DECRET 284/1990, de 21 de novembre, pel qual es dicten normes per a la reordenació de l'atenció de les especialitats mèdiques compreses en el segon grup d'especialitats a què es refereix l'article 1.2.b) del Decret 84/1985, de 21 de març.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

El Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), estableix un seguit de mesures orientades a implantar un nou model d'atenció primària de salut basat en la integració de les activitats preventives, curatives i rehabilitadores dins unes coordenades de treball en equip i d'una coordinació entre els diferents professionals sanitaris i els diversos nivells de l'assistència. A aquests efectes, l'article 1.2.b) del Decret esmentat preveu que les especialitats mèdiques s'estructuraran en serveis jerarquitzats i estaran dividides en dos grups: un primer grup que inclou aquelles especialitats que, per la seva entitat i les seves característiques, són pròpies de l'àmbit extrahospitalari i serveixen de suport i referència a les àrees bàsiques de salut del sector sanitari, i un segon grup que comprèn aquelles altres especialitats que, independentment de la seva localització física, quedaran adscrites funcionalment i orgànica a una institució hospitalària.

Altrament, el Decret 202/1985, de 13 de juliol, als efectes d'assolir una ordenació hospitalària òptima que faci possible l'homogeneïtzació adequada de les prestacions i la utilització correcta dels recursos humans i materials pel que fa a aquest nivell de l'assistència, crea la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), en la qual s'inclouen els centres hospitalaris compresos dins el desplegament del mapa sanitari de Catalunya, sigui quina sigui la seva titularitat, per mitjà dels quals es presta atenció hospitalària als beneficiaris del sistema sanitari públic, d'una manera contínua i estable, d'acord amb els requisits fixats a aquest efecte. Els centres esmentats es classifiquen en tres nivells, tenint en compte l'àmbit d'influència respectiu i la població a atendre, entre altres criteris, de conformitat amb el que preveu l'Ordre de 23 d'abril de 1986, d'establiment de nivells dels centres inclosos en la XHUP (DOGC núm. 682, de 7.5.1985).

Per la seva banda, el Decret 78/1990, de 20 de març (DOGC núm. 1281, de 20.4.1990), desplega el sector sanitari en tant que instrument fonamental de l'ordenació del sistema sanitari a Catalunya en les seves diverses vessants: d'una banda, com a subunitat territorial integrada que ha de permetre la interconnexió adequada entre l'atenció primària de salut, l'atenció especialitzada de suport i referència d'aquesta i l'assistència hospitalària, i de l'altra, com a mecanisme d'ordenació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR