ORDRE ENS/172/2012, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

El Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals i la millora de les competències professionals del seu alumnat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú concedir-li subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses o institucions estrangeres.

Part de les esmentades estades es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que el Departament d’Ensenyament promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments professionals i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea.

De conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Bases

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius públics i privats per tal que grups d’alumnes d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d’altres països. Les bases esmentades consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions esmentades corresponents a l’any 2012, que es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3

Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres públics i privats de Catalunya que tenen grups d’alumnes matriculats en cicles formatius de formació professional inicial, cicles d’ensenyaments d’esports i cicles d’arts plàstiques i disseny que vulguin realitzar estades en empreses o institucions d’altres països i que compleixin la resta de requisits que preveuen les bases.

Article 4

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar subscrites pel director o la directora del centre i adreçades a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d’acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres, per a centres públics i http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici, per a centres d’altres titularitats), en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

Article 5

Crèdit

Es destina a la concessió d’aquestes subvencions un import total màxim de 391.482,71 euros, dels quals 6.012,63 euros són a càrrec de la partida pressupostària D/480000900/4250/0042, 293.896,60 euros són a càrrec de la partida D/480000900/4250/0072, i 91.573,48 euros són a càrrec de la partida D/480000100/4250/2011 del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.

Aquestes actuacions estan finançades amb fons provinents de la Unió Europea en el marc del Programa d’aprenentatge permanent (subprogrames Erasmus i Leonardo da Vinci) i del Programa operacional de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA).

L’import previst es repartirà fins exhaurir les disponibilitats pressupostàries entre tots els centres que compleixin els requisits, en funció del nombre d’alumnes, la durada de les estades i els països o ciutats de destinació.

El crèdit inicial es pot ampliar amb la incorporació de partides finalistes provinents de projectes europeus, fins a un màxim de 100.000,00 euros.

Article 6

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial emetrà resolució per delegació sobre aquesta convocatòria en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució es notificarà als centres sol·licitants i es farà pública al tauler d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament i als dels serveis territorials corresponents i, per al seu àmbit territorial, al tauler d’anuncis del Consorci d’Educació de Barcelona, així com a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar, i del termini per interposar-los.

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros també es publiquen al DOGC.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no es dicta resolució expressa en el termini previst.

Article 7

Justificació

Els centres beneficiaris han d’acreditar davant la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d’un mes des de la finalització de l’estada, i com a molt tard el 15 de desembre de 2012, que s’han realitzat les actuacions, que s’han complert els requisits exigits per obtenir la subvenció i que l’import de la subvenció s’ha destinat a les actuacions per a les quals s’ha concedit.

Article 8

Consorci d’Educació de Barcelona

Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, aquesta referència s’ha d’entendre realitzada al Consorci d’Educació de Barcelona pel que fa al territori de la ciutat de Barcelona, d’acord amb el règim d’assumpció de funcions per part del Consorci esmentat.

Article 9

Caràcter de les subvencions

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR