DECRET 143/2012, de 30 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyDecret

La Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i el Consell Assessor del Poble Gitano es van crear mitjançant el Decret 102/2005, de 31 de maig, quan les competències en aquesta matèria les tenia atribuïdes el Departament de Benestar i Família.

La competència per al desenvolupament del Pla integral del poble gitano i, en conseqüència, la dels òrgans col·legiats creats per desenvolupar-lo, ha estat atribuïda a diferents departaments de la Generalitat, i això ha obligat a modificar de manera successiva la normativa reguladora.

El primer canvi es va originar arran del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que atribuïa al Departament de Governació i Administracions Públiques la competència en matèria d’acció comunitària.

Per tal d’adequar la normativa a la nova distribució de competències es va publicar el Decret 263/2007, de 4 de desembre, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

La distribució de competències vigent ha quedat establerta en el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que atribueix al Departament de Benestar Social i Família la competència corresponent a la gestió del Pla integral del Poble gitano i, per tant, dels òrgans que s’hi vinculen.

El Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, atribueix a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària la funció de dirigir i coordinar els programes de desenvolupament comunitari, inserció social i de suport a col·lectius, entre els quals s’hi inclou el Pla Integral del poble gitano.

Per tant, atès el canvi de distribució competencial, es fa novament necessari modificar la norma que defineix la composició de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano. Una de les novetats introduïdes en aquest Decret de modificació rau en la utilització d’una redacció genèrica per definir els membres dels òrgans col·legiats que permetrà mantenir la vigència del text encara que es produeixin nous canvis en l’atribució de competències entre departaments.

D’altra banda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR