ORDRE AAM/336/2011, de 23 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/336/2011, de 23 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, estableix que dins el termini de dos mesos, comptats des de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya han de publicar al DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes informatius, la relació de les taxes vigents que gestionen, on s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'aquelles i la quota corresponent.

D'altra banda, l'article 49 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.

Per tot això, i d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Barcelona, 23 de novembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Relació de taxes vigents

Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries (article 4.1.4 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

1.1 Expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d'indústries: 114,75 euros.

1.2 Per la inscripció d'instal·lacions que per la seva escassa importància no necessiten projecte tècnic: el 50% de la base.

Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics (article 4.2.4 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Per la inscripció en registres oficials

1.1 Per la inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides:

1.1.1 Establiments: 68,05 euros.

1.1.2 Serveis: 68,05 euros.

1.2 Per la renovació al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides:

1.2.1 Establiments: 31,95 euros.

1.2.2 Serveis: 31,95 euros.

1.3 Per la inscripció als registres de maquinària agrícola:

1.3.1 Maquinària agrícola nova: 27,35 euros.

1.3.2 Transferència o canvi de titular: 31,95 euros.

—2 Per l'autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, replantacions i substitucions de vinya: taxa de 14,40 euros per hectàrea, amb un màxim de 139,05 euros. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 4,90 euros.

—3 Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius

3.1 Anàlisis fisicoquímiques.

3.1.1 Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 3,75 euros.

3.1.2 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i/o quantificació, cadascuna: 6,60 euros.

3.1.3 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 9,20 euros.

3.1.4 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars: 11,05 euros.

3.1.5 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars: 27,40 euros.

3.1.6 Identificació i quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 75,60 euros.

3.2 Anàlisis microbiològiques.

3.2.1 Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents o lactobacils o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 13,85 euros.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa : 16,05 euros.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 19,00 euros.

3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus : 31,95 euros.

3.2.5 Estabilitat a l'etanol 68%: 5,50 euros.

3.2.6 Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 5,50 euros.

3.3 Valoració organolèptica.

3.3.1 Tast de certificació: 90,70 euros.

3.3.2 Tast d'informació: 45,40 euros.

3.3.3 Tast ràpid de classificació/desclassificació: 22,80 euros.

3.4 Altres serveis facultatius.

3.4.1 Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 27,40 euros.

3.4.2 Per dictàmens sobre productes: 109,50 euros.

3.4.3 Pel registre i l'autorització de laboratoris privats: 54,50 euros.

3.4.4 Per la inspecció periòdica de laboratoris: 36,45 euros.

—4 Pel seguiment d'assaigs oficials

4.1 Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l'elaboració d'informe final: 226,45 euros.

4.2 Per l'elaboració de certificats fitosanitaris: 28,85 euros.

4.3 Per l'elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 135,90 euros.

—5 Per l'autorització en relació amb la utilització confinada i l'alliberament voluntari d'organismes genèticament modificats (OGM) amb finalitats de recerca i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la comercialització.

5.1 Sol·licitud d'autorització de la utilització confinada.

5.1.1 Per comunicació de primera utilització d'instal·lacions de risc nul o insignificant: 175,80 euros.

5.1.2 Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades de risc baix o moderat: 351,50 euros.

5.1.3 Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades amb risc alt: 702,85 euros.

5.2 Seguiment anual d'activitats de la utilització confinada.

5.2.1 Per comunicació d'activitats amb OGM en instal·lacions prèviament notificades de risc nul o insignificant: 263,75 euros.

5.2.2 Per autorització d'activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d'aquests riscs o superiors: 527,20 euros.

5.2.3 Per autorització d'activitats amb OGM d'alt risc en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d'aquest risc: 1.200,60 euros.

5.3 Alliberament: 1.165,45 euros.

Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris (article 4.3.5 del Decret legislatiu 3/2008)

—1 Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori

1.1 Per cada gos: 0,75 euros.

1.2 Per cada animal major: 0,075 euros.

1.3 Per cada animal menor (porcí, de llana o cabrum): 0,03 euros.

1.4 Per altres animals i productes d'origen animal (per servei): 2,05 euros.

—2 Pels serveis facultatius en relació amb la documentació sanitària de trasllat

2.1 Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal:

2.1.1 Èquids: 0,90 euros/unitat.

2.1.2 Grans remugants: 0,75 euros/unitat.

2.1.3 Petits remugants: 0,055 euros/unitat.

2.1.4 Lepòrids reproductors: 0,0055 euros/unitat.

2.1.5 Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0055 euros/unitat.

2.1.6 Pollastres i pollets recria: 0,005 euros/unitat.

2.1.7 Pollets d'un dia destinats a la multiplicació: 0,0065 euros/unitat.

2.1.8 Pollets d'un dia destinats a producte final: 0,00085 euros/unitat.

2.1.9 Suids: 0,180 euros/unitat.

2.1.10 Arnes: 0,055 euros/unitat.

2.1.11 Lepòrids: 0,005 euros/unitat.

2.1.12 Ocells corredors ( ratites ): 0,70 euros/unitat.

2.1.13 Per cada document expedit per a altres animals i productes: 1,90 euros/document.

Si l'extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d'origen animal, a l'import total de la taxa s'hi afegeix la quantitat de 7,65 euros.

2.2 Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar boví:

2.2.1 Gestió i subministrament dels elements d'identificació per a animals nascuts a Catalunya: 0,70 euros.

2.2.2 Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:

2.2.2.1 Per l'autorització de subministrament de cròtals: 1,65 euros per sol·licitud d'autorització.

2.2.2.2 Pel subministrament de nova documentació individual: 4 euros per cada documentació sol·licitada i expedida.

2.2.3 Subministrament de documentació d'animals procedents de la Unió Europea:

2.2.3.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,65 euros.

2.2.3.2 Pel subministrament del document individual: 0,70 euros.

2.2.4 Subministrament de material d'identificació d'animals procedents de països tercers:

2.2.4.1 Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,65 euros.

2.2.4.2 Pel subministrament de l'element d'identificació individual: 0,70 euros.

—3 Per expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció

3.1 Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar: les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 1,40 euros per aquest servei.

3.2 Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o es contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR