Crònica legislativa: Unió Europea

AutorNarcís Mir
CargoResponsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Secretaria d?Afers Exteriors.
Páginas263-266

Page 263

Reglament (UE) núm. 36/2010 de la Comissió de 3 de desembre 2009 sobre els models comunitaris de llicències de conducció de trens, certificats complementaris, còpies autenticades de certificats complementaris i formularis de sol·licitud de llicències de conducció de trens, en aplicació de la Directiva 2007/59/CE del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 13, de 19.01.2010, pàg. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:L:2010:013:000 1:0027:ES:PDF

Els articles 1 i 2 del present reglament preveuen, respectivament, que tant en el model comunitari de llicència de conducció de trens com en el del certificat complementari s’utilitzaran una o vàries llengües oficials de la Comunitat Europea.

Aquestes disposicions generals apareixen posteriorment detallades en els annexos I, II, III, i IV de la mateixa disposició.

Tot i això, en tres ocasions, alguns detalls d’aquests annexos fan referència també a la necessitat de consignar la llengua materna del maquinista (punt 9 apartat a.1, de l’annex I sobre el model comunitari de llicència de conducció de trens) o del sol·licitant (punt 5 apartat 2.19 de l’annex IV que conté el formulari de sol·licitud harmonitzat de llicències de conducció de trens), o bé d’assenyalar un llistat de totes les llengües distintes de la llengua materna que siguin necessàries per explotar la infraestructura que es tracti que coneguin els maquinistes (apartat 1.5 del punt 1 de l’annex II sobre el model comunitari de certificat complementari).

Decisió del Consell, de 26 de novembre de 2009, relativa a la celebració, per part de la Comunitat Europea, de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. DOUE L 23, de 27.01.2010, pàg. 35. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:L:2010:023:003 5:0061:ES:PDF

L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Narcís Mir, responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Secretaria d’Afers Exteriors.

Page 264

La finalitat de la Convenció és promoure, protegir i assegurar el gaudi, en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per part de totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte que hi és inherent.

Amb aquesta finalitat diverses disposicions de la Convenció esmenten les condicions específiques pel desenvolupament dels esmentats drets fonamentals pel que fa a les distintes formes de llenguatge, en especial el llenguatge de signes, que s’hauran de tenir en compte en àmbits com ara l’accessibilitat (art. 9), les llibertats d’expressió, d’opinió i d’accés a la informació (art. 21), l’educació (art. 24) o la participació en la vida cultural, les activitats recreatives i d’esbarjo i l’esport (art. 30).

Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a l’etiqueta ecològica a la UE. DOUE L 27, de 30.01.2010, pàg 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:L:2010:027:000 1:0019:ES:PDF

L’article 12 del reglament indica que la promoció de l’etiqueta ecològica de la UE podrà portar-se a terme per mitjà de l’oportú lloc web, on s’hi proporcionarà informació bàsica i material promocional, i també informació sobre els llocs de venda dels productes etiquetats, en totes les llengües comunitàries.

En aquest sentit, el punt 5 de l’annex I del reglament relatiu al procediment d’elaboració i revisió dels criteris de l’etiqueta ecològica de la UE, preveu que la Comissió Europea proporcionarà un model traduït a totes les llengües oficials de la Unió per al manual destinat als usuaris potencials, i un altre per al manual destinat a les autoritats encarregades de l’adjudicació de contractes públics.

Acte núm. 29/2009, de l’Autoritat Comuna de Control d’Europol, de 22 de juny de 2009, pel qual s’estableix el seu reglament intern. DOUE C 45, de 23.02.2010, pàg. 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:C:2010:045:000 2:0013:ES:PDF

En relació als mètodes de treball i a l’accés públic als documents, els articles 6.5 i 7.7 d’aquest Acte assenyalen que l’Autoritat Comuna de Control celebrarà les seves reunions basant-se en documents i projectes redactats en totes les llengües oficials de les institucions de la Unió i que les sol·licituds d’accés a un document s’hauran de formular en una d’aquestes mateixes llengües.

Page 265

En termes més generals, l’article 17 d’aquest acte es dedica enterament a la qüestió de les llengües que es podran utilitzar en el procediments davant l’Autoritat. Aquestes llengües sempre hauran de ser una de les llengües oficials de la Unió. Tanmateix es preveu la possibilitat que s’hi utilitzin també altres llengües no oficials en el cas de documents que puguin acompanyar el procediment, o quan el demandant no en conegui cap d’elles. En tots dos casos s’utilitzaran traduccions, resums i interpretacions, si s’escau, a les llengües oficials.

Consell d’Administració d’Europol. Reglament intern. DOUE C 46, de 24.02.2010, pàg.9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:C:2010:046:000 8:0010:ES:PDF

L’article 6.3 del present reglament preveu que el Consell d’Administració d’Europol (CA) adoptarà les seves decisions basant-se en documents elaborats de conformitat amb allò que preveu l’article 2 de la «Decisió del CA sobre l’ús intern de les llengües»

Decisió (2010/138/UE/Euratom) de la Comissió, de 24 de febrer de 2010, per la qual es modifica el seu reglament intern. DOUE L 55, de 5.03.2010, pàg. 60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:L:2010:055:006 0:0067:ES:PDF

L’article 17 d’aquesta decisió, relatiu a l’autenticació dels actes adoptats per la Comissió conté, en els seus punts 1, 2, 3 i 5, diverses referències a l’ús de les llengües.

Així, els punts esmentats indiquen, en relació als diferents tipus de procediments i actes que s’adopten en la reunió del Col·legi de comissaris, que aquests últims s’adjuntaran en la llengua o les llengües en què siguin autèntics, és a dir, i als efectes d’aquest reglament intern, totes les llengües oficials de la Unió.

Directiva 2010/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de comunicació audiovisual). DOUE L 95, de 15.04.2010, pàg. 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do uri=OJ:L:2010:095:000 1:0024:ES:PDF

Page 266

Els atesos 42, 46, 72 i 78 de la present directiva contenen diverses referències a aspectes lingüístics. Val a dir, però que malgrat això, cap d’ells no té un reflex directe en la part dispositiva de la norma.

Pel que fa al seu contingut, l’atès 42 assenyala que els estats membres, per determinar cas per cas si una emissió difosa per un prestador del servei de comunicació establert en un altre estat membre està totalment o principalment dirigida al seu territori, podran esmentar com a indicadors d’aquesta circumstància, entre d’altres, la llengua principal del servei.

Quant a l’atès 46 fa esment, en relació amb les persones amb discapacitat, o d’edat avançada, que l’accessibilitat dels serveis de comunicació audiovisual inclou aspectes com el llenguatge de signes i el subtitulat.

Pel que fa a l’atès 72, estipula que les cadenes que emetin totalment en una llengua distinta de la dels estats membres no han de quedar coberts pels articles 16 i 17 de la directiva. No obstant això, quan aquesta llengua o llengües constitueixin una part substancial però no exclusiva del temps de transmissió d’una cadena, no s’han d’aplicar els article 16 i 17 a l’esmentada part del temps de transmissió. Val a dir que aquests articles 16 i 17 es refereixen a la promoció de la distribució i de la producció de programes de televisió i que no afecten les emissions de televisió destinades a una audiència local que no formin part d’una xarxa nacional.

Finalment, l’atès 78, indica que en la seva voluntat de promoure activament una determinada llengua, els estats membres seran lliures per adoptar regles més detallades o precises, d’acord amb criteris lingüístics, sempre i quan aquestes regles siguin conformes al Dret de la Unió i, en particular, no siguin aplicables a la retransmissió de programes originaris d’altres estats membres.

Reglament intern del Tribunal de Comptes de la Unió Europea. DOUE L 103, de 23.04.2010, pàg. 1. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do uri=OJ:L:2010:103:SOM:ES:HTML

L’article 28 del reglament es refereix al règim lingüístic del Tribunal i l’autenticació dels seus documents.

En relació al primer aspecte, l’apartat 1 d’aquest article preveu que els informes, els dictàmens, les observacions, les declaracions de fiabilitat i la resta de documents que siguin publicats es redactaran en totes les llengües oficials. Quant al segon aspecte, el seu apartat 2 disposa que l’autenticació dels documents es farà per mitjà de la firma pel president de totes les versions lingüístiques.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR