formació i adquisició d’experiències professionals per tal d’aconseguir la inserció laboral estable o el reingrés al sistema educatiu formal, amb un fort suport d’acompanyament i tutorització.

La combinació de recursos, de vivències, d’experiències pràctiques en el món laboral i de l’aplicació d’eines metodològiques, junt amb l’acompanyament d’un equip professional, possibilitaran fer emergir les capacitats de les persones joves per afavorir la seva inserció, de qualitat, en el món laboral, o bé el seu retorn al món educatiu formal, ja sigui per aconseguir el graduat en educació secundària, pels qui no en disposin, oferir formacions que culminin en certificats de professionalitat, així com incrementar el nombre de persones joves que continuen la seva educació postobligatòria.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 347/320, de 20.12.2013);

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (DOUE L 347/470, de 20.12.2013);

Vist el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 138/5, de 13.5.2014);

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzemen de les dades (DOUE L 223/7, de 29.7.2014);

Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), de 3 de desembre de 2007, (DOUE C115-13, de 9.05.2008), en relació amb els ajuts d’estat, i tenint en compte que no es compleixen els requisits necessaris per tenir la consideració d’ajut d’estat d’acord amb l’article 107 apartat 1 del Tractat, atès que les entitats i les empreses són escollides mitjançant un procediment obert, transparent i no discriminatori, i els serveis prestats per les entitats són pagats a un preu de mercat, no és d’aplicació a aquesta Ordre l’article esmentat;

Vist el Pla nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l’objectiu d’implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;

Vistes les bases per a l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya pel període 2014-2020, aprovades pel Govern el 9 de setembre de 2014;

Vist el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, aprovat per Decisió d’execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre d’altres mesures, modificada per la Llei 25/2015 de 28 de juliol;

Vista la Resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores aturades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6638, de 5.6.2014);

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6914, de 16.07.2015);

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Vist l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014);

Vist l’Acord GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d’actuació per al 2015;

Vist l’Acord de Govern de 21 de juliol de 2015 pel qual s’autoritza al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 19.000.000,00 € per atendre la convocatòria 2015 de subvencions per a la realització dels Programes Integrals per a persones joves inscrites al sistema de Garantia Juvenil;

A aquestes bases també els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002);

Vista l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.06.2015);

Vista la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.03.2015);

Atesos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació i de la Intervenció delegada, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides, d’acord amb l’article 12 de la Llei13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades als Programes Integrals que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i obrir la convocatòria corresponent a l’any 2015.

1.2 El procediment de concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 19.000.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000106/331D/0000, D/470000111/331D/0000, D/482000108/331D/0000, D/461000105/331D/0000, D/469000106/331D/0000, D/481000109/331D/0000, D/484000106/331D/0000 i D/449000101/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenen caràcter de crèdit plurianual per als anys 2015, 2016 i 2017, dotada amb uns imports màxims de 9.500.000,00 euros per a l’anualitat del 2015, de 4.750.000,00 euros per a l’anualitat del 2016 i de 4.750.000,00 euros per a l’anualitat del 2017.

2.2 La distribució inicial d'imports d’aquestes partides pressupostàries podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa.

2.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2.4 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR