ORDEN ARP/362/2015, de 15 de diciembre, por la que se establece el Plan de gestión de la actividad de marisqueo de bivalvos mediante dragas mecanizadas (jaulas).

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de LeyOrden

Des de fa força temps la franja costanera és objecte de mesures de protecció per part de les diferents administracions implicades, ja que es tracta d'una zona especialment sensible a l'acció humana, tant des del punt de vista de la pesca, com de les activitats turístiques que s'hi concentren, especialment durant l'estiu.

En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vetlla per protegir els ecosistemes fràgils com les praderies de fanerògames marines o els fons coral·lígens i de m aërl , per la qual cosa s'han construït i fondejat esculls artificials per protegir els fons costaners i fomentar la pesca de les arts menors seguint una línia de convergència amb la Política pesquera comuna de la Unió Europea.

La Política pesquera comuna, aprovada en virtut del Reglament (UE) 1380/2013, d'11 de desembre de 2013, del Parlament Europeu i del Consell, constitueix el marc general de regulació en matèria de pesca de la Unió Europea, amb l'objectiu, segons estableix l'article 2, de garantir que les activitats pesqueres siguin sostenibles mediambientalment i alhora reportin guanys econòmics i socials, partint de l'aplicació d'un enfocament ecosistèmic a la gestió de la pesca, per tal que les activitats pesqueres tinguin un impacte mínim en l'ecosistema marí a fi d'evitar-ne la degradació.

En desenvolupament de la Política pesquera comuna, el Reglament (CE) 1967/2006, de 21 de desembre de 2006, del Consell, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani, i pel qual es va modificar el Reglament (CEE) 2847/93 i derogar el Reglament 1626/94 (d'ara endavant, Reglament (CE) 1967/2006, de pesca a la Mediterrània), concretament l'article 19, estableix l'obligació per als estats membres de la Unió Europea d'aprovar plans de gestió per a la realització a les seves aigües territorials de pesqueries amb utilització de les diverses arts de pesca, incloses les dragues mecanitzades.

L'article 119.3 del vigent Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'activitats marítimes, que inclou en tot cas, entre d'altres, la regulació i la gestió del marisqueig i l'establiment de les condicions per practicar-lo, i també la regulació i la gestió dels recursos.

L'article 26.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, d'acord amb la política pesquera comuna i en el marc del Reglament (CE) 2371/2002 i del Reglament CE) 1967/2006, pot aprovar plans de gestió dels recursos pesquers i marisquers per a determinades zones, amb l'objectiu de garantir una explotació dels recursos aquàtics vius que faciliti unes condicions econòmiques, mediambientals i socials sostenibles.

En aquest marc normatiu, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha tramès a la Comissió Europea el projecte de Pla de gestió de dragues mecanitzades (d'ara endavant, PGDM), que ha estat aprovat per la Comissió Europea el dia 22 de setembre de 2015, al qual s'adjuntava el present projecte normatiu per ser aprovat com a Ordre del/de la titular de l'esmentat departament.

Segons defineix l'article 2.1.b) del Reglament (CE) 1967/2006, de pesca a la Mediterrània, les dragues mecanitzades són arts remolcadors “hissats per un cabrestant motoritzat des d'un vaixell ancorat destinats a la captura de mol·luscs bivalves, gasteròpodes o porífers i que estan constituïts per un sac de xarxa o una cistella de metall muntats en una armadura rígida o vara de dimensions i forma variables, la part inferior del qual pot portar una fulla raspadora rodona, esmolada o dentada i que es pot equipar o no amb rascles i depressors". A Catalunya, les dragues mecanitzades emprades en la captura de mol·luscs bivalves reben el nom de gàbies.

Les dragues utilitzades a Catalunya, objecte del present PGDM, tenen una amplada màxima de 70 centímetres, la qual cosa representa una amplada màxima acumulada de 2,80 metres en el supòsit d'omplir les 4 unitats de dragues, nombre màxim que es pot emprar, per tant, inferior als 3 metres d'amplada màxima permesa per a les dragues, segons l'annex II del Reglament (CE) 1967/2006, de pesca a la Mediterrània. A més, el present PGDM estableix unes dimensions mínimes de la malla de les dragues que garanteixi la selectivitat i exclogui els exemplars de talla immadura, especialment per als bancs naturals de tellerina i petxina lluent.

Partint de la perspectiva de protecció, recuperació i conservació dels recursos marins que ha d'informar l'actuació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i així ho reflecteixen els articles 25 a 27 de la Llei 2/2010, de pesca i acció marítimes, aquesta Ordre comporta l'aprovació de les mesures de control de l'esforç pesquer, les mesures tècniques i les mesures de control i seguiment de l'activitat marisquera amb dragues mecanitzades contingudes en el PGDM per garantir el rendiment sostenible d'aquesta activitat.

D'altra banda, el Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc, estableix també la competència d'aquest departament per determinar les espècies, èpoques de veda, talles mínimes d'extracció i comercialització i la producció màxima, així com els horaris de marisqueig, el nombre de llicències atorgables, i les modalitats d'aparells que es poden emprar per al marisqueig.

L'article 3.9.3 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca.

D'acord amb l'article 49.1.d) del Decret 270/2013, 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una de les funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims és la d'impulsar la regulació normativa i el règim sancionador en matèria d'ordenació del sector pesquer, de gestió dels recursos marins, de les zones de protecció pesquera i marisquera i altres mesures de protecció dels recursos marins, de l'aqüicultura i del marisqueig.

El Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d'un departament i de modificació del Decret 200/2010,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR