ORDRE AAM/236/2012, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de material per a les agrupacions de Defensa Forestal, i es convoquen els corresponents a 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendis forestals, i concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de Defensa Forestal (ADF), i els atorga personalitat jurídica plena per facilitar la tasca important que en col·laboració amb l’Administració local i els particulars, han de portar a terme aquestes agrupacions en matèria de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals.

D’acord amb la normativa esmentada i en el marc de la cooperació i col·laboració econòmica de l’Administració de la Generalitat amb les ADF de Catalunya, és d’interès establir i concedir una línia d’ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al manteniment del dispositiu operatiu de les ADF i potenciar les actuacions de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals, mitjançant l’adquisició del material específic necessari per a les tasques que els són pròpies.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009, i per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, preveu dins l’Eix 2 mesura 226, ajuts destinats a la prevenció d’incendis forestals.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector rural mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l’adquisició de material per a les agrupacions de Defensa Forestal que es publiquen en l’annex 1, així com la relació del material subvencionables que figura en l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per a 2012 els ajuts destinats a l’adquisició de material per a les agrupacions de Defensa Forestal d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 724.637,68 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. L’aportació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va a càrrec de la partida pressupostària AG07D/782000100/5510 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2012 amb un import màxim de 500.000,00 euros, la qual cosa suposa el 69% del finançament d’aquests ajuts.

S’estableix un import addicional estimat de 224.637,68 euros que es correspon amb l’aportació financera del fons FEADER, que representaria el 31% del finançament d’aquests ajuts. L’aplicació d’aquesta quantitat addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

D’acord amb l’establert en el Reglament (CE) 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, per als ajuts forestals, la contrapartida al FEADER finançada a través de la Generalitat i del MAGRAMA tenen naturalesa d’ajut d’estat, i la Comissió, mitjançant Decisió C (2010) 1337 final, de 8 de març de 2011, ha declarat la seva compatibilitat amb el mercat interior i ha identificat l’ajut a la mesura 226 del PDR amb el número N-442/2010.

2.4 Els ajuts que es concedeixen en aquesta convocatòria no poden superar els imports màxims següents:

L’import de l’ajut no pot ser superior a 2.200,00 euros per municipi integrant de l’ADF.

L’import màxim per ADF no pot ser superior a 14.000,00 euros.

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

2.6 L’òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel cap o la cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el cap o la cap de la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals i el cap o la cap la de Secció d’Inspecció.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general del Medi Natural i Biodiversitat que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.9 El termini màxim per realitzar les actuacions i justificar-les finalitza el 30 d’octubre de 2012.

2.10 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 17 de juliol de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores:

—1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és l’adquisició de material per a les agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

—2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les ADF que compleixin els requisits següents:

  1. Han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre d’ADF de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la composició de la Junta Directiva actualitzada a l’esmentat registre.

  2. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ni les que impedeixen tenir la condició de persona beneficiària en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

    —3 Actuacions subvencionables

    3.1 Seran subvencionables per aquesta Ordre el material relacionat a l’annex 2 d’aquesta Ordre. Aquest material ha de complir les condicions següents:

  3. Tot material que rebi alguna mena de subvenció regulada en aquestes bases, ja sigui en la seva totalitat o amb cofinançament, ha de ser propietat de l’ADF, utilitzat únicament i exclusivament per a finalitats de l’ADF i només per membres d’una ADF...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR