ORDRE CMC/479/2009, de 2 de novembre, per la qual es modifiquen les bases de les subvencions en l'àmbit dels mitjans de comunicació per reduir els documents, el termini de justificació i les adaptacions legals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

CMC/479/2009, de 2 de novembre, per la qual es modifiquen les bases de les subvencions en l'àmbit dels mitjans de comunicació per reduir els documents, el termini de justificació i les adaptacions legals.

Aquesta Ordre modifica diverses bases de subvencions relatives a l'àmbit dels mitjans de comunicació, per preveure que les persones sol·licitants i beneficiàries de subvencions no hagin de presentar la documentació a la qual la Secretaria de Mitjans de Comunicació pugui accedir telemàticament; així com per reduir el termini de justificació en dues línies de subvencions i per adequar determinades bases a noves disposicions legals.

En relació amb el requisit de les persones beneficiàries de subvencions d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, els apartats 3 i 4 de la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007), preveuen el següent:

.3. Si l'Administració de la Generalitat, sobre la base dels convenis interadministratius signats amb els organismes competents, disposa d'aquesta informació, abans del pagament de la corresponent subvenció o ajut, ha de comprovar d'ofici si el beneficiari o la beneficiària està al corrent (...) amb la Seguretat Social.

En aquest cas, no és necessari que el beneficiari o la beneficiària aporti els certificats corresponents.

.4. La signatura de la sol·licitud de la subvenció pel beneficiari o la beneficiària implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a aquesta funció de comprovació..

L'any 2008 l'Administració de la Generalitat ha subscrit un conveni amb l'Administració de la Seguretat Social als efectes de poder comprovar telemàticament si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, i així mateix, s'ha subscrit un conveni amb el Ministeri d'Interior per tal que la Generalitat pugui comprovar telemàticament el document d'identitat i el NIF de les persones físiques si té l'autorització de la persona interessada.

L'article 35.f) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, preveu, com a dret dels ciutadans, el de no presentar documents que ja es trobin en poder de l'administració actuant.

L'article 26 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), preveu que les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a beneficiaris mitjans de comunicació han d'incloure el seu compromís de fomentar els drets de les dones i evitar la seva discriminació. Així mateix, l'article 29.1 de la Llei esmentada estableix que les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a beneficiàries empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d'incloure l'obligació, amb l'acord dels agents socials, d'indicar els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR