DECRET 650/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés d'Alella de l'autopista C-32.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

650/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés d'Alella de l'autopista C-32.

La Generalitat de Catalunya en els darrers anys ha adoptat un conjunt de mesures per tal d'aconseguir un nou marc d'homogeneïtzació i millora de la gestió de la mobilitat sostenible. Aquestes mesures estan especialment adreçades als usuaris habituals per raó de la mobilitat obligada, d'acord amb la política de mobilitat que el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant, en coherència amb les conclusions aprovades pel Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya i els objectius que en matèria d'inversions en infraestructures estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En aquesta línia, aquest Decret preveu l'aprovació d'un sistema de descomptes en el peatge dels vehicles lleugers per als usuaris habituals de l'accés d'Alella, en els seus moviments origen i destí a Barcelona, mentre no es construeixin i posin en servei les futures calçades laterals a l'autopista C-32, afavorint així la utilització de l'autopista sense menyscabar la capacitat d'aquesta via.

Per tot això, d'acord amb l'informe de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes, amb l'audiència de la societat concessionària ACESA i amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,

Decreto:

Article 1

1.1 S'aprova, amb validesa des de les 0.00 hores del dia 1 de febrer de 2007 i fins que es construeixin i posin en servei les calçades laterals en el tram d'Alella a Montgat de l'autopista C-32, el sistema de descomptes següent:

Beneficiaris: usuaris habituals corresponents a la categoria del tipus de vehicles lleugers, que facin vuit o més trànsits mensuals, amb origen o destinació Barcelona, de dilluns a divendres no festius, a l'accés d'Alella de l'autopista C-32.

A aquest efecte, es consideren dies festius els que es determinen, amb caràcter global per a tot Catalunya en l'Ordre del Departament de Treball que anualment estableix el calendari oficial de festes laborals.

Percentatge de descompte: 100% des del primer trànsit del peatge vigent en cada moment, corresponent a la barrera de l'accés d'Alella de l'autopista C-32.

1.2 Aquest descompte només serà aplicable als usuaris que utilitzin com a modalitat de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR