LEY 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de LeyLey

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La creació d’ocupació i millorar-ne la qualitat són dos dels objectius fonamentals dels poders públics europeus que la Generalitat fa plenament seus. L’article 3 del Tractat de la Unió Europea estableix que un dels objectius de la Unió Europea és desenvolupar una economia social de mercat altament competitiva, i que tendeixi a la plena ocupació i al progrés social.

L’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny de 2010, pretén crear a escala europea les condicions per a una recuperació de l’economia europea per al 2020 basada en un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu i una major coordinació entre les polítiques regionals, estatals i europees. Així, identifica tres prioritats principals per a reforçar l’economia europea i afrontar les obligacions de la mundialització, l’escassetat dels recursos i l’envelliment de la població: desenvolupar una economia basada en el coneixement i la innovació; promoure una economia renovable més ecològica i més competitiva i un creixement inclusiu, i donar suport a una economia creadora d’ocupació i de cohesió social i territorial.

L’estratègia europea es marca també com a objectiu central remoure els obstacles a la participació de les dones en el mercat laboral i insta a posar en marxa mesures destinades a eliminar les bretxes de gènere en l’ocupació, a promoure una millor conciliació de la vida privada i laboral entre homes i dones al llarg de llur cicle vital, i també a combatre totes les formes de violència contra les dones, entre les quals hi ha l’assetjament en el lloc de treball.

En les seves conclusions del 28 de juny de 2013, el Consell Europeu assenyala que cal reforçar la dimensió social de la Unió Econòmica i Monetària i que s’ha de destacar en aquest context el paper clau dels interlocutors socials i el diàleg social.

L’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya destaca el dret dels treballadors a la formació i a la promoció professional i a l’accés gratuït als serveis públics d’ocupació, i l’article 30 estableix que totes les persones tenen dret a accedir en les mateixes condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general. En el marc d’aquesta llei, cal reconèixer la singularitat i l’especialització del model d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o amb trastorn mental en el mercat ordinari de treball i, de manera específica, de la metodologia del treball amb suport, així com la tasca duta a terme pels centres especials de treball en la recerca d’aquest objectiu. L’article 40 disposa que els poders públics han de promoure les polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral perquè puguin desenvolupar llur projecte de vida, i l’article 42, que els poders públics han de vetllar per la plena integració social, econòmica i laboral de les persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, especialment dels que es troben en situació de pobresa i de risc d’exclusió social. Finalment, l’article 45 disposa que els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats; que han de promoure una distribució de la renda personal i territorial més equitativa en el marc d’un sistema català del benestar; que han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets laborals i sindicals dels treballadors, i que han d’impulsar-ne i promoure’n la participació en les empreses i en les polítiques d’ocupació, i disposa que la Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica de Catalunya i dels seus agents socials, en què han d’estar representades les organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. Així mateix, la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor, i també de la societat i l’economia del coneixement, i apostar per un món del treball amb treballadors qualificats, en consonància amb l’estratègia educativa, universitària i industrial.

L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència de la Generalitat per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la competència compartida sobre l’ordenació d’aquesta activitat. Així mateix, l’article 170 reconeix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones en demanda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals a Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya, i la potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les seves competències.

Al seu torn, l’article 166 de l’Estatut d’autonomia estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials, que inclou, entre altres, les prestacions tècniques i econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió pública. De fet, d'acord amb aquest manament, la Llei 10/1997, del 3 de juliol, modificada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, regula una de les dites prestacions, la renda mínima d’inserció, que pretén, entre altres finalitats, afavorir la inserció social i laboral. En aquest sentit, aquesta renda es configura com una política passiva complementària de les polítiques actives que s’apliquen per a l’activació laboral de les persones.

D’altra banda, la Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, creat per la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pel que fa a la formació professional per a l’ocupació i l’acreditació de competències, aquestes formen part del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, que comprèn el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificacions professionals del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació, sotmesos a llur normativa específica, promoguts i sostinguts amb fons públics o autoritzats per la Generalitat, destinats als alumnes dels ensenyaments reglats, a les persones al llarg de la vida activa i a les empreses.

L’aprenentatge permanent, que és el terme amb què es coneix la formació al llarg de la vida de les persones, té els objectius següents: d’una banda, facilitar la incorporació qualificada de les persones al mercat laboral i millorar i actualitzar permanentment llurs competències professionals i, de l’altra, atendre les necessitats dels recursos humans qualificats de les empreses.

Pel que fa a la igualtat en l’accés, la permanència i la promoció en el mercat de treball de les persones amb major vulnerabilitat i necessitats de suport, Catalunya compta, des del 2010, amb un protocol marc que reconeix, de manera específica, la singularitat i l’especialització de la metodologia del treball amb suport com a part del seu model d’inclusió laboral.

El Govern va aprovar el 21 de febrer de 2012 l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 en línia amb les prioritats principals de l’Estratègia Europa 2020, que establia com a objectiu central millorar l’ocupabilitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses catalanes.

Els nous fenòmens que han aparegut els darrers anys en la societat, en l’economia, en el mercat laboral i en les polítiques d’ocupació i l’avanç indubtable dels territoris en la creació de nous instruments per a coordinar-se, relacionar-se i gestionar polítiques d’ocupació en funció de les pròpies necessitats justifiquen una nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de les persones, de les empreses, dels sectors i dels territoris, donant sempre prioritat als col·lectius que en cada moment requereixen l’atenció prioritària de les polítiques públiques.

Els objectius d’aquesta llei, en consonància amb el Tractat de la Unió Europea, l’Estratègia Europa 2020 i l’Estratègia europea d’ocupació, són contribuir al creixement i a la creació d’ocupació, a la mobilitat laboral i al progrés social, per mitjà d’una estratègia coordinada per a potenciar una mà d’obra qualificada, formada i adaptable als mercats laborals, amb capacitat de resposta al canvi econòmic. Així mateix, aquesta llei adopta els diferents convenis i recomanacions de l’Organització Internacional del Treball, especialment el Conveni 88, sobre els serveis d’ocupació.

Així mateix, la Llei pretén contribuir a l’ocupabilitat de les persones, i garantir-ne el dret subjectiu a disposar de serveis d’orientació, formació i intermediació laboral, i també estructurar un servei públic de qualitat amb els recursos humans i materials necessaris i amb un desplegament territorial adaptat a les necessitats de cada territori.

Per aquest motiu el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) es configura amb la vocació d’assolir la integració de les polítiques d’ocupació a Catalunya, en coherència amb el que estableix el dit Conveni 88 de l’Organització Internacional del Treball.

A més, els canvis profunds que han experimentat els mercats de treball mundials i, en concret, el català; el canvi en l’estructura ocupacional; la incidència de les tecnologies de la informació tant en la gestió i l’avaluació de les polítiques com en la relació dels diferents operadors, les possibilitats que dóna la col·laboració publicoprivada i la relació amb les administracions, especialment en matèria de formació i qualificació professionals, aconsellen una nova llei.

Cal destacar també els nous requeriments de la Unió Europea, que demanen la redefinició del paper dels serveis públics d’ocupació per a convertir-los en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orientats a les persones, a les empreses i als territoris perquè puguin oferir solucions d’ocupació actives amb el desplegament d’estratègies de consens entre el Govern i els agents socials i territorials.

En aquest sentit, té un paper clau en la nova llei l’establiment de l’àmbit de concertació social territorial que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure amb l’ajut de les administracions locals i amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i del tercer sector social.

La iniciativa legislativa és un compromís de l’acord de la desena legislatura entre els grups parlamentaris de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i també del Pla de Govern 2013-2016. L’obligació d’aquesta llei està avalada també per diferents iniciatives parlamentàries aprovades el 2013 pel Parlament de Catalunya, que insten el Govern a presentar davant el Parlament un projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i a iniciar un programa de reformes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta llei té per objecte ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d’ocupació, per mitjà del qual garantir un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus recursos; establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, i regular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –que, als efectes de comunicació i d’imatge corporativa, manté l’actual denominació Servei d’Ocupació de Catalunya –, com l’organisme de la Generalitat que, amb dos òrgans de govern –la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, òrgan unipersonal de representació ordinària que el dirigeix i el gestiona, i una direcció col·legiada, el Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, presidit pel conseller del departament competent en matèria d’ocupació, i constituït per l’Administració de la Generalitat, les entitats representatives de les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives de Catalunya–, exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació, i és el centre de governança del sistema.

Amb la composició del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya aquesta llei té la vocació de recollir la doctrina i l’esperit de la Unió Europea, en què la participació dels agents econòmics i socials és un principi bàsic i fonamental per a garantir la màxima coordinació i sinergia de tots els recursos, amb el protagonisme actiu de les associacions empresarials i sindicals i amb el conjunt de les administracions públiques, concretament de les administracions locals amb serveis propis o mancomunats, que han tingut i tenen un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació, i reforça, alhora, el marc català de relacions laborals.

Amb tot, val a dir que les actuals limitacions competencials de Catalunya són un fre per a assolir amb plenitud els objectius d’aquesta llei. És per això que s'inclou una disposició addicional que estableix el manament de treballar per a assumir la gestió integral de les polítiques d’ocupació, la regulació del mercat laboral, l’ordenació general de l’activitat econòmica i fiscal, i treballar també, si escau, perquè siguin transferides les competències exercides actualment per l’Estat. Integrar i coordinar les accions sobre la base d'aquestes competències ha de servir per a establir una vinculació eficient i coresponsable dels recursos destinats a les polítiques actives i passives d’ocupació, amb l'objectiu d'orientar-les a l’activació de la població en edat de treballar. Ha de permetre també alinear les polítiques d’ocupació amb les recomanacions de la Unió Europea basades a donar més pes a les actuacions d’orientació, inserció i acompanyament que no pas al finançament de la intermediació. Així mateix, ha de servir per a establir els mecanismes de coordinació amb les polítiques de benestar social i, singularment, amb les polítiques que impliquen l’abonament de rendes, perquè l’activació i la inserció laboral siguin el primer objectiu i s’estableixi una gradació d’actuacions amb els criteris d’ordinalitat següents: polítiques actives per a la inserció en el mercat laboral ordinari; polítiques actives per a la inserció en mercats laborals protegits o amb algun tipus de suport públic, polítiques per a la inserció social, i polítiques de garantia d’uns mínims de benestar per a tothom, millorant la taxa de cobertura amb prestacions de les persones desocupades.

En la mesura que el Govern de Catalunya disposi de més recursos, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de tenir un nombre d’orientadors i tutors proporcional a la població desocupada, que s’ha d'establir per reglament; ha d'oferir un tutor ocupacional de referència per a cada persona desocupada, que ha de vetllar per millorar-ne l'ocupabilitat i per ajudar-la en l’assoliment dels drets i el compliment dels deures que estableix aquesta llei, i ha de tendir a obtenir una proporció de recursos a polítiques actives sobre polítiques passives similar als estàndards europeus.

Finalment, en la mesura que Catalunya assumeixi plenes competències en l’àmbit de la regulació de l’activitat econòmica, s'ha de desplegar una llei per a la millora efectiva de l’activitat emprenedora i el foment de l’autoocupació.

Amb el concepte de governança aquesta llei reconeix la importància i la complexitat de les relacions de poder que es donen entre els diferents actors i els poders públics. Amb la governança es vol aconseguir la interacció entre tres actors: les administracions, la societat civil i el sector privat, que articulen llurs interessos, exerceixen llurs drets i obligacions i intervenen en els casos de desacord i conflicte. La governança és, doncs, una nova forma de govern dinàmic, reticular o en xarxa, amb procediments més cooperatius, més exigència en la participació i més eficiència en la combinació dels elements públics, privats i socials, que no ha de perdre de vista que desenvolupa un servei públic i d’interès estratègic per al desenvolupament sostenible del país.

La tradició democràtica de participació de la societat catalana permet encarar el segle xxi amb un aprofundiment de la participació en la formulació de polítiques i la presa de decisions públiques, especialment les de caràcter estratègic. La governança no és només una manera de funcionar que estructura les relacions entre els diferents agents per mitjà de la qual es prenen les decisions sobre les polítiques públiques d’ocupació, sinó que principalment persegueix que les decisions que es prenguin serveixin per a formular polítiques ben orientades en benefici de les persones i de les empreses.

D'altra banda, un objectiu fonamental d’aquesta llei és garantir el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les persones, en equilibri amb llur compromís d'ésser coresponsables amb els programes i els serveis que ofereix el sistema per a millorar-ne l'ocupabilitat. Per a garantir aquest dret subjectiu, esdevé necessari aglutinar, en la tasca d’orientació i en la carta de serveis que li dóna sentit, les polítiques passives que són pròpies de la Generalitat, com a eina per a concentrar, en un sol espai, tot l’esforç públic per a lluitar contra la desocupació, la no-inserció i, en definitiva, la pobresa esdevingudes per la manca d’accés al mercat de treball, especialment per part dels col·lectius més desfavorits.

Les desigualtats socials que la crisi ha deixat en forma de bretxes salarials i desocupats de llarga durada, entre altres, obliguen a desenvolupar una veritable política ocupacional i a millorar els recursos dels serveis públics d’ocupació, que no es limiten a la simple col·locació, sinó que es centren a assistir, formar i orientar els desocupats, i fan una veritable tasca d’avaluació, seguiment i millora eficient, amb l'objectiu de complir la màxima que governa la majoria de serveis d’ocupació a Europa, que és contribuir al creixement i al progrés professionals al llarg de la vida de les persones.

Aquesta llei s’estructura en quatre títols, quaranta-quatre articles, vuit disposicions addicionals, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol primer conté les disposicions generals: objecte de la llei, finalitats, principis rectors, planificació, coordinació i execució de les polítiques d’ocupació, instruments estratègics, Estratègia catalana per a l’ocupació, Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, estratègies, plans i instruments de planificació territorial, instruments operatius, sistema d’informació comú i Observatori d’Empresa i Ocupació.

El títol segon s’estructura en tres capítols. El primer regula el sistema d’ocupació de Catalunya: definició, objectius, entitats que el componen i concertació territorial. El segon capítol regula els serveis ocupacionals i la carta de serveis, i el capítol tercer tracta sobre els drets i les obligacions dels usuaris i entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya.

El títol tercer regula el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en set capítols. El primer tracta de la naturalesa, la missió, les finalitats, les funcions i l’organització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; el segon capítol regula la direcció i les funcions del Servei; el tercer capítol en regula el Consell de Direcció; el quart regula els òrgans de participació; el capítol cinquè tracta sobre l’estructura territorial; el sisè n’estableix el règim jurídic, i el setè fa referència a l’avaluació, el seguiment i el control de les actuacions.

El títol quart regula el règim sancionador, la normativa i la competència sancionadora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Títol I. Disposicions generals

Article 1 Objecte

Aquesta llei té per objecte:

 1. Ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d’ocupació, per a garantir un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus recursos. El sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els serveis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats públiques i privades que, amb finançament públic, presten serveis i desenvolupen programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, i sota els criteris fixats per aquests serveis i programes.

 2. Establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, per a cobrir la gestió de serveis i programes destinats a millorar les oportunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la competitivitat de les empreses, promoure el desenvolupament local i, en general, millorar el funcionament del mercat de treball.

 3. Regular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a organisme autònom de la Generalitat, que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i que, com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, cerca procediments més cooperatius i participatius.

 4. Garantir el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les persones, entès com el dret a disposar, al llarg de tota la vida activa i especialment en el cas de les persones en demanda d’ocupació, d’una cartera de serveis que inclogui com a mínim l’orientació, la formació, la intermediació i l'acompanyament, adequats a les característiques i necessitats de cada persona, que les ajudi a millorar-ne l’ocupabilitat, en els termes establerts per aquesta llei.

 5. Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordinació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb els departaments amb competències en polítiques de foment de l’activitat econòmica i del teixit productiu, en polítiques educatives, sanitàries, assistencials i universitàries, per a afavorir l’ocupació, la consolidació i el creixement empresarial, l’emprenedoria i els llocs de treball més qualificats.

 6. Garantir a les persones amb un elevat grau de vulnerabilitat i necessitats de suport –com, entre altres, les persones amb discapacitats o les persones amb trastorn mental– la prestació dels serveis especialitzats adequats per a la inserció laboral, el manteniment de l’ocupació i la promoció de la carrera professional.

 7. Integrar els serveis locals d’ocupació, per llur condició d’Administració pública, dins l’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i fer-los participar en el finançament de les polítiques públiques d’ocupació.

 8. Facilitar la cooperació i la coordinació entre el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya i el sistema d’ocupació de Catalunya per a millorar la formació dels desocupats, afavorir la transició inicial al món del treball de les persones que s’hi formen i promoure l’aprenentatge permanent.

 9. Facilitar la cooperació amb les universitats com a agents clau per a la formació inicial i al llarg de la vida laboral, el foment de l’emprenedoria, el naixement de noves empreses intensives en coneixement i el desenvolupament de nous nínxols d’ocupació.

Article 2 Finalitats

Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya són promoure el ple desenvolupament del dret a l’ocupació digna, estable i de qualitat, i afavorir la configuració d’un mercat de treball que contribueixi de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones, cobrir les necessitats de personal adaptat als requeriments de les empreses, i també afavorir la cohesió social i territorial, mitjançant la gestió integral de totes les polítiques d’ocupació que competencialment li puguin correspondre.

Article 3 Principis rectors

Totes les entitats que integren el sistema d’ocupació de Catalunya i que hi participen s’han d’ajustar als principis rectors següents:

 1. Igualtat d’oportunitats, no-discriminació i cohesió social: les persones han de poder accedir a l’ocupació i als serveis que ofereix el sistema d’ocupació de Catalunya en condicions d’igualtat i no-discriminació, sens perjudici de prioritzar les persones i els col·lectius amb més dificultats per a accedir a l’ocupació, per a contribuir a la cohesió social i promoure un mercat del treball que fomenti la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

 2. Cohesió i reequilibri territorial: el sistema d’ocupació de Catalunya ha de promoure polítiques d’ocupació adaptades a les característiques i necessitats del mercat de treball de cada territori, amb una especial atenció als territoris amb un teixit productiu menys desenvolupat. Així mateix, el sistema ha de garantir la igualtat d’accés a les polítiques actives d’ocupació a qualsevol persona de qualsevol territori i de manera continuada.

 3. Gratuïtat i universalitat: els serveis oferts per les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya que siguin de competència pública i finançats amb fons públics s’han de prestar a les persones i a les empreses de manera gratuïta, sense poder-los exigir cap contraprestació.

 4. Activació: les polítiques d’ocupació han de promoure l’activació laboral de la població en edat de treballar com un dels factors essencials de socialització, autonomia personal i assoliment de la igualtat d’oportunitats, tenint en compte les necessitats presents i futures del mercat de treball i de la societat.

 5. Coresponsabilitat: els agents que componen el sistema d’ocupació de Catalunya i que ofereixen serveis i programes finançats amb fons públics, i també les persones que en són usuàries, han de subscriure el compromís de garantir-ne l’objectiu final i l’eficàcia.

 6. Adaptació i personalització: els objectius dels serveis i els programes impulsats pel sistema d’ocupació de Catalunya s’han d’adaptar a les característiques i necessitats dels usuaris, garantint processos personalitzats i també adaptats a les necessitats de les empreses.

 7. Cooperació i coordinació: el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, ha de garantir que les entitats que el componen es relacionen i actuen de manera coordinada per a gestionar i, si s’escau, planificar els serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos disponibles evitant duplicitats. Tant la cooperació com la coordinació han de tenir especialment en compte els serveis i els programes de les administracions locals.

 8. Utilitat i impacte: les iniciatives que es promoguin des del sistema d’ocupació de Catalunya han de garantir la integració i la traçabilitat de les actuacions, i han d’anar acompanyades de mecanismes que n’avaluïn la qualitat, el resultat, l’impacte, l’eficàcia i l’eficiència.

 9. Complementarietat: les polítiques d’ocupació són serveis i programes especialitzats al servei de l’impuls de l’activitat productiva mitjançant la millora de l’ocupabilitat i la creació d’ocupació de qualitat i de la competitivitat de les empreses. En aquest sentit, són un instrument que ha de complementar, en l’àmbit operatiu, la planificació estratègica d’empreses, sectors i territoris i l’acció de govern d’altres unitats departamentals.

 10. Participació: s’ha de garantir la participació permanent de totes les entitats del sistema d’ocupació i articular mecanismes de coordinació i planificació conjunta i estratègica per a l’optimització dels recursos.

 11. Traçabilitat: s’ha de garantir el seguiment de les actuacions i dels recursos com un factor clau del sistema d’ocupació de Catalunya.

 12. Proximitat: s’ha de garantir la proximitat com a instrument de qualitat en la detecció de necessitats i el lliurament dels serveis al territori, a les persones i a les empreses.

 13. Diversitat i atenció especialitzada: s’ha de promoure una adequada atenció a les necessitats de totes les persones i col·lectius per mitjà de la disponibilitat i la prestació del suport de serveis especialitzats, quan així ho requereixin.

Article 4 Planificació, coordinació i execució de les polítiques d’ocupació
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de dirigir, planificar, coordinar, executar i establir la traçabilitat i la transparència de les polítiques d’ocupació mitjançant els instruments estratègics i els instruments operatius que estableix aquesta llei.

 2. Els instruments estratègics i operatius del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya han de garantir:

 1. La planificació i l’execució de les polítiques d’ocupació adaptades a les característiques i a les necessitats dels diferents col·lectius, dels sectors i dels territoris.

 2. El tractament individualitzat de l’usuari mitjançant un expedient únic i comú a tot el sistema d’ocupació de Catalunya, que integri la informació personal i professional relacionada amb les polítiques d’ocupació, i també les prestacions i els subsidis de què pugui ésser beneficiari, dins del marc de la normativa en matèria de protecció de dades.

 3. El seguiment i el control de les actuacions que es duguin a terme per a garantir la traçabilitat i l’avaluació dels resultats en termes d’eficiència i d’impacte.

 4. L’existència d’un sistema d’informació comú, transparent i accessible.

Article 5 Instruments estratègics
 1. Els instruments estratègics que defineixen el marc d’actuació i la concreció de les polítiques ocupacionals són l’Estratègia catalana per a l’ocupació i el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació de Catalunya. Aquests instruments han d’ésser coherents amb els àmbits i els objectius dels instruments estratègics estatals i europeus en aquesta matèria per a garantir-ne l’efectivitat, i han d’establir també els objectius i les actuacions generals i específiques destinades als col·lectius, als sectors i als territoris de Catalunya.

 2. A més de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació de Catalunya, són també instruments estratègics per a la planificació de les polítiques d’ocupació el Pla general de la formació professional de Catalunya i les estratègies, els plans i els instruments de planificació territorial derivats de la concertació territorial.

 3. Els instruments estratègics han d’ésser d’accés públic, d’acord amb la normativa sobre transparència i accés a la informació pública.

Article 6 Estratègia catalana per a l’ocupació
 1. L’Estratègia catalana per a l’ocupació estableix els criteris, les directrius, les prioritats i els objectius de la política d’ocupació de Catalunya amb caràcter pluriennal, planifica les línies d’actuació en els àmbits de les polítiques d’ocupació d’acord amb les directrius estratègiques europees i estatals, i incorpora les previsions pressupostàries i l'origen previsible dels recursos necessaris per a executar-les.

 2. El projecte d’estratègia catalana per a l’ocupació s’elabora en el marc del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la participació dels departaments amb incidència en les polítiques d’ocupació, de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i de les organitzacions representatives de l’àmbit local que en formen part, i se sotmet a informe del mateix Consell.

 3. L’Estratègia catalana per a l’ocupació, abans d’ésser aprovada pel Govern, se sotmet a informe del Consell de Participació i, després d’ésser aprovada, s’ha de presentar al Parlament.

 4. L’Estratègia catalana per a l’ocupació ha d’incloure els elements següents:

  1. Anàlisi de la situació econòmica, de les tendències del mercat de treball i de l’evolució econòmica de Catalunya, inclòs l’informe d’impacte de gènere, especialment de la bretxa de gènere i la seva evolució.

  2. Orientacions i objectius a assolir en matèria de política d’ocupació a Catalunya.

  3. Sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetin, com a mínim, fer valoracions de gènere, edat, origen, formació i grau de discapacitat i fer el seguiment periòdic dels objectius i el grau d’acompliment, i també de l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes d’orientació, formació i intermediació utilitzats.

  4. Dotació pressupostària indicativa que inclogui els fons propis i els procedents d’altres administracions públiques i, si s’escau, d’altres fonts de finançament.

 5. L’Estratègia catalana per a l’ocupació s’aprova amb caràcter pluriennal en els termes que s’hi estableixen, sens perjudici dels sistemes de revisió, d’actualització i d’avaluació que també disposi.

 6. Per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació, s’han de fer, entre altres elements de prospectiva, estudis d’avaluació sistemàtica per a conèixer els índexs d’inserció laboral dels titulats i els graduats en els diferents estudis de formació professional i en les universitats. Aquests estudis s'han de fer en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya i amb l’entitat representativa de les universitats públiques de Catalunya.

Article 7 Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació
 1. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació ha de quantificar i territorialitzar, amb caràcter pluriennal, els objectius de l’Estratègia catalana per a l’ocupació que s'han d'assolir en cada període a Catalunya, els serveis i els programes en els àmbits de les polítiques d’ocupació que es proposen de dur a terme, i també els indicadors quantitatius i qualitatius que s’han de fer servir per a conèixer-ne el grau d’acompliment.

 2. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació ha de fixar els criteris i els àmbits de participació territorial.

 3. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació s’elabora en el marc del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i de les organitzacions representatives de les administracions locals que en formen part, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del Consell.

 4. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació s’ha de sotmetre a informe del Consell de Participació abans d’ésser aprovat.

Article 8 Estratègies, plans i instruments de planificació territorial
 1. Les estratègies, els plans i els altres instruments de planificació territorial són el resultat de la concertació territorial entre els agents d’un territori concret.

 2. Les finalitats de les estratègies, els plans i els altres instruments de planificació territorial són diagnosticar, planificar, coordinar, integrar i, si s’escau, gestionar les polítiques fixades pel Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, adequant l’oferta dels serveis i programes ocupacionals a les necessitats del territori amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones i fomentar-hi el desenvolupament socioeconòmic.

Article 9 Instruments operatius
 1. Els instruments operatius del sistema d’ocupació de Catalunya són els instruments del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya destinats a obtenir i integrar dades, analitzar, elaborar i facilitar informació sobre la situació i l'evolució de l’ocupació i la desocupació, i també els serveis i els programes de les polítiques d’ocupació, tant actives com passives, i els vinculats a l’àmbit de l’ocupació, que ha de fer accessibles mitjançant mecanismes telemàtics.

 2. Són també instruments operatius l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals, l’Observatori d’Empresa i Ocupació i el model d’avaluació.

 3. Els instruments operatius han de respectar la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 10 Sistema d’informació comú
 1. El sistema d’informació comú és l’instrument tècnic que conté la informació relativa a l’orientació i la intermediació laboral, a la formació professional per a l’ocupació i a la resta de polítiques ocupacionals.

 2. El sistema d’informació comú ha de fer accessible a les persones i a les empreses les ofertes i les demandes d’ocupació i la cartera de serveis existents en tot el territori de Catalunya, i ha de contenir la informació relativa a prestacions i subsidis de què puguin ésser beneficiàries.

 3. El sistema d’informació comú ha d’incorporar les dades que puguin ésser rellevants per a l’observança de la garantia d’igualtat d’oportunitats entre totes les persones, especialment, en el cas de les persones amb discapacitat.

 4. El responsable de la gestió del sistema d’informació comú és el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Article 11 Observatori d’Empresa i Ocupació
 1. L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instrument operatiu dependent del departament competent en matèria d’ocupació que forma part del sistema d’informació comú del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del sistema d’ocupació de Catalunya.

 2. L’Observatori d’Empresa i Ocupació és l’instrument operatiu per a obtenir dades i per a analitzar, elaborar i facilitar informació relacionada amb el mercat de treball, les polítiques d’ocupació i altres aspectes vinculats a l’àmbit de l’ocupació com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

 3. La informació generada per l’Observatori d’Empresa i Ocupació s’ha de difondre a les entitats que componen el sistema d’ocupació de Catalunya i resta a disposició pública.

 4. L’Observatori d’Empresa i Ocupació pot tenir, de manera temporal, grups tècnics d’assessorament i d’anàlisi formats per persones expertes en mercat de treball i ocupació de prestigi contrastat.

 5. L’Observatori d’Empresa i Ocupació col·labora amb les universitats i els centres de recerca experts en els diferents mercats de treball i en la creació d’ocupació en nous àmbits, especialment, en els de més coneixement i valor afegit.

Títol II. El sistema d’ocupació de Catalunya i la carta de serveis

Capítol I. Sistema d’ocupació de Catalunya

Article 12 Definició

El sistema d’ocupació de Catalunya és el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política pública d’ocupació i per a garantir uns serveis ocupacionals de qualitat a les persones i empreses de Catalunya dins d’una estratègia global de desenvolupament econòmic, orientada a la consecució de l’objectiu de la plena ocupació i el benestar social.

Article 13 Objectius

Són objectius del sistema d’ocupació de Catalunya:

 1. Acompanyar les persones i donar-los les eines perquè desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o professional, i detectar les necessitats de suport i promovent l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats d’inserció.

 2. Facilitar l’accés de les empreses, i en particular de les petites i mitjanes empreses, als instruments de suport específic per a millorar-ne la capacitat de generar ocupació de qualitat i la competitivitat, sempre dins l’àmbit competencial d’aquesta llei.

 3. Identificar noves ocupacions, potenciar-les i donar-hi suport partint de l’activitat econòmica i del teixit productiu basats en el coneixement, la innovació i l’aportació de valor.

 4. Disposar d’una cartera de serveis formada per serveis bàsics i altres serveis especialitzats, adaptada a les característiques i a les necessitats detectades de les persones, del territori, dels col·lectius, de les empreses i dels sectors productius de Catalunya.

 5. Executar les polítiques ocupacionals que duguin a terme projectes integrals i interactuar amb les iniciatives de foment de l’ocupació, tenint-ne en compte la dimensió territorial, les diferències de gènere i l’eliminació de tota forma de discriminació.

 6. Fomentar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local i detectar les necessitats de suport; promoure l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius i l’atenció personalitzada de cada usuari, i garantir la participació coordinada de tots els agents que intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral especialitzada.

 7. Impulsar la millora de la comunicació del sistema, establint un model de comunicació multidireccional.

Article 14 Entitats que formen el sistema d’ocupació de Catalunya

Les entitats que integren el sistema d’ocupació de Catalunya són:

 1. Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

 2. Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.

 3. El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.

Article 15 Concertació territorial
 1. Per a facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes en el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure la concertació territorial amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, les administracions locals i, si escau, les entitats representatives de cada territori.

 2. L’àmbit territorial de referència per a la concertació territorial és la comarca. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de donar prioritat a les agregacions de comarques que comparteixen necessitats i objectius de desenvolupament econòmic i creació d’ocupació.

 3. La concertació territorial es pot donar en àmbits diferents de la comarca, sempre que se’n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada. També poden concertar directament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els municipis de més de 50.000 habitants.

 4. Per a concertar les polítiques ocupacionals al territori, fomentant la participació de les administracions locals i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar, amb les administracions locals, un procés d’impuls i de coordinació de fórmules organitzatives de nova constitució establertes sota qualsevol forma jurídica prevista per la legislació local, cercant sempre la màxima eficàcia i eficiència del sistema.

 5. El resultat de la concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, en endavant estratègies territorials , que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.

 6. La concertació territorial ha de comprendre la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació. Així mateix, pot servir per a gestionar o executar les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que estableixi el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigent.

 7. La concertació territorial ha de comptar, com a mínim, amb l’adhesió dels municipis que formen part de l’estratègia territorial i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, tenint en compte que cap ajuntament no pot donar suport a més d’una estratègia territorial, i que només n’hi pot haver una per comarca, llevat de les excepcions de l’apartat 3.

 8. Les estratègies territorials han de promoure la participació dels agents socials i econòmics i de les institucions rellevants en cada territori.

 9. Les estratègies territorials que resultin de la concertació territorial han d’ésser aprovades pel Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 10. Als efectes del que disposa aquest article, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes programa o altres instruments jurídics adequats de col·laboració i cooperació amb les entitats a què fa referència l’apartat 4, per mitjà dels quals es faci possible el disseny, la planificació, l’execució, la gestió, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació de les estratègies territorials. En aquest sentit, s’han de tenir en compte, entre altres instruments, els següents:

  1. L’Estratègia catalana per a l’ocupació.

  2. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.

  3. El suport i l’acompanyament per a la diagnosi i la planificació de les estratègies territorials.

  4. L’assistència tècnica i financera per a dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials.

  5. La provisió d’informació territorial sobre el mercat de treball i l’ocupació, l’activitat econòmica i les polítiques públiques d’ocupació.

  6. La capacitació dels agents territorials competents per a l’eficàcia de les estratègies territorials.

  7. L’informe de prospecció de les necessitats de formació i qualificació professionals.

 11. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de crear els consells territorials amb l’objectiu de facilitar la participació dels agents en el territori.

  Capítol II. Serveis ocupacionals i carta de serveis

Article 16 Serveis ocupacionals
 1. Els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i de programes públics que integren les polítiques d’ocupació de Catalunya, i cobreixen, entre altres, els àmbits següents, sens perjudici de llur interrelació:

  1. L’orientació professional.

  2. La gestió de la col·locació en el mercat de treball.

  3. La qualificació professional.

  4. El foment de l’ocupació.

  5. L’atenció a les empreses.

  6. La promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació.

  7. El foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació.

  8. El foment de la mobilitat geogràfica.

 2. L’orientació professional i la qualificació professional són serveis que s’han de prestar en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

 3. L’orientació professional integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada usuari, li permeten de conèixer-ne les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, i gestionar-ne l’itinerari de qualificació, en la recerca d’ocupació o en la posada en marxa d’iniciatives empresarials. Les oficines de treball de la Generalitat són les encarregades de valorar l’ocupabilitat de les persones que inicien processos de col·locació o d’inserció i d’orientar-les.

 4. La gestió de la col·locació en el mercat de treball és un servei de caràcter públic, d’acord amb l’article 20.3 de la Llei de l’Estat 56/2003, del 16 de desembre, d’ocupació, que té com a objectiu la gestió de les ofertes de treball presentades per les empreses, les entitats i les persones que ofereixen ocupació, per a proveir-les de candidats entre les persones en demanda d’ocupació inscrites en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 5. En atenció a la consideració de servei públic, la gestió de la col·locació s’ha de fer per mitjà de:

  1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per ell mateix o per mitjà de les entitats que hi col·laboren.

  2. Les agències de col·locació, legalment acreditades, com a recurs complementari i per a atendre els col·lectius amb més dificultats.

 6. La qualificació professional inclou tant els serveis i els programes de formació professional per a l’ocupació com els d’acreditació de competències:

  1. La formació professional per a l’ocupació, que té una vinculació directa amb el catàleg de qualificacions professionals, és el conjunt d’accions formatives que permeten d’adquirir coneixements i competències al llarg de la vida laboral, responent a les necessitats de persones i empreses i contribuint al desenvolupament de l’economia basada en el coneixement.

  2. L’acreditació de competències, que és el conjunt d’actuacions d’avaluació, reconeixement i certificació de les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o per vies no formals de formació.

 7. El foment de l’ocupació correspon al conjunt de serveis, programes i actuacions que tenen com a objectiu:

  1. Fer que les persones en situació d’atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball i obtinguin la qualificació necessària per a la inserció laboral, especialment en el cas de les que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social.

  2. Promoure la igualtat en l’accés al mercat de treball, la permanència i la promoció de persones de col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, tenen especials dificultats d’inserció laboral o necessiten un suport reforçat, desenvolupant instruments, itineraris i actuacions de suport a llocs de treball o mercats protegits. En aquest sentit, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de vetllar pel desenvolupament i la millora dels centres especials de treball i de les empreses d’inserció, com a instruments essencials per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat o amb trastorn mental que necessiten suport o atenció especialitzada i per al foment de la inclusió d’aquestes persones en el mercat laboral ordinari.

  3. Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la coresponsabilitat entre dones i homes, la no-discriminació i les accions positives específiques destinades a eradicar les bretxes de gènere.

 8. L’estudi i l’atenció de les necessitats de les empreses inclouen els serveis i els programes destinats a identificar i promoure oportunitats per al manteniment i la generació d’ocupació, i a millorar la qualificació del personal.

 9. La promoció de la creació d’ocupació, el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació inclouen els serveis i els programes destinats a la generació d’ocupació, a la creació d’activitat empresarial i a la dinamització i a l’impuls del desenvolupament econòmic local.

 10. El foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació són els serveis i els programes que s’adrecen a fomentar les iniciatives empresarials mitjançant l’economia social, el treball autònom o altres fórmules jurídiques.

 11. El foment de la mobilitat geogràfica inclou els serveis i els programes per a afavorir la mobilitat professional i formativa de les persones, millorar-ne les competències professionals i facilitar-los l’accés als mercats de treball.

Article 17 Carta de serveis
 1. La carta de serveis conté la informació destinada a les persones i a les empreses sobre els drets que els assisteixen amb relació als serveis oferts pel sistema d’ocupació de Catalunya, i que inclou els compromisos adquirits pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els indicadors per a mesurar-los.

 2. El Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació ha de concretar, amb una periodicitat màxima de quatre anys, la carta de serveis d’acord amb l’objecte i els principis rectors d’aquesta llei.

Capítol III. Drets i obligacions dels usuaris i de les entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya

Article 18 Drets dels usuaris

El sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir als usuaris dels serveis els drets següents:

 1. L’accés i la participació, de manera gratuïta, a tots els serveis i els programes del sistema d’ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 3. c .

 2. El dret subjectiu a l’ocupabilitat de l’article 1. d .

 3. La informació pertinent sobre llurs drets i deures.

 4. El dret a la intimitat personal.

 5. La confidencialitat de la informació relacionada amb els serveis ocupacionals que es prestin.

 6. L’equitat en el tracte de les persones, prioritzant les persones i els col·lectius amb més dificultats per a accedir a l’ocupació.

 7. La confidencialitat de les dades, que han d'ésser cedides i emprades amb el coneixement i el consentiment de la persona afectada.

 8. El dret a la informació sobre els mecanismes i els instruments de reclamació i denúncia que han d’estar a llur disposició.

Article 19 Drets de les entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya

El sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir els drets següents de les entitats que en formen part:

 1. La informació general i específica sobre la cartera de serveis.

 2. L’accés als instruments operatius del sistema d’ocupació de Catalunya, amb les limitacions establertes per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 3. La participació en el desenvolupament i l’execució de les polítiques d’ocupació en el marc de les prioritats i els objectius establerts pel Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació.

Article 20 Obligacions dels usuaris

Els usuaris estan obligats a col·laborar amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, facilitant la documentació, les dades i la informació sol·licitada, i a comparèixer quan siguin requerits amb relació als serveis i programes que se’ls puguin oferir.

Article 21 Obligacions de les entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya

Les entitats que formen part del sistema d’ocupació de Catalunya estan obligades a:

 1. Actuar sota els principis rectors del sistema d’ocupació de Catalunya.

 2. Dotar-se de sistemes de seguiment, d’auditoria i de control que s’estableixin per a garantir l’eficàcia, l’eficiència, la productivitat i l’impacte dels recursos.

 3. Sotmetre’s als controls i a les inspeccions periòdiques i aleatòries que calgui per a verificar el compliment de les normes de caràcter ocupacional, administratiu, econòmic i d’estructura que els siguin aplicables.

 4. Sotmetre els serveis que presten i els programes que duen a terme als instruments de coordinació, de cooperació i d’avaluació del sistema d’ocupació de Catalunya.

 5. Fer visible la seva pertinença al sistema d’ocupació de Catalunya.

 6. Facilitar les dades necessàries que tinguin un interès estadístic i que millorin el sistema d’avaluació del sistema d’ocupació de Catalunya.

 7. Respectar el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 8. Vetllar pels drets dels usuaris establerts en l’article 18.

 9. Facilitar als usuaris la informació sobre els mecanismes i els instruments de denúncia que han d’estar a llur disposició.

Títol III. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Capítol I. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 22 Naturalesa
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria d’ocupació, el qual n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i en garanteix l’avaluació de l’activitat.

 2. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econòmica, financera, i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les funcions que té encomanades i per al compliment de les seves finalitats, i també per a la gestió del seu patrimoni, d’acord amb el que estableix aquesta llei, les disposicions que la despleguen i la legislació general d’entitats autònomes que li sigui aplicable.

 3. En l’exercici de les seves funcions de gestió, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, si escau, tots els organismes dotats de personalitat jurídica pròpia que en depenen gaudeixen de la reserva de noms i dels beneficis, les exempcions i les franquícies de qualsevol naturalesa que la legislació atribueix a l’Administració de la Generalitat.

Article 23 Missió i finalitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’organisme de l’Administració de la Generalitat responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent.

 2. La missió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport a les empreses per a millorar-ne la competitivitat mitjançant la planificació, l’organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes ocupacionals.

 3. Les finalitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són:

  1. Mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocupació.

  2. Prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones en situació d’atur.

  3. Garantir una atenció especialitzada a les persones i als col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.

  4. Donar oportunitats a la població activa que cerca millorar la seva ocupació.

 4. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de determinar les actuacions que ha de desenvolupar, amb recursos propis o en col·laboració amb les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya, per a dur a terme les finalitats de l’apartat 3 i per a executar i desenvolupar polítiques d’ocupació adaptades a les característiques de les persones, dels col·lectius, dels sectors i dels territoris, i també a les necessitats de les empreses.

Article 24 Funcions

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té les funcions següents:

 1. Dirigir, ordenar, planificar, programar i executar els serveis i els programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d’ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.

 2. Gestionar els serveis d’informació i d’orientació integral a les persones.

 3. Gestionar les prestacions i els subsidis de què sigui responsable en el marc de les seves competències.

 4. Gestionar els programes de formació professional per a l’ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals vigent a Catalunya.

 5. Gestionar la intermediació laboral, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.

 6. Gestionar programes de prospecció del mercat de treball.

 7. Gestionar la resta de serveis i de programes d’ocupació.

 8. Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació en coordinació amb els organismes i les unitats competents en matèria de promoció econòmica, de l’economia social i la creació d’empreses.

 9. Col·laborar amb les empreses que es vulguin ampliar amb una nova activitat econòmica o que necessitin fer una nova contractació per a ajudar-les a disposar dels perfils professionals que requereixen.

 10. Elaborar el projecte de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.

 11. Elaborar, quan escaigui, les propostes normatives d’àmbit autonòmic en matèria d’ocupació.

 12. Formular l’avantprojecte del seu pressupost d’ingressos i de despeses.

 13. Percebre, quan sigui el cas, els ajuts d’altres administracions per al cofinançament d’accions a càrrec del seu pressupost i justificar-ho per mitjà dels organismes corresponents.

 14. Exercir les funcions de control, d’auditoria i de sanció relatives al compliment de les obligacions de les entitats que presten serveis ocupacionals, sens perjudici de les competències de la Inspecció de Treball.

 15. Mantenir les bases de dades generades pels sistemes integrats d’informació del sistema d’ocupació de Catalunya i elaborar les estadístiques, les anàlisis, els estudis i els informes relatius a la prestació dels serveis i dels programes de la seva competència. Les dades de les diferents bases de dades s’han de compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes i per mitjà d’altres variables rellevants per a l’observança de la garantia de la igualtat d’oportunitats, per tal de facilitar la incorporació de valoracions de gènere en les estadístiques, les anàlisis, els estudis i els informes elaborats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 16. Elaborar amb caràcter periòdic una agenda d’avaluacions amb un pressupost assignat.

 17. Dur a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball i els instruments per a millorar-lo, en col·laboració amb altres administracions i entitats, especialment les universitats, indicant l’impacte de gènere per a poder valorar les diferents situacions i necessitats que s’observen en dones i homes.

 18. Impulsar la concertació social i promoure els instruments necessaris per a executar-la.

 19. Executar les funcions relatives a l’obligació dels empresaris de comunicar els contractes laborals que es fan i també el finiment corresponent.

 20. Exercir les funcions d’execució relatives al compliment de les obligacions de les empreses i els treballadors i, si s’escau, exercir la potestat sancionadora en les matèries relatives a l’ocupació i la desocupació en els termes establerts per la legislació aplicable, sens perjudici de les competències de la Inspecció de Treball.

 21. Expedir els certificats de professionalitat acreditatius de les competències adquirides mitjançant la superació dels corresponents programes o per la via de l’acreditació de l’experiència laboral.

 22. Planificar i executar estratègies de comunicació externa per a potenciar el coneixement i la utilització dels serveis i programes per part de les empreses i els treballadors, prestant una especial atenció a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 23. Complir qualsevol altra funció que se li pugui encomanar.

Article 25 Organització
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’organitza en òrgans de govern, òrgans de participació i l’estructura territorial.

 2. Els òrgans de govern del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són:

  1. La Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  2. El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Els òrgans de participació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són:

  1. Els consells territorials.

  2. El Consell de Participació.

  3. La resta d’instruments de participació que pugui crear el Consell de Direcció, d’acord amb l’article 31. c .

 4. L’estructura territorial és formada per:

  1. Els serveis territorials.

  2. Les oficines de treball.

  3. Els centres d’innovació i formació ocupacional.

  Capítol II. Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 26 La Direcció
 1. La Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’òrgan unipersonal de representació ordinària que dirigeix i gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 2. El nomenament i el cessament del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són acordats pel Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d’ocupació.

 3. El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té la consideració d’alt càrrec; ha de complir amb dedicació exclusiva les seves funcions, i està subjecte al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Article 27 Funcions de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Corresponen a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya les funcions següents:

 1. Dirigir, executar, coordinar i planificar les activitats necessàries per al compliment de les finalitats i les funcions que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té atribuïdes.

 2. Fer el seguiment de tots els serveis i els programes que gestiona el sistema d’ocupació de Catalunya i supervisar-los, sens perjudici de les funcions de control de qualitat sobre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que corresponguin al departament a què s’adscriu.

 3. Impulsar l’elaboració de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i sotmetre-la a l’informe del Consell de Direcció.

 4. Impulsar l’elaboració del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, d’acord amb l’Estratègia catalana per a l’ocupació de Catalunya, i sotmetre’l a l’aprovació del Consell de Direcció.

 5. Elaborar i impulsar les propostes de disposicions de caràcter general relatives a l’àmbit de competència del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 6. Coordinar les relacions informatives amb les unitats corresponents del departament competent en matèria d’ocupació.

 7. Coordinar les relacions amb les unitats corresponents d’altres departaments i organismes de la Generalitat que tinguin competències en matèries relacionades amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 8. Executar els acords del Consell de Direcció.

 9. Exercir la representació legal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en tot tipus d’actuacions.

 10. Exercir la direcció superior del personal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 11. Atorgar les subvencions, llevat que les bases reguladores corresponents estableixin, per raó d’eficàcia, un altre òrgan, i subscriure els convenis de col·laboració relatius a les competències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 12. Actuar com a òrgan de contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 13. Autoritzar les despeses, de qualsevol naturalesa, a càrrec del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, incloses les del capítol sobre remuneracions del personal, i ordenar els pagaments corresponents.

 14. Informar el Consell de Direcció de les delegacions de funcions a qualsevol òrgan de direcció o gestió.

 15. Informar el Consell de Direcció de l’estructura organitzativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i d’altres temes relacionats amb el personal.

 16. Proposar al Consell de Direcció els criteris per a l’establiment de concerts i convenis, o qualsevol fórmula jurídica prevista per la legislació, i també les condicions de manteniment o de renovació, tenint en compte, en tot cas, la utilització òptima dels recursos públics, l’acreditació de la qualitat i les demandes territorials.

 17. Informar el Consell de Direcció, abans d’aprovar-les, sobre les estratègies territorials subscrites als diferents territoris.

 18. Informar el Consell de Direcció sobre les activitats dutes a terme pels consells territorials.

 19. Formular l’avantprojecte del pressupost d’ingressos i de despeses del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i trametre’l, amb l’aprovació prèvia de la proposta per part del Consell de Direcció, al departament competent en matèria d’ocupació perquè l’incorpori, si escau, al seu avantprojecte i li doni el tràmit establert pel text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 20. Expedir els certificats de professionalitat acreditatius de les competències adquirides per les persones, mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral, d’acord amb les directrius del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

 21. Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció i per a l’administració del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les que li puguin ésser delegades i atribuïdes per la normativa.

Capítol III. Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 28 Naturalesa i funcions del Ple del Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del sistema d’ocupació de Catalunya, i té encomanades les funcions següents:

 1. Emetre informe, amb caràcter previ, sobre el projecte de l’Estratègia catalana per a l’ocupació que el Govern aprova i presenta al Parlament i, posteriorment, fer-ne el seguiment.

 2. Aprovar el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació i fer-ne el seguiment.

 3. Debatre i aprovar, amb caràcter previ, la proposta dels programes operatius que s’han de presentar a la Unió Europea que afectin l’àmbit de les competències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 4. Debatre i aprovar els criteris generals d’actuació amb relació als serveis i els programes que presta el sistema d’ocupació de Catalunya i ésser informat de les resolucions d’atorgament dels programes aprovats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 5. Emetre informe sobre els criteris per a l’establiment de concerts, de convenis, o qualsevol fórmula jurídica prevista per la legislació, i també sobre les condicions de manteniment o de renovació, tenint en compte, en tot cas, la utilització òptima dels recursos públics, l’acreditació de la qualitat i les demandes territorials.

 6. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses anuals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i emetre informe anual i amb caràcter previ sobre els recursos econòmics destinats al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els criteris de distribució.

 7. Estar informat de l’estructura organitzativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i d’altres temes relacionats amb el personal.

 8. Estar informat de les delegacions de funcions a qualsevol òrgan de direcció o gestió.

 9. Fomentar la concertació territorial i impulsar, aprovar i fer el seguiment de les estratègies territorials establertes per l’article15.5.

 10. Crear els òrgans de participació a què fa referència el capítol IV.

 11. Estar informat sobre les activitats realitzades pels consells territorials.

 12. Fer un seguiment periòdic de les activitats del sistema d’ocupació de Catalunya, amb la recepció d’informació bimestral detallada de l’execució de la programació.

 13. Estar informat de les avaluacions que es facin dels serveis i dels programes desenvolupats pel sistema d’ocupació de Catalunya i fixar els criteris de publicitat de les avaluacions efectuades.

 14. Debatre i aprovar, si escau, els afers plantejats per la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 15. Aprovar el reglament de funcionament del Consell de Direcció.

 16. Crear les comissions de treball del Consell de Direcció que siguin necessàries i establir-ne la composició i les funcions.

 17. Complir la resta de funcions que li puguin ésser atribuïdes.

Article 29 Composició del Consell de Direcció
 1. El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és integrat pels vint-i-sis membres següents:

  1. El president, que és el conseller del departament competent en matèria d’ocupació.

  2. El vicepresident, que és el secretari competent en matèria d’ocupació.

  3. El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  4. Cinc vocals proposats pel departament competent en matèria d’ocupació, entre els quals hi ha d’haver la persona que té la representació de l’òrgan rector del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

  5. Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya en proporció a llur representativitat.

  6. Sis vocals proposats per les organitzacions empresarials que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya en proporció a llur representativitat.

  7. Sis vocals proposats per les entitats representatives de les administracions locals.

 2. El Consell de Direcció pot convidar altres membres del sistema d’ocupació de Catalunya per a fer aportacions amb relació als temes que hagi de tractar, segons el que es determini per reglament.

 3. La presidència del Consell ha de vetllar perquè la composició final sigui paritària.

 4. Els vocals del Consell de Direcció són nomenats i cessats pel conseller del departament competent en matèria d’ocupació, a proposta de cada organització o entitat que hi té representació. El nomenament dels vocals es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que puguin ésser nomenats per a altres períodes successius.

 5. Les vacants que es produeixin a les vocalies del Consell de Direcció s’han de cobrir tenint en compte la representació que estableix l’apartat 1.

 6. La condició de membre del Consell de Direcció és incompatible amb qualsevol vinculació amb empreses o entitats relacionades amb el subministrament o la dotació de material, i també amb tota mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu en centres, establiments o empreses que presten serveis en règim de concert o conveni amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, o mitjançant qualsevol altra fórmula de gestió indirecta.

 7. El secretari del Consell de Direcció és un tècnic superior funcionari de carrera del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, ateses les potestats públiques inherents a l’exercici de les seves funcions, ha d’ésser un funcionari públic, designat pel president. Assisteix a les sessions del Consell de Direcció amb veu però sense vot.

Article 30 Funcionament del Consell de Direcció
 1. El funcionament del Consell de Direcció s’ha de regir pel seu reglament intern.

 2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, el Consell de Direcció adopta els acords per majoria de dos terços dels membres presents, els quals han d’incloure el vot favorable dels representants de l’Administració de la Generalitat. En cas de manca d’acord en dues sessions del Consell de Direcció, el departament competent en matèria d’ocupació ha d’adoptar les decisions convenients per a garantir el funcionament normal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en tots els seus àmbits.

Capítol IV. Òrgans de participació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 31 Òrgans de participació

Els òrgans de participació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són:

 1. Els consells territorials.

 2. El Consell de Participació.

 3. La resta de grups tècnics de participació i d’assessorament que el Consell de Direcció decideixi de crear de manera temporal.

Article 32 Consells territorials
 1. Els consells territorials són els òrgans de participació del territori. S’han de crear d’acord amb la distribució territorial del departament competent en matèria d’ocupació, amb l’objectiu de facilitar en el territori la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i de les administracions locals, i han d’estar formats, com a mínim, per:

  1. Una representació de les estratègies territorials corresponents.

  2. El director dels serveis territorials del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territorial corresponent, o la persona en qui delegui.

  3. Els directors de les oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territorial corresponent, o les persones en qui deleguin.

  4. Els directors dels centres d’Innovació i Formació Ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ubicats en l’àmbit territorial corresponent, o les persones en qui deleguin.

  5. Una representació de les diferents organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

  6. Una representació d’altres entitats econòmiques i socials i institucions rellevants en l’àmbit territorial.

  7. Una representació de les entitats representatives de les administracions locals.

  8. Una representació dels departaments de la Generalitat que per raó de llurs competències puguin participar en la definició de les polítiques d’ocupació.

  9. Una representació del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 2. Els consells territorials s’han de reunir un mínim de dues vegades l’any, als efectes, com a mínim, de:

  1. Elevar propostes de millora del model de concertació territorial a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  2. Fer un informe anual de les diferents estratègies, plans o instruments de planificació territorial.

  3. Coordinar iniciatives comunes entre els diferents plans, estratègies i instruments de planificació territorial de l’àmbit de cada consell territorial.

  4. Elevar propostes als òrgans rectors del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya amb relació a la planificació estratègica, la coordinació i l’avaluació de la formació professional en cada territori.

Article 33

Consell de Participació.

 1. El Consell de Participació és un òrgan de caràcter tècnic, preceptiu i consultiu que ha de tenir coneixement de les polítiques d’ocupació i dels serveis i programes ocupacionals, d’acord amb les funcions que s’estableixin per reglament.

 2. El Consell de Participació és format, entre d’altres, per:

 1. Les entitats proveïdores del sistema d’ocupació.

 2. Les entitats representatives del tercer sector social, de l’economia social i dels centres i entitats de formació.

 3. Una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

 4. Una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Capítol V. Estructura territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 34 Estructura territorial
 1. Els serveis territorials representen el Servei d’Ocupació de Catalunya en el territori i són els impulsors i els coordinadors de les actuacions de les oficines de treball en llur àmbit d’influència territorial.

 2. Les oficines de treball han de col·laborar en l'aplicació de les estratègies territorials per mitjà dels directors, que han d'ésser reconeguts professionals amb capacitat d’emprendre iniciatives en llur àmbit territorial i dins el marc de les competències que tinguin atribuïdes.

 3. Els centres d’innovació i formació ocupacional formen la xarxa de centres de referència en la formació professional ocupacional. Basen llur activitat fonamentalment a impartir accions de formació professional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris, i, si s’escau, de formació professional, d’acord amb els requisits del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

Capítol VI. Règim jurídic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 35 Règim jurídic
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, actua de conformitat amb el que disposa aquesta llei, les disposicions que la despleguen i la legislació que regula el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu aplicable a l’Administració de la Generalitat.

 2. Les resolucions del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs d’alçada.

Article 36 Recursos humans
 1. El personal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’ésser funcionari o laboral en els mateixos termes i en les mateixes condicions que els establerts per al personal de l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb la legislació aplicable.

 2. El personal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’ésser l’adequat i el necessari per a garantir el compliment de la carta de serveis i per a desenvolupar les funcions que li encomana aquesta llei, i ha de rebre la formació adequada i continuada per a assolir els objectius que se li demanen amb relació a orientació, formació i suport a la inserció.

Article 37 Drets econòmics i règim pressupostari
 1. Per al compliment de les seves funcions, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya compta amb els béns i els recursos econòmics següents:

  1. Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea. Aquests darrers ingressos s’han de vehicular per mitjà del Tresor de la Generalitat.

  2. Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i els seus productes i rendes.

  3. El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.

  4. El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.

  5. Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir.

 2. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’elaborar anualment el seu avantprojecte de pressupost d’ingressos i de despeses i trametre’l al seu departament d’adscripció perquè el Govern l’integri en els pressupostos de la Generalitat.

 3. L’actuació econòmica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’ha de sotmetre a la fiscalització del control pressupostari, que correspon a la Intervenció General de la Generalitat.

Article 38 Règim de contractació i patrimonial
 1. El règim de contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és objecte de la normativa general de contractació que s’aplica a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms.

 2. El règim patrimonial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Capítol VII. Avaluació, seguiment i control del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Article 39 Model d’avaluació
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de tenir un model d’avaluació del sistema, dels serveis i dels programes del sistema d’ocupació de Catalunya, que ha de proveir d’informació rigorosa i útil els seus òrgans de govern per a rendibilitzar i racionalitzar al màxim els seus recursos. Aquest model, instrument operatiu del sistema d’ocupació de Catalunya, ha d’avaluar la qualitat, l’impacte, l’eficàcia i l’eficiència dels serveis i programes implementats.

 2. El model d’avaluació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’estar en procés de millora contínua i s’ha de basar, entre altres aspectes, en:

 1. La realització anual de l’avaluació global de les polítiques d’ocupació desenvolupades pel sistema d’ocupació de Catalunya i la realització periòdica d’avaluacions de la gestió de serveis i programes efectuats per entitats del sistema. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d'assignar el pressupost necessari a aquests efectes.

 2. La promoció d’una cultura de l’avaluació en el sistema d’ocupació de Catalunya, concebuda com una activitat específica i clarament autònoma, independent i diferenciada de la resta d’activitats que duu a terme el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Incorporar la perspectiva de gènere introduint eines, metodologies i indicadors que permetin avaluar els impactes de gènere de les polítiques d’ocupació.

 4. Els resultats en la inserció laboral de les persones que pertanyen a col·lectius de més difícil inserció, per raons tals com l’edat o la discapacitat, entre d’altres.

 5. La independència de l’avaluació. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pot tenir el suport dels recursos i dels instruments que la Generalitat estableixi per a l'avaluació dels serveis que presta. També pot encarregar mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva l’avaluació dels serveis i programes ocupacionals.

 6. La coordinació amb les avaluacions que es realitzin des d’altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.

 7. Les avaluacions efectuades, d’acord amb la normativa de transparència i accés a la informació pública, tenen la consideració de públiques i han d'ésser publicades, com a mínim, en la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, després d'haver estat presentades al Consell de Direcció del Servei.

Article 40 Seguiment i control
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de dur a terme actuacions de seguiment i de control per garantir el compliment de les obligacions dels usuaris de les polítiques d’ocupació i de les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya, amb la possibilitat d’exercir la potestat sancionadora en els termes establerts per la legislació aplicable, sens perjudici de les competències de la Inspecció de Treball.

 2. Així mateix, en compliment del que estableix l’article 100 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d’un import inferior a 60 euros.

Article 41 Transparència en matèria d’informació de les entitats proveïdores de serveis ocupacionals

De conformitat amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de publicar les dades de totes les entitats proveïdores de serveis incloses en l’article 14, sigui quin sigui l’import del servei, i també el pressupost i la liquidació corresponents.

Títol IV. Règim sancionador

Article 42 Inspecció
 1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de dur a terme les accions necessàries per a garantir que l’activitat de les entitats proveïdores de serveis incloses en l’article 14 s’executi d’acord amb la normativa reguladora, sens perjudici de les competències de la Inspecció de Treball. A aquest efecte, si hi ha indicis d’irregularitat, s’han de poder inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin.

 2. Les inspeccions es poden estendre a les persones físiques o jurídiques a les quals estiguin associades els usuaris, i també a qualsevol altra persona susceptible de tenir un interès especial en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l’execució dels projectes o en l’adopció de determinades mesures.

 3. Els funcionaris que exerceixen la funció inspectora tenen la consideració d’autoritat pública. Com a tals, estan facultats per a accedir lliurement, en qualsevol moment, amb la identificació i sense la notificació prèvia a qualsevol lloc que hagin d’inspeccionar.

Article 43 Normativa aplicable

El règim d’infraccions i de sancions d’aquesta llei és el que estableixen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, o la Llei de l’Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria d’infraccions i sancions en l’ordre social.

Article 44 Competència sancionadora
 1. Correspon al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la instrucció dels procediments sancionadors.

 2. Correspon al conseller del departament competent en matèria d’ocupació la resolució dels procediments sancionadors de les infraccions lleus i greus en aquesta matèria.

 3. La resolució de les infraccions molt greus és competència del Govern.

  Disposicions addicionals

  Primera. Referències al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

  Les referències que la normativa vigent fa al Servei d’Ocupació de Catalunya s’entenen fetes al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sens perjudici del que estableix la disposició addicional segona pel que fa a la denominació i la imatge corporativa del Servei.

  Segona. Denominació i imatge corporativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 4. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté la denominació Servei d’Ocupació de Catalunya i els elements relatius a la imatge corporativa del Servei inclosos en el Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya.

 5. S’autoritza el Govern perquè modifiqui, si escau, la denominació a què fa referència l’apartat 1.

  Tercera. Gestió integral de les polítiques d’ocupació

  D’acord amb l’objecte d’aquesta llei d’establir el marc d’ordenació de les polítiques d’ocupació a Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a centre de governança del nou sistema d’ocupació, ha d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la gestió integral de les polítiques d’ocupació que li siguin transferides per l’Estat, amb el propòsit d’establir una vinculació eficient i coresponsable dels recursos destinats a les polítiques actives i passives d’ocupació i d’erigir un model de referència en l’àmbit europeu amb relació a la millora de l’ocupabilitat de les persones i de la competitivitat de les empreses.

  Quarta. Entitats socials especialitzades en serveis de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat o amb trastorn mental

  El Govern ha d’impulsar procediments administratius de contractació d’entitats socials prestadores de serveis de suport especialitzades en la inserció laboral de persones amb discapacitat o amb trastorn mental en el mercat ordinari de treball, que permetin una major estabilitat en la col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  Cinquena. Protecció de dades personals

  Les entitats que componen el sistema d’ocupació de Catalunya resten obligades a facilitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya les dades que se’ls sol·licitin amb relació al compliment de les finalitats d’aquesta llei, respectant el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  Sisena. Reducció de les subvencions

  El Govern ha de tendir a reduir la subvenció com a mecanisme de relació amb les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya, i fomentar l’establiment de contractes programa o concerts per a garantir l’estabilitat a mitjà termini de les polítiques i de les diferents entitats del sistema.

  Setena. Col·laboració i cooperació amb les universitats

  El Govern, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha de promoure instruments de col·laboració i cooperació amb les universitats catalanes per al foment de l’ocupació dels graduats, de l’emprenedoria i de la transferència de coneixement al teixit productiu.

  Vuitena. Adaptació de fórmules organitzatives

  Les fórmules organitzatives existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei que vulguin participar en la concertació territorial a què fa referència l’article 15 s'han d’adaptar als requeriments que estableix el dit article.

  Disposició derogatòria

  Es deroga la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

  Disposicions finals

  Primera. Desplegament

 6. Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei.

 7. En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha de desplegar els aspectes relacionats amb la col·laboració publicoprivada, l’àmbit de la concertació territorial i els òrgans de participació, i la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals.

  Segona. Regulació de l’estructura i l’organització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

  El Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d’ocupació, ha d’aprovar el decret que regula l’estructura i l’organització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

  Tercera. Centres d’innovació i formació ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 8. S’autoritza el Govern perquè estableixi el règim d’autonomia econòmica dels centres d’innovació i formació ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de gestionar per ells mateixos els ingressos obtinguts com a resultat de llurs activitats, i també del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’altres administracions públiques o altres entitats.

 9. El Govern ha d’aprovar per decret la normativa que ha de regir la gestió dels centres d’innovació i formació ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  Quarta. Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 9 de juliol de 2015

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Felip Puig i Godes

  Conseller d’Empresa i Ocupació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR