Model de testament en el qual el testador nomena hereva la seva parella estable. Hi ha legitimaris

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
  • 2.1 Model de testament d'un home
  • 2.2 Model de testament d'una dona
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Llegítima
  • 3.3 Matrimoni entre homosexuals
  • 3.4 Normes generals sobre la llegítima
  • 3.5 Protecció registral de la llegítima
  • 3.6 Revocació en cas de trencament de la relació conjugal o de parella
  • 3.7 El testament
  • 3.8 Revocació i testament posterior
  • 3.9 Exactitud i precisió de tot testament
  • 3.10 Testaments especials a Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * (solter, vidu, divorciat, etc.), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar Testament obert.
 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i capacitat per a l'atorgament de Testament obert.
 • Al meu judici el senyor compareixent té aptitud mental i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport , per a l'atorgament de Testament obert.

(En tot cas:)

Jo, el Notari, després d'haver mantingut conversa amb el compareixent i haver-li prestat el degut assessorament, considero que ha pogut desenvolupar el seu propi procés de presa de decisions, em manifesta, i així ho estimo, que la seva voluntat s'ha conformat lliurement i m'expressa de manera oral el seu desig d'atorgar aquest Testament obert que redacto seguint les seves instruccions de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de * (*), on va néixer el dia * de * de 19**; fill dels consorts * i *, (vivents); divorciat de la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * i * (o vidu de * o simplement indica els fills que té, si és solter).

SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin dret de conformitat amb la legislació civil catalana i especialment als seus anomenats fills o descendents d'aquests, en el seu cas.

TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva convivent en parella estable, senyora *.

La substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altres legals per *.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Informo expressament a l'atorgant sobre la incorporació de les seves dades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si és el cas, les esmentades dades són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si és el cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per a autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si és el cas, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran amb caràcter confidencial durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant el Notari autoritzant, amb domicili a *. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei orgànica 3/2018 de 05 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. (Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial. ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat d'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat tenint l'atorgant, al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement aquest consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.


(Diligències referides al protocol electrònic)


DILIGÈNCIES D'INCORPORACIÓ i CONCORDANÇA DEL DOCUMENT N* / I DEL SEU DIPÒSIT.

En el mateix de l'autorització que precedeix, dono fe d'haver realitzat l'íntegra incorporació d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en suport paper i així mateix dono fe del dipòsit amb signatura electrònica qualificada d'aquesta matriu en la seu electrònica del Consell General del Notari que em retorna el hash * corresponent a la matriu (algorisme ); queda constància de tot això en el present i únic foli de paper timbrat notarial.

(Si hi ha altres actuacions posteriors que formin part del mateix número de protocol, caldrá practicar la pertinent diligència d'incorporació i acarament al protocol electrònic, amb referència del número i any de protocol a la qual la mateixa es refereix i la diligència de dipòsit i devolució de l'hash.)

Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, *(soltera, vídua, divorciada), casada, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

La conec (o identifico) la compareixent pel seu document nacional d'identitat;.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar Testament obert.
 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i capacitat per a l?atorgament de Testament obert.
 • Al meu judici la senyora compareixent té aptitud mental i capacitat per a l?atorgament, sense necessitat de cap mesura de suport , de Testament obert.

(En tot cas:)

Jo, el Notari, després d'haver mantingut conversa amb la compareixent i haver-li prestat el degut assessorament, considero que ha pogut desenvolupar el seu propi procés de presa de decisions, em manifesta, i així ho estimo, que la seva voluntat s'ha conformat lliurement i m'expressa de manera oral el seu desig d'atorgar aquest Testament obert que redacto seguint les seves instruccions de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és filla dels consorts *; divorciada del senyor *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * (o vídua, o simplement indica els fills que té, si és soltera).

SEGONA: Assigna el llegat de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR