DECRET 309/1999, de 30 de novembre, de mesures complementàries per prevenir i minimitzar l'anomenat efecte 2000 en l'àmbit del sistema sanitari a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

309/1999, de 30 de novembre, de mesures complementàries per prevenir i minimitzar l’anomenat efecte 2000 en l’àmbit del sistema sanitari a Catalunya.

Amb el nom d’efecte 2000 es coneix la disfunció que pot afectar els sistemes d’informació, els aparells i els equipaments, així com els sistemes generals i de telecomunicacions dotats de microprocessadors sensibles a la data, que en perjudicarà l’adequat funcionament quan es passi de l’any 1999 al 2000 i, especialment, durant els primers dies de l’any 2000.

D’acord amb això, l’anomenat efecte 2000 pot tenir una incidència en l’àmbit dels centres, serveis i establiments sanitaris, sociosanitaris i de salut pública, ja sigui per causes endògenes o exògenes, que eventualment podria menyscabar-ne el correcte funcionament en les dates crítiques.

Per tal d’evitar o minimitzar els riscos que puguin derivar-se de l’anomenat efecte 2000, tant pel que fa als pacients i als usuaris d’aquests centres, serveis i establiments, com als mateixos professionals i la resta del personal que hi presten serveis, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i els organismes que en depenen, conjuntament amb les organitzacions patronals del sector sanitari i de les empreses proveïdores o subministradores d’aparells i d’equipaments mèdics, han impulsat de mutu acord un ampli ventall de mesures dirigides a establir pautes i consensuar estratègies d’actuació amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris i els restants agents implicats, i a fer-ne el seguiment conjuntament. Entre aquestes mesures destaca la promulgació pel Govern de la Generalitat del Decret 140/1999, de 18 de maig, pel qual s’estableixen normes per a la prevenció dels riscos derivats de l’anomenat efecte 2000 en l’àmbit dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària públics o de cobertura pública i privats de Catalunya (DOGC núm. 2895, de 25.5.1999), en virtut del qual es preveu que els centres, serveis i establiments esmentats han d’elaborar un pla d’acció per a la prevenció integral dels riscos de referència, l’execució del qual s’ha d’acreditar davant el Departament de Sanitat i Seguretat Social mitjançant la certificació oportuna.

Així mateix, i amb l’objectiu d’aprofundir en les accions endegades per a la prevenció de les possibles repercussions de l’efecte 2000, escau ara adoptar un seguit de mesures complementàries que permetin, entre d’altres objectius, assegurar la disponibilitat de mitjans personals, tècnics i estructurals addicionals en els diferents nivells del sistema sanitari identificats com de major risc i/o impacte per als pacients, i la coordinació operativa de tots els recursos assistencials mitjançant el Pla integral d’urgències de Catalunya, com també l’establiment de dispositius excepcionals en l’àmbit de l’Administració del sistema sanitari a Catalunya, tant central com territorial, tot això per tal de fer front eficaçment a les contingències que puguin esdevenir en les dates crítiques i garantir en tot moment una adequada atenció sanitària i sociosanitària a la població.

Per tot això, a l’empara de les facultats conferides per l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el que preveu el capítol 5 del títol 1 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, escoltades les corporacions i entitats a què es refereix l’article 64 de l’esmentada Llei 13/1989, de 14 de desembre, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

En virtut d’aquest Decret s’estableixen mesures complementàries per prevenir i minimitzar l’anomenat efecte 2000 en l’àmbit del sistema sanitari a Catalunya.

Article 2

Abast

2.1 Les mesures objecte d’aquest Decret abasten els nivells assistencials i els agents següents:

a) Nivell domiciliari, per a malalts que utilitzin aparells o equipaments mèdics, implantables o no.

b) Nivell hospitalari, en tot l’abast de la xarxa pública i de cobertura pública o privada independentment de la seva classificació des del punt de vista assistencial, i els restants...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR