ORDRE AAR/273/2007, de 24 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/273/2007, de 24 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

El Decret 305/1994, de 16 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va adequar a la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, els fitxers de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca existents amb anterioritat a la seva entrada en vigor i, posteriorment, el Decret 161/1999, de 15 de juny, pel qual s'actualitzen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va actualitzar-ne la relació.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que deroga la Llei 5/1992 citada, estableix, en la seva disposició addicional primera, l'obligació d'adequar els fitxers preexistents a la nova norma i regula, en la seva disposició addicional segona, la creació de fitxers i registres de població per part de les comunitats autònomes.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, estableix que la creació, la modificació, o la supressió de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se per mitjà d'una disposició de caràcter general publicada al diari oficial corresponent. Pel que fa a la seguretat de les dades personals, el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, n'estableix tres nivells: bàsic, mitjà i alt.

La disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers o les conselleres de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit de les seves competències, per a la creació, la modificació o la supressió, per mitjà d'una ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

D'acord amb aquesta habilitació, per tal d'actualitzar la relació de fitxers existents en l'àmbit del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, tenint en compte les necessitats sorgides pel temps transcorregut des de la publicació de les disposicions reglamentàries esmentades i amb la finalitat d'unificar en una sola norma la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal i garantir, d'aquesta manera, la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, és procedent regular per mitjà d'una ordre els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

En conseqüència, atès el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, i atès que s'ha emès l'informe preceptiu que estableix l'article 5.1.j) de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, esmentada, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural són els que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Mesures de gestió i d'organització

Les persones titulars dels òrgans responsables de cada fitxer, especificats a l'annex 1 d'aquesta Ordre, adoptaran les mesures de gestió i d'organització necessàries per fer efectives les garanties, les obligacions i els drets reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, així com totes les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades, de conformitat amb el nivell de seguretat assignat.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 161/1999, de 15 de juny, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGC núm. 2915, de 22.6.1999).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació

i Acció Rural

Annex 1

Fitxers de dades de caràcter personal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

.1 Gabinet del Conseller

Relacions protocol·làries.

 1. Finalitat i usos previstos: directori de persones representants de mitjans de comunicació i d'institucions públiques i privades d'àmbit català, nacional i internacional amb les quals el Departament manté relacions institucionals i protocol·làries, mitjançant la tramesa de publicacions, convocatòries d'actes i altres tipus de comunicacions.

 2. Persones i col·lectius interessats o obligats a subministrar les dades: persones físiques amb les que el Departament manté relacions institucionals.

 3. Procediment de recollida de dades: de la mateixa persona interessada o del seu representant legal, mitjançant les entrevistes, les reunions i els contactes personals.

 4. Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal: dades identificatives de les persones interessades que inclouen: sexe, l'adreça postal i l'electrònica, així com els números de telèfon i de fax de contacte.

 5. Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferència de dades que es preveuen a països tercers: a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques per fer tractaments estadístics desglossats per sexe, d'acord amb l'article 11.2.e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 6. Òrgan administratiu responsable: Gabinet del Conseller.

 7. Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gabinet del Conseller (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93 304 67 76; info.dar@gencat.net).

 8. Nivell de mesures de seguretat: bàsic.

  .2 Secretaria General

  2.1 Gestió dels procediments de concentració parcel·lària.

 9. Finalitat i usos previstos: informació relativa al dret de propietat i altres drets, càrregues i situacions jurídiques de les finques rústiques objecte de concentració parcel·lària, amb la finalitat de dur aquest procediment.

 10. Persones i col·lectius interessats o obligats a subministrar les dades: les persones afectades per la concentració parcel·lària, els/les registradors/es de la propietat i les entitats financeres que esmenten els articles 190 i 192 de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

 11. Procediment de recollida de dades: investigació de la situació jurídica de la finca, per mitjans propis o mitjançant les empreses públiques i privades adjudicatàries d'aquestes tasques, de conformitat amb els articles 182 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

 12. Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal:

  d.1) Dades de caràcter identificatiu i personals dels afectats pels processos de concentració parcel·lària: DNI/NIF, nom i cognoms, sexe, adreça i telèfon.

  d.2) Drets, càrregues i situacions jurídiques de les finques objecte de concentració.

 13. Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferència de dades que es preveuen a països tercers: a les empreses públiques REGSA i REGSEGA, en virtut de l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques per fer tractaments estadístics desglossats per sexe, d'acord amb l'article 11.2.e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 14. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General.

 15. Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Subdirecció General d'Infraestructures Rurals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona) i serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

 16. Nivell de mesures de seguretat: bàsic.

  2.2 Censos de comunitats de regants.

 17. Finalitat i usos previstos: actualització de les dades dels censos de les comunitats de regants per a una millor gestió.

 18. Persones i col·lectius interessats o obligats a subministrar les dades: persones físiques i jurídiques que tinguin la condició de membres de les comunitats de regants.

 19. Procediment de recollida de dades: compareixences, formularis i entrevistes amb els/les membres de les comunitats de regants amb la verificació de dades existents corresponent.

 20. Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal: dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, sexe, adreça, adreça electrònica i telèfon.

 21. Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferència de dades que es preveuen a països tercers: a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques per fer tractaments estadístics desglossats per sexe, d'acord amb l'article 11.2.e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 22. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General.

 23. Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Subdirecció General d'Infraestructures Rurals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93 304 67 76; info.dar@gencat.net), i serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

 24. Nivell de mesures de seguretat: bàsic.

  2.3 Gestió de procediments d'expropiació.

 25. Finalitat i usos previstos: informació relativa a les persones titulars i a la propietat de les finques afectades per procediments d'expropiació.

 26. Persones i col·lectius interessats o obligats a subministrar les dades: les persones afectades per procediment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR