Model de testament en el qual el testador nomena hereva la seva parella estable. Hi ha legitimaris

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2022

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
  • 2.1 Model de testament d'un home
  • 2.2 Model de testament d'una dona
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Llegítima
  • 3.3 Matrimoni entre homosexuals
  • 3.4 Normes generals sobre la llegítima
  • 3.5 Protecció registral de la llegítima
  • 3.6 Revocació en cas de trencament de la relació conjugal o de parella
  • 3.7 El testament
  • 3.8 Revocació i testament posterior
  • 3.9 Exactitud i precisió de tot testament
  • 3.10 Testaments especials a Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * (solter, vidu, divorciat, etc.), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar Testament obert.
 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i capacitat per a l'atorgament de Testament obert.
 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport , per a l'atorgament de Testament obert.

(En tot cas:)

Jo, el Notari, després d'haver mantingut conversa amb el compareixent i haver-li prestat el degut assessorament, considero que ha pogut desenvolupar el seu propi procés de presa de decisions, em manifesta, i així ho estimo, que la seva voluntat s'ha conformat lliurement i m'expressa de manera oral el seu desig d'atorgar aquest Testament obert que redacto seguint les seves instruccions de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de * (*), on va néixer el dia * de * de 19**; fill dels consorts * i *, (vivents); divorciat de la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * i * (o vidu de * o simplement indica els fills que té, si és solter).

SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin dret de conformitat amb la legislació civil catalana i especialment als seus anomenats fills o descendents d'aquests, en el seu cas.

TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva convivent en parella estable, senyora *.

La substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altres legals per *.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat d'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat tenint l'atorgant, al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement aquest consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.


Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, *(soltera, vídua, divorciada), casada, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

La conec (o identifico) la compareixent pel seu document nacional d'identitat;.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar Testament obert.
 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i capacitat per a l?atorgament de Testament obert.
 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i capacitat per a l?atorgament, sense necessitat de cap mesura de suport , de Testament obert.

(En tot cas:)

Jo, el Notari, després d'haver mantingut conversa amb la compareixent i haver-li prestat el degut assessorament, considero que ha pogut desenvolupar el seu propi procés de presa de decisions, em manifesta, i així ho estimo, que la seva voluntat s'ha conformat lliurement i m'expressa de manera oral el seu desig d'atorgar aquest Testament obert que redacto seguint les seves instruccions de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és filla dels consorts *; divorciada del senyor *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * (o vídua, o simplement indica els fills que té, si és soltera).

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.

TERCERA: Nomena i institueix hereu universal i lliure el seu convivent en relació de parella estable, senyor *.

El substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altre legals per *.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit a la testadora aquest testament en veu alta, després d'advertir-la del dret a llegir-lo ella mateixa, del qual no fa ús, i, un cop assabentada, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificada), que s'ha observat la unitat d'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat tenint l'atorgant, al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement aquest consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la testadora, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris i la necessària constància del NIF, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

Comentari

Es pot veure en l'Obra Práctico Sucesiones més informació i doctrina, especialment en els temes:

Model normal de testament d'una persona que nomena hereva la seva parella estable, havent-hi fills.

Normes generals

La llei catalana de 10/1998 de 15 de Juliol, d'Unions estables de Parella (derogada) regulava per separat les parelles estables, siguin heterosexuals o homosexuals.

El Codi Civil, llibre quart, equipara els consorts als convivents en unió parella estable (ara es convivent en parella estable).

El Llibre Segon del Codi Civil (en vigor l'1 de gener de 2011) no estableix cap diferència entre parelles heterosexual i homosexuals.

Pot tenir la condició de parella estable el convivent casat i separat de fet, el que cal tenir present així com la norma transitòria segons la qual els temps de convivència anterior al primer de gener del 2011 serveix per a les parelles estables (ara les parelles homosexuals no han d'atorgar escriptura).

Llegítima

Pel cas...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR