DECRET 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en el seu article 8.g) estableix que el Servei Català de la Salut, en el desenvolupament de les funcions que li son encomanades, portarà a terme les activitats d’atenció psiquiàtrica i prevenció, protecció i millora de la salut mental.

Al mateix temps, la disposició addicional sisena de la Llei precitada estableix que la integració de l’assistència psiquiàtrica en el sistema de cobertura pública del Servei Català de la Salut s’ha de realitzar d’acord amb els instruments de planificació que en el moment actual estan configurats pel Pla de Salut de Catalunya-Salut Mental, i amb especial atenció a les persones amb trastorns mentals greus i severs, a la població infantil i juvenil i a les famílies.

D’acord amb això, cal procedir a la creació i a la definició d’una xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública que incorpori els centres que presten serveis de salut mental per compte del Servei Català de la Salut.

En la configuració de la xarxa es té en compte la necessitat de garantir la continuïtat assistencial i d’assolir un model d’atenció interdisciplinar i intersectorial, amb participació de d’altres serveis sanitaris i recursos socials i educatius, en el qual es prioritzi l’atenció i la reinserció a la comunitat i es tinguin en compte les necessitats dels pacients i les seves famílies.

D’altra banda, atesa la complexitat que representa la implementació d’aquest procés pels centres que actualment presten els serveis definits a la xarxa, cal preveure un període transitori que permeti la implantació progressiva de les previsions d’aquest Decret.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 8.g) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya.

Article 2

El Servei Català de la Salut, a través de la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública, presta els serveis següents:

2.1 Serveis d’atenció especialitzada de salut mental de suport a l’atenció primària de salut.

2.1.1 Són els serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i de salut mental, adreçats a les persones que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos solament dins l’àmbit dels serveis de l’atenció primària de salut.

2.1.2 Aquests serveis s’especialitzen i s’estructuren en relació amb l’edat dels pacients, i es diferencien els serveis d’atenció especialitzada de salut mental per a la població infantil i juvenil i els serveis d’atenció especialitzada de salut mental per a la població a partir de 18 anys.

2.1.3 Són funcions d’aquests serveis:

a) La detecció, el diagnòstic i el tractament de les persones amb trastorns mentals.

b) L’atenció a les visites espontànies, sempre i quan la simptomatologia no faci necessari un abordatge hospitalari.

c) El suport a l’atenció primària de salut per l’atenció als trastorns mentals més prevalents.

d) L’atenció en règim ambulatori pel seguiment, el control i el tractament de les persones que pateixen un trastorn mental greu i/o sever i a les seves famílies. L’atenció pot realitzar-se, d’acord amb les necessitats del pacient, de forma programada o immediata, en el centre o en el domicili del pacient.

e) Garantir la continuïtat assistencial a través de la coordinació amb altres serveis sanitaris i socials.

2.2 Serveis d’urgències psiquiàtriques.

2.2.1 Són serveis que presten atenció a la demanda urgent d’atenció psiquiàtrica i que, per les característiques de les funcions que han de dur a terme, hauran d’estar vinculats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR