ORDRE EMO/293/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

L’article 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret la inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal creats o gestionats per les institucions públiques de Catalunya, l'Administració de la Generalitat, les administracions locals de Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o privat que depenen de les administracions autonòmica o local o que presten serveis o compleixen activitats per compte propi per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que integren el sistema universitari català.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 52 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades, estableixen que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent.

Així mateix, la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, disposa que els consellers i les conselleres de la Generalitat, dins l’àmbit de les seves competències respectives, resten habilitats i habilitades per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant una ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

L’Ordre TIC/343/2003, de 22 de juliol, que regulava els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l’àmbit del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 3941, de 6.8.2003), preveu la creació de nous fitxers del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), i la supressió dels fitxers inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’aquestes dues entitats.

La publicació d’aquesta Ordre respon a la necessària adaptació de les normes reguladores als darrers canvis organitzatius que han comportat la dissolució sense liquidació del (CIDEM) i del (COPCA) i la seva integració a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, nascuda per executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d'inversions i l'increment de la productivitat de l'empresa, d’acord amb l’article 155 del capítol II del títol III de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa

Pel que fa a la seguretat de dades personals, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades, estableix les mesures de caràcter tecnològic i organitzatiu que cal aplicar segons el nivell de seguretat de les dades tractades. Així, i mitjançant aquesta disposició, es vol complir el mandat legal, fixar els nivells de seguretat exigibles a cada fitxer, garantir la seguretat jurídica en l’àmbit del tractament de les dades de caràcter personal i, en definitiva, assegurar l’exercici dels drets legítims de la ciutadania.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; atesa la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; en compliment del que exigeix el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquesta Ordre té per objecte regular els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, i suprimir els fitxers legalment vigents gestionats per les entitats dissoltes, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, (CIDEM), i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

1.2 Establir per a cada fitxer la denominació; la finalitat i els usos previstos; les persones i els col·lectius afectats; el procediment de recollida de dades; l’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades; l’òrgan administratiu responsable i davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; les mesures de seguretat aplicables, amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible; la procedència de les dades personals; el sistema de tractament utilitzat en l’organització; els destinataris de les comunicacions previstes, i la indicació de si opera en transferència internacional de dades.

Article 2

Creació de fitxers

Es creen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i que corresponen a la relació següent:

Dades del personal.

Ajuts i subvencions.

Proveïdors.

Processos de selecció de personal.

Usuaris d’informació.

Clients.

Fons d’acció social.

Videovigilància.

Article 3

Supressió de fitxers

Se suprimeixen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal que es detallen a l’annex 2 i que corresponen a:

Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)

Bases de dades de comptabilitat del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial.

Base de dades CIDEM.

Fitxer de dades del personal del CIDEM.

Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

Base de dades de personal.

Base de dades de becaris.

Base de dades de professionals.

Base de dades de proveïdors.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR