ORDRE AAR/506/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció de nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació, d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/506/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció de nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació, d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, estableix les quantitats de nitrogen aportat al sòl mitjançant l'aplicació de dejeccions ramaderes.

La disposició final tercera del Decret 136/2009, d'1 de setembre, autoritza el conseller o consellera del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a modificar les quantitats fixades en el Decret per tal d'adaptar-les als avenços tècnics i de coneixement i a adoptar les mesures necessàries per al seu desplegament i execució.

Per la seva part, l'annex 2 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, permet considerar reduccions en les quantitats de nitrogen excretat pel bestiar, que estableix el mateix annex, en el cas que s'utilitzin determinades millores en l'alimentació, sempre que la persona titular de l'explotació ramadera ho justifiqui adequadament. La direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia ho ha de valorar individualment.

En relació amb el bestiar porcí, l'annex 2 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, fixa unes taules en les quals relaciona els tipus d'alimentació amb el percentatge de reducció del nitrogen aportat per les dejeccions porcines, i n'estableix 3 nivells.

En els nivells 1 i 2, l'annex 2 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, ja estableix les reduccions de nitrogen associades, mentre que per al nivell 3 s'hi preveu un càlcul individualitzat de la reducció. En aquesta disposició es determina el mètode de càlcul per al nivell 3 de reducció en l'excreció nitrogenada.

L'avenç del coneixement en la nutrició del bestiar porcí i la millora de les tecnologies de producció i subministrament del pinso fan possible que la quantitat total de nitrogen excretat es redueixi molt en relació amb els nivells de referència del Decret 136/2009. Aquestes reduccions contribueixen a facilitar la gestió de les dejeccions ramaderes i a millorar la qualitat del medi. El seu reconeixement en els plans de gestió de dejeccions ramaderes ha de permetre accelerar aquesta millora tecnològica i fer més competitiu el sector, alhora que es preserva el medi.

Les reduccions que s'estableixen en el nivell 3 es divideixen en dos subnivells, en funció del percentatge de reducció a assolir. En el nivell 3a les reduccions es fan mitjançant un seguit de càlculs fonamentats en sòlids principis de la pràctica nutricional de granges de porcí a Catalunya, basant-se en l'informe Valoració del contingut de nitrogen de les dejeccions ramaderes de porcí en relació a dietes estàndard, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de 3 de març de 2010. Per al nivell 3b es consideren necessaris, donats els elevats nivells de reducció, estudis empírics a nivell comercial.

Conseqüentment, es considera convenient i positiu de cara a una major...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR