DECRET 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

651/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

El Túnel del Cadí constitueix una infraestructura decisiva per al creixement econòmic i social del territori del seu entorn. La seva integració en la xarxa transeuropea (E-09) el configura com a un dels principals eixos viaris. Alhora, el túnel incideix de forma directa en la connectivitat local d'ambdós costats, condiciona la mobilitat dels usuaris residents en els municipis més propers i determina la connectivitat i interrelació dels ciutadans i dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la societat concessionària, ha adoptat en els darrers anys diverses mesures, amb la finalitat d'afavorir l'ús d'aquesta infraestructura. En aquesta direcció, mitjançant el Decret 244/1999, de 6 de setembre, es va aprovar l'aplicació d'un descompte específic per a les persones físiques, amb residència habitual i permanent als municipis de les comarques abans indicades i que des d'aleshores ha tingut un efecte directe positiu en la millora de la mobilitat local.

Aquest Decret preveu l'ampliació del descompte actualment vigent per a aquests usuaris habituals de manera que l'ús del túnel de Cadí no sigui cap obstacle per a la millora de la mobilitat obligada, d'acord amb la política de mobilitat que el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant, en coherència amb les conclusions aprovades pel Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya, i els objectius que en matèria d'inversions en infraestructures estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Per tot això, d'acord amb l'informe de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes, amb l'audiència de la societat concessionària Túnel del Cadí, SAC, i amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,

Decreto:

Article 1

S'aprova amb validesa des de les 0.00 hores del dia 1 de febrer de 2007, el sistema de descompte que es detalla a continuació:

Beneficiari: persones físiques amb mobilitat obligada local, amb residència habitual i permanent als municipis de les comarques del Berguedà, de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR