Els béns i el patrimoni

AutorAdolfo Lucas Esteve
Páginas47-56
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
CAPÍTOL 2
ELS BÉNS I EL PATRIMONI
1. Els béns
1.1. Concepte
El Codi civil de Catalunya regula els béns en el títol I, i inicia l’estudi del llibre V
amb l’objecte sobre el qual recauen els drets reals. Els béns són objectes de dret i, per tant,
objecte de negoci jurídic i de drets reals. Tot i que el Codi no els deneix expressament, sí
que regula les seves característiques principals, fet que permet denir els béns com aquells
objectes susceptibles d’apropiació. Així doncs, els béns reuneixen dues característiques.
D’una banda, són objectes de dret i poden ser materials o immaterials i, d’altra banda, han
de ser susceptibles d’apropiació, és a dir, poden ser objecte «d’adquisició, transmissió i pro-
tecció jurídica» (treballs preparatoris del llibre V). Aquesta característica de l’apropiabili-
tat la recull el Codi en relació a la cosa (art. 511-1.2 CCCat), però la considero extrapolable
a tots els béns. Així, es requereix que els béns siguin susceptibles d’apropiació. Per tant, no
és necessari que hi hagi un propietari actual, sinó que pugui haver--n’hi en algun moment.
El Codi no exigeix cap altre requisit i, en conseqüència, no és necessari que els béns tinguin
alguna utilitat concreta ni que tinguin valor econòmic i, per tant, els objectes sense valor ni
utilitat aparent també són béns (per exemple, una pedra del carrer).
La denició del bé com a objecte d’apropiació és molt àmplia i inclou gran nombre
d’objectes: des d’una taula o un ordinador, ns a les quotes de contaminació o la imatge
d’una persona. En canvi, no són béns aquells que estan fora del nostre abast o que no po-
den ser objecte de propietat (el mar obert, el sol o l’aire) ni tampoc són béns les persones
ni els drets personalíssims ni els animals.
Des d’una visió global, es pot armar que el Codi realitza una divisió tripartida dels
elements que conguren la realitat jurídica i distingeix entre persones, animals i béns. Les
persones són els subjectes de dret (art. 211-1.1 CCCat) i els animals i els béns són objectes
de dret. A més, els béns (i els animals) es poden dividir en béns intra comercium i béns extra
comercium. Els primers poden ser objecte d’apropiació i de tràc jurídic i els segons no ho
poden ser. En aquest sentit, els béns extra comercium no són objecte d’apropiació i, conse-
entment, no són béns en el sentit del Codi civil català, ja que al Codi només li interessa
estudiar els béns que poden ser objecte de drets reals i de negoci jurídic.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR